Home About Browse Search
Svenska


Rowell, Johan, 2015. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. Regionala inköp från terminaler med tågtransport direkt till anläggning och 3. Import där bränslet köps fritt i hamn på östkusten, där bränslet sedan kan transporteras med både lastbil och tåg till anläggningen. En beräkningsmodell utformades för att simulera och jämföra transportkostnader och hanteringskostnader för de olika försörjningsalternativen. Scenarioanalys användes sedan som modell för att simulera de framtidsförutsättningar som kan råda år 2020 då nya kraftvärmeverket planeras vara i bruk.

Givet de förutsättningar som angavs för anskaffningspris och logistikkostnader visade analysen att lokal anskaffning från närområdet med lastbil var det mest kostnadseffektiva alternativet. Importalternativet hamnade mittemellan där tåg från hamn var lönsammare än lastbil. Regional anskaffning med tåg var minst kostnadseffektivt.

Tre scenarion utformades för att studera hur framtiden kan påverka alternativen för bränsleförsörjning. Framtidsfaktorerna som studerades var energipris, teknologisk utveckling, klimatpolitik och konkurrens. Ett antal trender identifierades för faktorerna som gav upphov till både positiva och negativa effekter för kostnaderna vid försörjning. Första scenariot ”Allt på en gång” innehåller alla identifierade effekter som kan råda år 2020. Andra scenariot ”Grön framtid” innehåller enbart alla positiva effekter som identifierades. Tredje scenariot ”Politisk mossa” innehåller enbart alla negativa effekter som identifierats. Detta gav tre extrema scenarier där framtiden borde påverkas mest till år 2020 enligt identifierade effekter.

Givet en framtida utveckling av transport- och hanteringskostnader blev lokal anskaffning med lastbil det mest kostnadseffektiva alternativet vid scenariot ”Grön framtid”. Import var det mest kostnadseffektiva alternativet vid scenarierna ”Allt på en gång” och ”Politisk mossa”. Vid import blev tåg mellan hamn och anläggning mest kostnadseffektivt för alla scenarier. Försörjningen till den planerade anläggningen är dock en komplex fråga där många variabler spelar in. Framtiden kommer förmodligen att påverkas på flera sätt och inte enbart genom de faktorer som utretts i den här studien. Det är därför viktigt att ständigt uppdatera sig för att ta väl grundade beslut.

,

Vattenfall is planning to build a new power plant in Uppsala. The supplied fuel is planned to be 650 GWh forest fuel yearly. Three realistic alternatives of supply were identified: 1. Local supply with truck from forest directly to plant, 2. Regional supply from terminals with train directly to plant and 3. Import to harbor with either truck or train directly from harbor to plant. A mathematical model was developed to simulate and compare the different transportation costs and handling costs with the alternatives. Scenario planning was then used as a model to simulate different future conditions that may be in place 2020.

Given the conditions of buying price and logistic costs of today the result was that local supply with truck from forest to plant was the cheapest alternative. Import was in the middle with transportation by train being cheaper than truck to the plant. Regional supply with train directly to plant was the most expensive alternative.

Three scenarios were developed to study how the future might impact the different alternatives of forest fuel supply. The four future factors that were studied was energy price, technologic development, environmental policies and competition on biofuel market. A few trends were identified that meant both positive and negative consequences to the transportation costs and handling costs. The first scenario “All at once” is a projection of all identified trends and effects together in year 2020. The second scenario “Green future” consists only of identified trends and effects that meant positive effects to supply at year 2020. The third scenario “Political melt down” consists only of the identified negative trends and effects to supply at year 2020. This gave three scenarios where the future should impact the most according to identified trends and effects.

Given the future projection of the transportation costs and handling costs, local supply was the most cost effective alternative in scenario “Green future”. Import was the most cost effective alternative in both scenario “All at once” and “Political melt down”. When using import transportation with train from harbor were more cost effective than using trucks in all scenarios. Supply to the planned power plant however is a complex matter with many variables. The future will probably be influenced on more ways then were studied in this study. It will therefore be important to always stay up to date to make well established decisions.

Main title:Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk
Authors:Rowell, Johan
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:164
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsbränsle, transporter, råvaruanskaffning, bioenergi och framtidsscenarier, forest fuel, transportation, supply, biofuel and scenarios
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2015 11:11
Metadata Last Modified:27 Oct 2015 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics