Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Robert, 2015. Effekter av naturvårdande skogsskötsel på lång sikt med Heureka Plan Wise : analys av restaureringsåtgärder för naturvärden i Sveaskogs Ekopark Käringberget. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En ökad medvetenhet om naturvärden och hotade arters habitatkrav har inneburit att fler skogar i allt större utsträckning restaureras istället för att lämnas till fri utveckling. Detta för att påskynda skapandet av värdefulla biotoper och habitat. Sveaskog har för ändamålet bildat 36 Ekoparker där hälften av arealen sköts med syfte att höja naturvärdena, antingen genom att lämnas orört eller med anpassade skogsskötselåtgärder.
Målet med examensarbetet var att utvärdera de långsiktiga effekterna av Sveaskogs planerade åtgärder inom Ekoparken Käringberget med Heurekas applikation PlanWise samt att utvärdera möjligheten att simulera naturvårdsskötsel med Heureka. En analys gjordes för att jämföra om det var effektivare att lämna bestånden till fri utveckling jämfört med aktiva skogsskötselåtgärder. Detta utvärderades genom att mäta hur lång tid det tar för naturvärden att bildas med avseende på virkesförråd, volym död ved, antalet naturvärdesträd och när bestånd uppnår nyckelbiotopstatus.
Resultaten visar på att Sveaskogs naturvärdesrestaurering i vissa biotoper har en positiv påverkan på volym död ved och antalet naturvärdesträd samt i alla biotoper en negativ påverkan på virkesförrådsutveckling jämfört med fri utveckling. I majoriteten av de olika biotoperna presterar scenariot med fri utveckling bättre än restaurering. För skapandet av nyckelbiotoper så når båda scenarierna målet vid ungefär samma tidpunkt, det skiljer dock i hur de utvecklas mellan olika biotoptyper. Resultatet kan bero på svårigheter i implementering av Sveaskogs naturvårdsrestaurering, främst brand, i Heurekas simuleringar.

,

An increased awareness of nature conservation and habitat requirements for endangered species have had the effect that forests are restored to a greater extent instead of being left to free development. This is done to accelerate the creation of valuable habitats. For this purpose Sveaskog has established specific landscapes, Ecoparks, where half the area is managed with focus on nature conservation, either by free development or by restoration management that mimics natural disturbance.
The aim of the thesis was to make a long-term analysis with the Heureka application PlanWise of the effects of Sveaskog’s planned restoration management within the Ecopark Käringberget and the possibilities to simulate nature conservation management with Heureka. Two long-term analysis simulations were compared, one with free development and one with restoration management. The effects with respect to how long time it takes for natural values to form were evaluated by indicators as volume, amount of dead wood, the number of nature value trees which results in creation of key biotopes.
The result shows that Sveaskog’s nature restoration management has a positive impact in part of the biotopes on the amount of dead wood and the number of nature value trees, and in all biotopes there is a negative effect on standing volume compared to the free development scenario. In the majority of the biotopes the free development scenario has a better performance. Both scenarios reach the key biotope target about the same time, but they have different trends of development. The result can depend on difficulties in the implementation of Sveaskogs restoration actions, primarily the simulation of fire, in Heureka.

Main title:Effekter av naturvårdande skogsskötsel på lång sikt med Heureka Plan Wise
Subtitle:analys av restaureringsåtgärder för naturvärden i Sveaskogs Ekopark Käringberget
Authors:Nilsson, Robert
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Heureka, naturvärden, restaurering, naturvård, långsiktiga effekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5082
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2016 13:33
Metadata Last Modified:29 Jan 2016 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics