Home About Browse Search
Svenska


Halling, Elias, 2015. Virkesproduktion i samklang med rekreation och biodiversitet i tätortsnära skog. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Tätortsnära skog spelar en avgörande roll när det gäller människors behov av motion och utöva någon sport eller söka rekreation. Förvaltning och skötsel av vegetationen kring Mölleröds tätortsnära naturområde är i ständig utveckling.
Ungefär 4 kilometer sydväst om Hässleholms centrum ligger Mölleröds naturområde. Naturområdet ägs av det kommunala utvecklingsbolaget HIBAB som också har skötseln över området. Området består av äldre ekar som är påfallande vidkroniga men även påfallande gamla bokar och avenbokar. Området är variationsrik i sin vegetations-sammansättning och många olika typer av ädellövskogar finns representerade. Från bokdominerande pelarsalar till ek- och avenbok dominerad blandlövskog med inslag av bok, lind, björk, sykomorlönn, vildapel och slån. Hela området som täcker Mölleröds naturområde är kuperat och väldigt varierande i sitt uttryckssätt vilket skapar ett viktigt rekreation- och friluftsområde i Hässleholms kommun. Det finns många motionsspår, mountainbikespår och motorsportsvägar i området men även stora delar orörd skog som skapar en möjlighet till att bevara den biologiska diversiteten.

Syftet med studien är att finna vägar mellan olika mål som skapas av olika yrkesroller. Dessa mål är biologisk diversitet, rekreation och virkesproduktion. Yrkesrollerna i det här fallet är jägmästare (virkesproduktion), ekolog (biologisk- diversitet) och landskapsarkitekt (rekreation). Jämförande skötselstrategier har påvisats och skapat gemensamma såväl som avvikande mål beroende på de olika yrkesrollernas målsättning. Även om de olika yrkesgrupperna strävar efter samma mål för naturområdet så är deras framtida utvecklingsförslag mot detta samma mål olika.

,

Urban forests play a crucial role in people's need for exercise, practicing sports or to seek recreation. Management and maintenance of the vegetation surrounding the Mölleröds urban nature area is in constant development.
Approximately 4 kilometers southwest of Hässleholms center is Mölleröds natural area located. The area is owned by the municipal development HIBAB who also have the management of the area. The area consists of old oaks that have strikingly wide tree crowns but also old beech and hornbeams. The area is varied in its vegetation composition and many deciduous forests are represented. From beech-dominated pillared halls to oak and hornbeam dominated among deciduous forest with elements of beech, linden, birch, sycamore maple, crab apple and blackthorn. The entire area covering Mölleröds natural area is hilly and very varying in their modes of expression, which creates an important recreation- and outdoor life in Hässleholm. There are many trails, mountain bike trails and motor- roads in the area but also largely untouched forest that creates an opportunity to explore the biological diversity.

The purpose of the study is to find ways between different objectives that are created by different professional roles. These objectives are biological diversity, recreation and timber production. Occupation roles in this case is a forester (timber production), ecology (biological diversity) and landscape architect (recreation). Comparative management strategies have been identified and created common as well as differing targets depending on the different professional objectives.

Main title:Virkesproduktion i samklang med rekreation och biodiversitet i tätortsnära skog
Authors:Halling, Elias
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tätortsnära skog, rekreation, biodiversitet, virkesproduktion, vegetation, skötsel, profildiagram, Hässleholms kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5218
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5218
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2016 15:22
Metadata Last Modified:08 Mar 2016 15:22

Repository Staff Only: item control page