Home About Browse Search
Svenska


Lovisa, Gustafsson, 2015. Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Tre högars park är en naturlik park belägen i östra kanten av den skånska staden Lund. Den anlades mellan 1969 och 1973 i samband med att staden expanderade. Idag är den i behov av en upprustning och utveckling för att bli en mer välkomnande och upplevelserik park.
Inom detta examensarbete har olika platsanalyser gjorts i parken. Dessa har visat på styrkor och svagheter i form av kvaliteter så som en mogen karaktär, fina utsikter och ett intressant djurliv, men också brister så som ett ensartat och förvuxet intryck bland planteringarna samt trasig och bristfällig utrustning. Analyserna, tillsammans med inspiration från både litteratur och referensplatser, har legat till grund för olika idéer och förslag på utveckling av parken. För att få en uppfattning av vilka av förslagen som skulle vara mest lämpade för implementering i parken, skickades de ut till en referensgrupp bestående av både brukare och kommunrepresentanter. Deras åsikter har gett en bild av hur genomförbara och uppskattade förslagen är. De har också i lett till en modifiering av vissa förslag. Referensgruppens synpunkter och kommentarer har, tillsammans med de identifierade behoven i parken, sedan motiverat en prioritering av förslagen. Som exempel på utvecklingsidéer kan nämnas att öka den biologiska mångfalden, utveckla bestånden för ett mer varierat uttryck, anlägga en naturlekplats, föra dit grillplatser samt en hundrastgård.
Förhoppningsvis kommer detta examensarbete att kunna användas som inspiration för den av kommunen planerade upprustningen av parken. Idékatalogen kan kanske också inspirera arbetet i andra projekt av liknande karaktär.

,

Tre högars park is a nature like park located in the eastern edge of Lund, a town in Scania. It was built between 1969 and 1973, when the town expanded. Today it is in need of a renovation and development to become a more welcoming and rich park.
In this thesis have different location analyzes been made in the park. These have demonstrated the strengths and weaknesses in terms of qualities such as a mature character, great views and an interesting wildlife, but also shortcomings such as a uniformly and overgrown impression among the plantations and broken and defective equipment. Along with inspiration from both literary and reference sites, has these analyzes been the basis of different ideas and suggestions for the development of the park. To get an idea of which of the proposals that would be most suitable for implementation in the park, they were sent to a reference group consisting of both users and community representatives. Their views have given a picture of how feasible and valuable the proposals are and also led to a modification of some proposals. The view’s and comments of the reference group, along with the identified needs in the park, gave grounds for a prioritization of the proposals. Some examples of development ideas are to increase biodiversity, develop plantations for a more varied expression, construct a nature inspired playground, add barbecue sites and a dog yard.
Hopefully this thesis to be used as inspiration for the municipality of planned renovation of the park. The catalog of ideas might also inspire the work in other projects of similar kind.

Main title:Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde
Subtitle:analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund
Authors:Lovisa, Gustafsson
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Kristensson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturlika planteringar, naturlika grönområden, parkutveckling, parkkaraktärer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Dec 2015 14:24
Metadata Last Modified:22 Dec 2015 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics