Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Hanna, 2015. Effekt av temperatur och kvalitet på upplösningsgraden på SCA stallpellets. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pellets som strö har använts i ca 10 år, framförallt till hästar. Det finns idag en rad olika strömedel ute på marknaden, ett av dem är SCA Stallpellets som har undersökts i denna studie. Stallpelletsen har även jämförts med Bionorr bränslepellets, även detta en produkt från SCA, som många använder som strö till sina djur. Stallpellets ska vara mer lämpat för djur då den består av en högre andel gran eftersom det i tallen finns terpener som avger starka lukter och kan vara irriterande både för häst och människa. Strö i pelletsform sparar plats och gör hanteringen lättare än många andra strömedel eftersom det sväller flera gånger sin egen volym när man vattnar det. Sedan faller det sönder till ett finfördelat spån och ger en ljus och lättmockad bädd. Dessutom är uppsugningsförmågan mycket bra eftersom det även som vattnad bädd håller en lägre fukthalt än t.ex. sågspån.
Syftet med arbetet var att undersöka tidsåtgång för svällning och svälld volym
(svällningsgrad) av SCA stallpellets samt Bionorr bränslepellets.
Studien genomfördes vid BTC, tillhörande SLU i Umeå. Sexton kombinationer med pellets som förvarats i fyra olika temperaturer och som vattnats med vatten i fyra olika temperaturer upprepades tre gånger. Samtliga tester rördes om under 1 minut för att underlätta sönderdelningen. De olika kombinationerna delades sedan in i olika tidsklasser beroende på tidsåtgång för uppsugning av vatten och svällning. Resultaten visade på små skillnader mellan de två pelletssorterna, eftersom uppsugningsförmågan och tid för svällning överlag var väldigt lika. Med stöd från litteraturen indikerar denna studie att stallpellets och bränslepellets har samma uppsugningsförmåga. Resultaten tyder också på att bränslepellets ger en något större volymökning än stallpellets. När pelletsen förvarats i ca 17 grader verkade vattentemperaturen inte ha någon betydande effekt på tidsåtgången. Båda pelletssorterna kunde vattnas med kallt vatten, men processen gick snabbare ju varmare vatten man vattnade med och ju varmare temperatur pelletsen förvarades i. De största skillnaderna vad gäller tidsåtgången utmärkte sig när pelletsen förvarats i minusgrader och sedan vattnats med temperaturer under 10 grader. För att snabba på processen rekommenderas därför att pelletsen förvaras i plusgrader, ju varmare desto bättre, eftersom det då inte heller spelar någon större roll, vad gäller tidsåtgång, om man vattnar med en vattentemperatur på t ex. 7 grader eller 48 grader. Förvarar man sin pellets kallare går processen snabbare om man vattnar med varmt vatten.
Eftersom studien inte var särskilt omfattande kan mina resultat inte helt fastställa teorierna, det krävs betydligt mer omfattning vad gäller sortiment och tester för att kunna vara säker.

,

bedding on the market, one of them is SCA Stable Pellets that have been investigated in this study. The stable pellets has also been compared with Bionorr fuel pellets, although this is a product from SCA, which many people use as bedding for their animals. Stable Pellets should be more suitable for animals because it consists of a higher proportion of spruce because in the pine are terpenes that emit strong odors and can be annoying for both horse and human.
Sprinkle in pellet form saves space and makes operation easier than many other litter because it swells several times its own volume when you water it. Since it breaks into a fine shavings and provides a light bed and makes it easy to muck. In addition, the absorbency very good because it also as a watered-bed holding a lower moisture content than, say, sawdust.
The aim of this work was to investigate the duration of swelling and swollen volume
(Swelling) of the SCA stall pellets and Bionorr fuel pellets.
The study was conducted at BTC, related SLU in Umeå. Sixteen combinations of pellets stored at four different temperatures and watered with water in four different temperatures repeated three times. All testing was stirred for 1 minute to facilitate decomposition. The different combinations were then divided into different time ranges depending on the time required for absorption of water and swelling.
The results showed small differences between the two pellets resorts, as absorbency and time of swelling were generally very similar. With support from the literature this study indicate that stable pellets and fuel pellets have the same absorbency.
The results also indicate that the fuel pellets gives a slightly greater increase in volume than the stable pellets do.
When the pellets stored at about 17 degrees water temperature seemed to have no significant effect on the duration. Both pellet varieties could be watered with cold water, but the process went faster the warmer the water you watered with and the warmer the temperature the pellets were stored in. The biggest differences in terms of time spent excelled when the pellets were stored at temperatures below zero and then watered with temperatures below 10 degrees.
To speed up the process therefore recommended that the pellets stored at temperatures above freezing, the hotter the better, as it does not play any significant role, in terms of timing, if you want to water with a water temperature of for example 7 degrees or 48 degrees. Keep one's pellet cooler, the process goes faster if you water with warm water.
Since the study was not particularly extensive, my results do not completely determine the theories, it requires significantly more scope in terms of range and tests to be sure.

Main title:Effekt av temperatur och kvalitet på upplösningsgraden på SCA stallpellets
Authors:Bäckström, Hanna
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:6
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:ströpellets, uppsugningsförmåga, volymförändring, bränslepellets, vattentemperatur, förvaringstemperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5098
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2016 12:41
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 12:41

Repository Staff Only: item control page