Home About Browse Search
Svenska


Simicic, Mariana, 2015. Jämställda urbana aktivitetsytor för ungdomar : en fallstudie av Rosens Rosens röda matta i Rosengård. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Rosens röda matta är en aktivitetsyta och mötesplats längs med ett stråk som förbinder de centrala delarna av Malmö med stadsdelen Rosengård. Malmö stad tog initiativ till platsen för att främja unga kvinnors möjligheter att mötas och vara fysiskt aktiva i det offentliga rummet. En medborgardialog med 13 tjejer/unga kvinnor från området startades 2011 där de fick möjlighet att påverka den fysiska utformningen med utgångspunkt från sina intressen och detta resulterade i en plats för musik, dans och scenframträdande. Syftet med studien är att undersöka vad Rosens röda matta betyder för barn och ungas möten, lek och fysiska rörelse, hur platsen fungerar ur ett jämställdhetsperspektiv och diskutera vad detta i förlängningen betyder för deras känsla av förankring och hemhörighet i området. För att svara på frågan har ett antal metoder använts. Studien är genomförd som fallstudie med observationer på plats och deltagande vid förvaltningsmöten. Huvudmetoden var intervjuer som har genomförts vid gåturer med tjejer och killar som brukar ytan. Totalt genomfördes fem intervjuer med barn och ungdomar i grupp under våren 2015. Dessa intervjuer redovisas som berättelser vilka beskriver hur barnen använder ytan och vad den har kommit att betyda för deras lek och umgänge. Resultaten visar att ytan uppskattas som mötesplats av både killar och tjejer i alla åldrar, men att de äldre tjejer som platsen var planerade för tycks använda den för fysiskt aktiva aktiviteter i lägre utsträckning än yngre tjejer. Platsen är bäst uppskattad när många barn samlas och använder ytan tillsammans.
Resultatet visar även att platsens placering uppfattas som neutral plats i förhållande till olika delar av området som bjuder in alla och är jämställd mellan killar och tjejer. Platsen har en framträdande plats i barn och ungas upplevelse av området där de känner en stolthet i att ”äga” ytan inom stadsdelen. Avslutningsvis diskuterar uppsatsen vilken roll platsen har för socialt kapital och möjligheterna för platsen att bidra till barn och ungas samhörighet i området, deras identitet och platsanknytning. Som bäst fungerar ytan vid större event då hela eller delar av stadsdelen dukar upp till fest och samvaro för alla medborgare.

,

The Red Rose Carpet is an urban activity space and a meeting place situated along a thoroughfare that connects Malmö City Centre with the Rosengård residential area. Malmö County Council initiated the development of this outdoor public space where young women could meet up and be physically active. The development project was put through a citizen dialogue process which involved the participation of 13 young girls/women from Rosengård in 2011, providing them with an opportunity to have their say in the design and purpose of the space so that it would reflect their interests. This ultimately resulted in the creation of an outdoor space for people to engage in music, dance and stage appearances. The purpose of this study was to examine the significance of the Red Rose Carpet for children and young people in the area as a place to meet, play and engage in physical activity, its role in fostering gender equality and to discuss its role for them feeling at home and attached to their neighborhood. A number of methods were used in order to provide an answer to this question. The study was undertaken as a case study using on-site observations and participation at joint management meetings. The principal method were interviews undertaken during walking tours of the area with users of the space, both male and female. Overall five walking tours were undertaken during which groups of children and young people were approached in spring of 2015. The interviews concerned are rendered as stories that describe how the children use the space and the importance of the space to them in terms of their play and socializing. The results show that the site is valued as a place to meet up among both girls and boys of all ages, but with those older girls which the area was planned for using it less for physically active activities, than younger girls. The place is most valued when many children gather and use the space together. The results also show that the space is experienced to have a neutral location within the area, being welcoming to everyone and considered gender neutral. The place is deemed an important place by children and young people and it is associated with a sense of pride to “own” such a space in the neighborhood. Finally the study discusses how this place contributes to social capital by contributing to sense of belonging, identity and connectedness with the place and strengthens social capital in the housing estate. The space functions at its best when used for major events and when the entire city or parts thereof prepare for a party and the citizens get the opportunity to spend some time together.

Main title:Jämställda urbana aktivitetsytor för ungdomar
Subtitle:en fallstudie av Rosens Rosens röda matta i Rosengård
Authors:Simicic, Mariana
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Essen von, Elisabeth
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jämställdhet, aktivitetsytor, Rosens röda matta, fysisk planering, urban miljö, spontanidrottsplatser, Rosengård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5033
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5033
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:18 Dec 2015 14:25
Metadata Last Modified:18 Dec 2015 14:25

Repository Staff Only: item control page