Home About Browse Search
Svenska


Svanström, Patrik, 2015. Rapsbaggen - en skadegörare i oljeväxter : litteratursammanställning av rapsbaggen som skadegörare i raps. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
713kB

Abstract

Rapsbaggen är en skadegörare i odling av oljeväxter och anses av många vara en av de viktigaste skadegörarna i grödan. Den allmänna uppfattningen i Sverige är att den är en skadegörare vilken kan orsaka totala skördeförluster om ingen bekämpning sker och denna uppfattning finner även stöd hos flera forskare. I dagsläget är rapsbaggen av störst betydelse i våroljeväxter jämfört med höstoljeväxter på grund av att höstoljeväxterna till stor del växer förbi de känsliga stadierna innan rapsbaggarna hinner göra någon skada på våren. Problematiken blir dock större då odling av höst- och våroljeväxter sker i samma område då blomningen får en mer utdragen period varpå äggläggningstiden blir längre för rapsbaggarna. Då utvecklingen går mot ett varmare klimat längre upp i landet kan detta leda till att odling-en av såväl höst- som våroljeväxter får möjlighet att bli mer väletablerad längre norrut än i dagsläget. Med detta följer då även problematiken med rapsbaggarna och när det blir varmare tidigare på våren kommer det även att innebära att rapsbaggarna kan bli aktiva tidigare vilket kan bidra till en än mer problematisk situation. Då rapsbaggen är en etablerad och välkänd skadegörare sker det även en bekämpning mot den för att minska dess påverkan på skörden. Bekämpningen som sker idag är i huvudsak kemisk och väldigt beroende av få aktiva substanser och verkningsmekanismer. De senaste 15 åren har en utveckling av insekticidresistens kunnat ses hos populationer av rapsbaggar i flera länder i Europa och detta gör den redan ansträngda kemiska bekämpningen än mer ohållbar. Denna utveckling är troligen en följd av att det nästan enbart är pyretroider som används vid den kemiska bekämpningen. Vid tillämpning av den kemiska bekämpningen finns det i de flesta länder bekämpningströsklar som baseras på antalet rapsbaggar i medeltal per planta i olika utvecklingsstadier. Det förekommer stora skillnader i bekämpningströsklar mellan olika länder och dessa bekämpningströsklar kan i vissa fall vara baserade på gamla försöksresultat och en översyn och konstruktion av nya bekämpningströsklar kan vara aktuellt i många fall. Trots att dessa bekämpnings-trösklar i vissa fall kanske inte ses som optimala är det viktigt att i den mån de finns följa dessa för att inte sätta in bekämpningar i onödan. Att i exempelvis Sverige även följa rekommendationer för variation av preparat och rekommenderade doser är av yttersta vikt för att minimera risken för vidare resistensutveckling hos rapsbaggepopulationerna. För att minska beroendet av den kemiska bekämpningen finns det flera alternativa bekämpningsmetoder och odlingsåtgärder som kan tillämpas. Exempel på sådana åtgärder kan vara att använda sig av insektspatogena svampar, fångstgrödor kring oljeväxterna och att gynna parasitoider. Det bedrivs även forskning för att undersöka möjligheterna att bekämpa rapsbaggarna med transgena grödor. För att som lantbrukare uppnå en så god kontrolleffekt som möjligt av rapsbaggen bör möjligheterna för nyttjandet av alternativa bekämpningsmetoder ses över och i den mån det är möjligt tillämpas. Det är även av yttersta vikt att ha god översikt över grödan för att se när tillgängliga bekämpningströsklar uppnås och när det är bäst lämpat att sätta in den kemiska bekämpningen. För att odlingen av oljeväxter dock ska vara långsiktigt hållbar gäller det att inte basera all kontroll på kemisk bekämpning. Syftet med denna litteratursammanställning är att ge en översikt av vad vi känner till om rapsbaggen och hur bekämpning av den kan ske för att i framtiden ha en fortsatt god möjlighet till kontroll av den.

,

The pollen beetle is a pest in oil seed rape and is considered by many to be one of the most important pests in the crop. The opinion in Sweden is that the pollen beetle is a pest which can cause serious yield loss if no control measures are applied. In the current situation the pollen beetle causes the most serious damage in spring oil seed crops. The winter oil seed crops outgrow the most sensitive developmental stage before the pollen beetle becomes active in the spring. When winter and spring oil seed crops are grown in the same area the complex of the problems due to the pollen beetle increases. Due to an extended availability of host plants, which differ in flowering time, the pollen beetle can produce more eggs over a longer time and thereby there is a risk of a larger increase of the population. The climate in Sweden is becoming warmer and this enables the cultivation of oil seed crops in more regions of the country. In this scenario there would be a larger area of oil seed crops grown and thereby the availability of host plants for the pollen beetle would increase. With a warmer climate the risk that pollen beetles would become active earlier in the spring also increases. Because the pollen beetle is an established pest, control measures are applied to reduce its effect on the yield. This control is primarily based on chemical control with insecticides. During the latest 15 years there has been a development towards insecticide resistant populations of pollen beetles in most of Europe. One explanation for this is probably the fact that the insecticides are dependent on very few active substances and there are only a few different modes of action that can be used. In most countries there are thresholds for when to apply chemical treatments. In many cases these are based on old field trials and the difference between countries can be significant. Thereby a need to revise these thresholds could be of great importance. It is of even greater importance that the thresholds that do exist are followed, and also the recommendations for variation in products and active substances that are suggested by, for example, the Swedish Board of Agriculture. By following these thresholds and recommendations the risk of further development of insecticide resistance is reduced. To reduce the dependence on chemical control there are several types of alternative control measures that can be applied e.g. parasitoids, trap crops, and pathogens. Research on the possibility of controlling the pollen beetle with transgenic plants is also in progress. To optimize the control of the pollen beetle the farmer should analyze the possibilities for different control measures that are possible to apply. It is also crucial to have good monitoring in the crop to detect when thresholds are reached. For the cultivation of oil seed crops to be sustainable it is of the greatest importance that control is not based on insecticides. The purpose of this essay is to give an overview of what we know about the pollen beetle and how different control methods can be applied. This is of great importance to increase the chances of having effective control methods in the future.

Main title:Rapsbaggen - en skadegörare i oljeväxter
Subtitle:litteratursammanställning av rapsbaggen som skadegörare i raps
Authors:Svanström, Patrik
Supervisor:Bommarco, Riccardo
Examiner:Ekbom, Barbara
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2015:15
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:rapsbagge, ekologi, oljeväxter, skadegörare, bekämpning, skördeförluster, bekämpningströsklar, insekticidresistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4951
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2015 09:20
Metadata Last Modified:28 Oct 2015 09:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics