Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Henning, 2015. Tidsåtgång och kostnader för försenad röjning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta arbete kartlägger tidsåtgången för försenad röjning av bestånd med huvudstammar med en medelhöjd mellan 6 till 10 meter. Dessa bestånd är ofta eftersatta vilket gör att tidsåtgången för röjning blir hög. Frågeställningen är om man ska utföra en försenad röjning och därefter avvakta minst tre år till gallring eller avvakta några år och utföra en förröjning precis före gallring.
Fältarbetet utfördes under våren 2015 i sydvästra Sverige i 14 röjningsbestånd med röjningar utförda av Södra skogsägarna. I varje bestånd lades 15 provytor slumpmässigt ut med Södras ”fältapp”. I provytorna räknades och höjdmättes alla kvarvarande huvudstammar samt alla röjstubbar över 1 centimeter i diameter, samt medelhöjd på röjstammarna. På objektsnivå uppskattades tidspåverkande faktorer som gångavstånd till bilväg, förflyttningshinder, sågningshinder, tidsåtgång för stamval, andel nedröjda röjgranar, bördighet, areal, typ av röjning mm.
Totala tidsåtgången från röjningsentreprenörernas debiterade fakturor från varje objekt jämfördes med beräknad tidsåtgång utifrån Södras och SLAs bortsättningsmallar. Syftet med jämförelsen var att kvantifiera vilka av de tidspåverkande faktorer som haft störst vikt. Även resultaten från Södras och SLAs bortsättningsmallar jämfördes med varandra.
Resultaten visar att i de flesta röjningsbestånd hade ca 2100-2600 stammar/hektar kvar efter röjning, men medelhöjden på dessa varierar mycket. Ju fler och högre stammar som röjts bort ju högre blev tidsåtgången per ha, vilket var en väntad slutsats. Den ökade tidsåtgången per år gick inte att få fram då endast 14 bestånd inventerats vilka var mycket olika i sin sammansättning.

,

This work maps the time required for the delayed pre-commercial thinning of stands of the main stems with an average height of 6 to 10 meters. These stands are often neglected which means that the time required for pre-commercial thinning increases. The question is whether to perform a delayed pre-commercial thinning and then wait for at least three years before thinning or wait a few years and perform a pre-commercial just before the thinning.
The fieldwork was conducted during the spring of 2015 in southwestern Sweden in 14 pre-commercial thinning stand, the pre-commercial thinning work were carried out by the Södra. In each stand 15 plots were randomly selected with Södra "fältapp". In these sample plots, the remaining main stems were counted and the height of these were measured and also all pre-commercial thinning stumps over 1 centimeter in diameter were counted as well as the average height of the cleared stems were measured. At the stand level factors such as walking distance to road, obstacles when moving, sawing barriers, time spent on what tree to clear, proportion of pre-commercial thinning spruce, fertility, area size, type of pre-commercial thinning and so on were estimated.
The total time required for the pre-commercial thinning according to what the contractor invoiced for each stand were compared to the estimated required time based on Södras’s and SLA’s productivity norm. The purpose of the comparison was to quantify which of the time-influencing factors had the greatest impact. The results from Södra’s and SLA’s productivity norm were also compared with each other.
The results show that the majority of the pre-commercial thinning stands had about 2100-2600 stems/hectare left after the pre-commercial thinning, but the average height of these stems varies greatly. The time required per hectare increases with a higher number of stems that have been cleared and even more with an increasing height of the stems, which were an expected consequence. The increased time for the pre-commercial thinning when waiting to carry it out for additional years could not be obtained since there were only 14 stands inventoried which in turn were unalike from each other in their composition.

Main title:Tidsåtgång och kostnader för försenad röjning
Authors:Gustavsson, Henning
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:10
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:röjning, konfliktbestånd, bortsättningsmallar, förröjning, röjsåg, röjstammar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5104
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5104
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 10:21
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 10:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics