Home About Browse Search
Svenska


Widin, Ida and Svensson, Erica, 2015. ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att Sverige behöver öka sina avelsframsteg för att kunna vara med och konkurrera på avelsmarknaden internationellt är känt inom näringen. Genom ET-verksamhet kan man öka avelsframstegen både på besättningsnivå och internationellt.
Vi har fått i uppdrag av VikingGenetics att göra en folder om ET-verksamhet som är riktad till lantbrukare och rådgivare där de enkelt skall kunna få svar på vanligt ställda frågor. I arbetet finns det bilder och en schematisk bild som tydliggör ET-processen. I den ekonomiska delen kan man tydligt se vilka kostnader och intäkter som finns för raserna Holstein respektive SRB. Vi har även sammanställt resultat av embryoinläggningarna från Danmark, Finland och Sverige för att tydliggöra att Sverige ligger långt efter inom ET-verksamhet och kan bara bli bättre. Syftet med detta arbete är att lantbrukare och rådgivare skall få en mer positiv bild av ET-verksamhet när de har läst innehållet. Vårt mål är att VikingGenetics skall kunna dela med sig av vårt arbete till lantbrukare och rådgivare.
I litteraturdelen tar vi upp de bakomliggande faktorerna som har givit ET-verksamhet framgång. Vi tar upp förberedelserna inför en spolning, t.ex. vilket djur man skall ha som donator och vilka man skall ha som mottagare. Hur en spolning går till, hur man hanterar embryon efter spolning samt vad säger det etiska perspektivet om ET-verksamhet är också delar som vi tar upp i arbetet.
Vi gjorde ett gårdsbesök där vi fick vara med spolveterinär Anja Rätz och specialistseminören Kjell Carnbrand under en spolning och inläggning av embryon. Under besöket fick vi chans att ställa frågor och vi fick många bra svar. Vi har även utformat en mindre enkät med frågor som vi använde oss av när vi kontaktade tre lantbrukare och två rådgivare via telefon. Frågorna och svaren har vi sammanställt i under ”Frågor och svar”. Genom kontakt med Växa Sverige fick vi siffror om embryoinläggningar från Sverige, Danmark och Finland som vi sammanställde i en tabell. Av VikingGenetics fick vi siffror angående kostnader och intäkter med ET-verksamhet. I samråd med Hans Ståhlhammar utformade vi de ekonomiska kalkylerna.
Frågorna vi ställde till rådgivarna och svaren vi fick stämde väl överens med litteraturstudien. Ekonomikalkylen visar på vinst med spolstödet, utan spolstöd är det svårt att räkna med någon vinst i pengar men det ger ett snabbare avelsframsteg och man bör se ET-verksamhet som en långsiktig investering i sin besättning.
I Sverige är inte användningen av ET-verksamhet så vanlig och det beror delvis på att det inte finns ett lika stort intresse eller ekonomi hos de svenska lantbrukarna. Att använda sig av ET är en dyr teknik som kräver mycket arbete och framförallt engagemang från lantbrukarens sida. Risken att misslyckas är ganska stor om man inte går in helhjärtat i processen. Förberedelserna behöver planeras i god tid då donatorn och mottagarna ska brunstsynkroniseras. Man bör även välja ut 10-12 mottagare då risken är stor att flera djur kan falla bort av flera anledningar såsom dålig gulkroppskvalitet eller att djuret inte är i rätt fas i cykeln. Har man inte tillräckligt med djur finns även möjlighet att frysa embryon. Genom ET-verksamhet ökar man möjligheten att snabbare förbättra genestiska framsteg i besättningen genom att lägga in embryon i djur med sämre avelsvärden. Oftast använder man sig av kvigor som donatorer då de är lättare att få dem dräktiga än kor.
Under våren 2015 öppnas en spolningsanläggning på Örnsro Skara, där VikingGenetics kommer att ta emot kvigor för ET-spolning. VikingGenetics kommer att köpa in kvigor med höga avelsvärden för spolning på Örnsro. Genom deras anläggning blir verksamheten i Sverige större, mer kunskap kommer att finnas lättare till hands och möjligheten att köpa embryon blir större. Lantbrukare som säljer sina kvigor kommer att ha möjlighet att köpa tillbaka sina kvigor och embryon från djuret till ett subventionerat pris.
Vi tycker att vi har fått fram ett bra underlag till VikingGenetics för att ge ut till lantbrukare och rådgivare. Informationen är kortfattad och enkel att förstå.

,

It is well known by the dairy industry that Sweden needs to increase their breeding progress to be able to compete at the international breeding market. By ET-activity it is possible to increase the breeding progress on cow, herd and internationally levels.
We got an assignment from VikingGenetics to make a folder about frequently asked questions of the subject ET. This is supposed to make it easier for farmers and advisors to get answers about common questions. In this essay there are pictures and schematics, which clarify more about the ET-process. The financial part shows clearly revenues and costs for both Swedish Holstein cows and the Swedish Red cattle. We have also compiled the results from Denmark, Finland and Sweden to make clear that Sweden is far behind in the ET-activity and only can make it better. The purpose with this work is by reading about the information farmers and advisors should respond with a more positive attitude about ET. Our goal for is that VikingGenetics wants to share and show our work for farmers and advisors.
In the literature review we describe underlying factors for what made ET successful. We are also presenting all the preparations before a flush, which animals should be prepared as donor and recipients, what happens during a flush and the handling of embryos after flushing. In this work we also have described the ethics around ET.
We visited a farm together with veterinarian Anja Rätz and pet technician Kjell Carnbrand during a day of flushing and insert of embryos. During the visit we had the opportunity to ask a lot of questions and we received a lot of good answers. We made a questionnaire and contacted three farmers and two advisors by phone calls. We compiled all the questions and the answers we got in the practicum part under questions and answers. All the numbers about embryo inserts in Sweden, Denmark and Finland we got from Växa Sweden and all numbers are included in a table. From VikingGenetics we got all the numbers concerning costs and revenues for ET. In consultation with Hans Ståhlhammar we made the economic calculations.
Through our compilation of embryo inserts between Denmark, Finland and Sweden we made the conclusion that Sweden is far behind Denmark and Finland when it comes to both inserts and that they also have better results within the whole process of ET. The questions we asked and the answers we got agreed well with the literature study.
The economic calculation with the flush compensation makes a profit, without flush compensation it is harder to make a profit in money. But on the other hand ET will give a better breeding value and it is a long term investment for your cow herd.
In Sweden it’s not very common to use ET. The lack of interest also is much influenced by the poor financial part. ET is an expensive technic and takes a lot of time, work and commitment from the farmer. The risk of failure is big if you are not 100% committed to the process. All the preparations need to be planned a long time before because of the heat synchronization of donor and recipients. During the planning of a flushing you need to consider which ones and how many that can be donors in your herd. In this stage you can make progress in the cow herd by taking the heifers/cows with lower breeding values and use them as recipients. It gives a better result to use heifers as recipients because they are easier to get pregnant.
During spring 2015 VikingGenetics opens up a flushing facility. VikingGenetics collects heifers for flushing at Örnsro Skara, which can contribute to a better ET-activity in Sweden, easier to buy embryos and also more knowledge about ET. Farmers who sell their heifers also have the opportunity to buy the heifers back and also embryos to a subsidized price.
We think we have got a good basis for VikingGenetics to inform farmers and advisors. All the information is concise and easy to understand.

Main title:ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning
Authors:Widin, Ida and Svensson, Erica
Supervisor:Bergsten, Christer
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:embryoöverföring, ET-verksamhet, avelsframsteg, embryo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5005
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2015 13:31
Metadata Last Modified:08 Dec 2015 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics