Home About Browse Search
Svenska


Andreasson, Elin and Nylander, Erika, 2015. Lönsamhet vid delautomatisering av kranstyrning på skotare. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
883kB

Abstract

Utmaningen med att öka produktiviteten i skotningsarbetet är inte bristen på bra teknik utan
snarare förarens förmåga att utnyttja maskinens fulla kapacitet. Teknikutvecklingen går mot
automation av repetitiva arbetsmoment för att minska den mänskliga påverkan. Mycket fokus
ligger på delautomatisering av kranarbetet. Det huvudsakliga syftet för denna studie var att
undersöka hur delautomatiserat kranarbete påverkar produktivitet och lönsamhet vid
skotningsarbete. Ett underliggande syfte var att sammanställa andra för- och nackdelar med
delautomatiserat kranarbete i jämförelse mot konventionell skotning. Den hypotes som legat
till grund är att delautomatiserat kranarbete är lönsamt och har positiva effekter på
förarmiljön. Grunden för detta arbete var litteraturstudier och matematiska analyser över
skotningskostnader och produktiviteter. Resultatet visade att delautomation gav en
tidsreducering som i sin tur gav ökad produktivitet. Total tidsreducering för hela
skotningsarbetet ökade med ökad tidsreduktion på arbetsmoment där kranen är aktiv och
minskade med ökat skotningsavstånd. Vid låga tidsreduceringar kunde lönsamhet ändå
uppnås jämfört mot konventionell teknik. Vid en tidsreducering på 10 % på arbetsmoment där
kranen är aktiv och med en investeringshöjning på 24 % gav det samma skotningskostnad
som en konventionell skotare vid ett skotningsavstånd på 250 m. En förväntad
investeringshöjning för en delautomatiserad skotare kommer troligen inte överstiga 24 %
varför den mest troligt blir lönsam. Resultatet från litteraturstudien visade även att
delautomation av kranstyrning har positiva effekter på förarens arbetsmiljö.

,

The challenge of increasing the productivity of forwarding work is not the lack of good
technology but rather the driver's ability to utilize the machine's full capacity. Technology
development goes towards automation of repetitive tasks to reduce human impact. Much
focus is on semi automation of crane work. The main purpose of this study was to investigate
how the semi automated crane work affects the productivity and profitability in forwarding
work. An underlying aim was to compile other advantages and disadvantages of semi
automated crane work in comparison to conventional forwarding. The hypothesis was that
semi automated crane work is profitable and has positive effects on the driver's environment.
The basis for this work was literary studies and mathematical analyzes of forwarding costs
and productivities. The results showed that the automation gave time reduction, which in turn
resulted in increased productivity. Total time reduction for the entire forwarding work
increased with increasing time reduction of operations where the crane is active and decreased
with increasing forwarding distance. At low time reduction profitability could still be
achieved compared to conventional technology. At a time reduction of 10 % of operations
where the crane is active and with an investment increase of 24 % gave the same forwarding
cost as a conventional forwarder at a forwarding distance of 250 m. The expected investment
increase for a semi automated forwarder will probably not exceed 24 % of which it probably
becomes profitable. The results of the literature study also showed that semi automation of
crane control has a positive impact on operating environment.

Main title:Lönsamhet vid delautomatisering av kranstyrning på skotare
Authors:Andreasson, Elin and Nylander, Erika
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:2
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:delautomation, skotare, lönsamhet, produktivitet, förarmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5095
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5095
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2016 11:49
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 11:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics