Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Marie, 2015. Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Ekosystemtjänster utgör de processer i naturen som är till nytta för människor (Persson 2012, s. 2). Pollinering är livsavgörande för vår matproduktion då insekter står för en stor del av pollineringen av våra grödor. Pollinering har tidigare endast förknippats med jordbruksbygden men staden kan erbjuda både större variation av miljöer och mindre insektsgifter i jämförelse till dagens monokulturella jordbruksområden. I stadsnära odling producerar bina större skördar, mer honung och stadsborna får mer blomsterprakt (Keane et al 2014, s. 16).
Syftet är att undersöka hur man kan utrusta en bostadsgård för att gynna pollinerande insekter för att få in fler pollinatörer i staden. Målet är att göra skissförslag för att förbättra miljön för pollinatörer på bostadsgårdar. Arbetet begränsas till 12 bostadsgårdar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bostadsgårdarna valdes i samarbete med Riksbyggen. De pollinerande insekterna som behandlas i arbetet begränsas till de viktigaste pollinatörerna vilket är solitära bin, humlor och fjärilar. Hänsyn tas till deras behov av boplatser, vatten, vindskydd, värdväxter samt pollen och nektarbehov.
För att förstå hur humlor, solitära bin och fjärilar lever och vilka förutsättningar dem vill ha gjordes en inledande litteraturstudie. Där efter gjordes besöken på bostadsgårdarna som observerades och inventerades. Resultatet blev enkla skisser där jag föreslår förändringar på bostadsgårdarna med stöd från litteraturstudien. Till sist jämförde jag skisserna för att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan bostadsgårdarna.
Studierna visar att de bostadsgårdar som ligger i ett naturskönt område med skogsdungar runt husen har större möjlighet att rymma både växter som gynnar pollinatörerna och boplatser för dem medan dem mindre bostadsgårdarna som till exempel i Malmö får vara en pollen - och nektarkälla.

,

Ecosystem services represent the processes in nature that are beneficial to humans (Persson, 2012, p. 2). Pollination is vital to our food production as insects account for a large part of the pollination of our crops. Pollination has previously only been associated with agricultural district, but the city can offer a greater variety of environments and less insecticides in comparison to today's monoculture farming areas. In peri-urban farming bees produce higher yields, more honey and townspeople get more floral (Keane et al 2014, p. 16).
The aim is to explore how to equip a hosing estate for the benefit of pollinating insects to attract more pollinators in the city. The objective is to outline proposals to improve the environment for pollinators on housing estates. Work is limited to 12 housing estates in Stockholm, Gothenburg and Malmö. Living farms were selected in cooperation with Riksbyggen. The pollinating insects are treated at work are limited to the most important pollinators which are solitary bees, bumblebees and butterflies. Consideration is given to their needs for settlements, water, shelter, host plants and pollen and nectar needs.
To understand how bumblebees, solitary bees and butterflies live and what conditions they want, I made an introductory literaturestudy. There, after the visits made on housing estates that were observed and inventoried. The result was simple sketches where I proposed changes in housing estates with the support from the literature. Finally, I compared the sketches to see what similarities and differences that existed between home farms.
The studies show that the housing estates located in a scenic area with woods surrounding the buildings are more able to accommodate both plants that benefit pollinators and nesting sites for them while those smaller housing estates such as in Malmö will be a pollen - and nectar source.

Main title:Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar
Authors:Karlsson, Marie
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:pollinatörer, ekosystemtjänster, pollinering, humlor, solitära bin, fjärilar, bostadsgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5026
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5026
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Dec 2015 12:45
Metadata Last Modified:17 Dec 2015 12:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics