Home About Browse Search
Svenska


Fridell, Pierre, 2016. Digital marknadsföring av banktjänster mot yngre skogs- och lantbruksintresserade personer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den ökande användningen av internet i dagens samhälle har lagt grunden till uppkomsten av fenomenet sociala medier. Sociala medier är digitala kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera och utbyta information med varandra. Med anledning av att så många människor besöker och spenderar sin tid på sociala medier har företag också börjat kommunicera sin marknadsföring genom dessa.

Syftet med studien är att undersökts hur banker som i detta fall utgörs av Swedbank Skog och Lantbruk i framtiden bör utforma sin digitala marknadsföring för att nå ut till målgruppen. Målgruppen består i detta fall av yngre personer med intresse för skogs- och lantbruk. Målsättningen med den typen av marknadsföring är att öka medvetenheten om varumärket hos målgruppen som består av både befintliga och potentiella kunder. För att kunna ta reda på detta måste målgruppens användande av olika digitala kanaler identifieras. Likaså behöver deras attityder till innehållet i bankers marknadsföring undersökas.

Undersökningen har genomförts som en kvantitativ studie genom att en webbenkät distribuerats ut till programstudenter (Agronomer, Jägmästare, Lantmästare och Skogsmästare) vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Eftersom begreppet sociala medier och digital marknadsföring är relativt nytt så finns det sparsamt med teorier inom området. Tidigare forskning på ämnet har därför valts att användas för att kunna jämföra och tolka resultatet från studien tillsammans med teorier som behandlar relationsmarknadsföring och viral marknadsföring.

Resultatet visar att Facebook är det sociala media som målgruppen använder sig mest av tätt följt av Instagram och YouTube. Intressant nog visade det sig också att målgruppen var mest intresserad av att få information från skogs- och lantbruksprofilerade banktjänster genom sociala nätverk såsom Facebook. Beträffande innehållet i bankers marknadsföring på sociala medier värdesatte målgruppen att det framstod som informativt och intresseväckande. Detta sammantaget visar på att det finns en framtid för banker att arbeta med digital marknadsföring i relationsbyggande syfte på sociala medier. Under förutsättningar att marknadsföringen framstår som seriöst då målgruppens förtroende lätt kan påverkas negativt och den befintliga relationen skadas.

,

The increased use of internet in today's society has laid the foundation for the emergence of the phenomenon social media. Social media are digital channels of communication that allow users to communicate and exchange information with each other. Given that a lot of people visit and spend their time on social media, companies have also started to communicate their marketing through these channels.

The purpose of this study is to investigate how banks, this case Swedbank Skog och Lantbruk, in the future should design their digital marketing in order to reach their target audience. The target audience consists in this case of young people with an interest in forestry and agriculture. The aim of this type of marketing is to increase awareness of the brand among the target audience, consisting of both existing and potential customers. To determine the type of marketing, the target audience’s use of different digital channels needs to be identified. Furthermore, their attitudes to the contents of the marketing of banks needs to examined.

The survey was conducted as a quantitative study through an online survey distributed to program students (Agronomer, Jägmästare, Lantmästare och Skogsmästare) at the Swedish University of Agricultural Sciences. Since the concept of social media and digital marketing is relatively new, theories on this research topic are sparse. Previous research has therefore been chosen in order to make it possible compare and interpret the results of the study together with theories on relationship marketing and viral marketing.

The results shows that Facebook is the social media channel which has the largest percentage of users in the target audience, closely followed by Instagram and YouTube. Interestingly enough, it turned out that the target audience in particular was interested in receiving information on forestry and agricultural profiled banking services through social networks like Facebook. Regarding the contents of the marketing of banks on social media, the target audience valued that it appeared in an informative and interesting way. On the whole, this shows that there is a future for banks in using digital marketing as a relationship-building purpose in social media. Under the conditions that the marketing appears to be serious since the confidence of the target audience easily can be affected in a negative way and the existing relationship as well can be adversely affected.

Main title:Digital marknadsföring av banktjänster mot yngre skogs- och lantbruksintresserade personer
Authors:Fridell, Pierre
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Bohlin, Folke
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:167
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:digital marknadsföring, sociala medier, skogsbruk, lantbruk, banker, digital marketing, social media, silviculture, agriculture, banking
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5075
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2016 13:33
Metadata Last Modified:28 Jan 2016 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics