Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Johan and Wolf, Johan, 2015. Är det möjligt att föda upp ungtjurar i ett stall byggt för mjölkkor? : ekonomiskt, tekniskt och legalt. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Det är det idag dålig lönsamhet i den svenska mjölkproduktionen och många lantbrukare tittar på alternativa produktionsgrenar. En typ av produktion där efterfrågan av svenska produkter har ökat är nötköttsproduktion. Det är nödvändigt att öka lönsamheten då många har relativt nybyggda stallar som ännu inte är avskrivna. Syftet med det här arbetet är därför att undersöka om det är ekonomiskt, tekniskt och legalt möjligt att använda ett stall ämnat för mjölkproduktion till att föda upp mjölkrastjurar som köttproduktion.
Det är inte ovanligt att använda sig av äldre byggnader i nötköttsproduktionen i Sverige idag men av de som byggs är de flesta liggbås- eller djupströsystem. System med gödseldränerande golv förekommer också men inte i lika stor utsträckning som i övriga Europa. Att hålla nötkreatur i liggbåssystem är både arbetseffektivt och ger i större utsträckning utlopp för djurens naturliga beteende. Liggbåsen måste anpassas efter djurets storlek och varken vara för stort eller för litet. Spaltboxsystemet är mer platseffektivt med fler djur på mindre yta men pga. det också mindre lämpligt ur djurskyddssynpunkt.
En vanlig uppfödningsmodell är ungtjurar utfodrade med vallensilage, vilket kan passa en gård som den här, med mycket erfarenhet av vallfoder finns möjligheten att producera ett närings- och energirikt foder för intensivt växande ungtjurar. Dessa tjurar ska helst nå en slaktvikt på 275 kilo vid 14-16 månader. Det kan de göra om vallfodret håller hög kvalitet, är smakfullt och innehåller 11 MJ/kilo ts. Det är dock vanligare att slaktvikten och slaktåldern är högre.
Att arbeta med nötkreatur är riskfyllt, särskilt när det kommer till tjurar. Det finns utarbetade metoder för att arbeta med tjurar och speciella lösningar att använda sig av när man bygger. Det är viktigt att inredning i stallar är rätt dimensionerade för de djur som ska hållas där.
När man tittar på kalkyler för de båda produktionsgrenarna kan man konstatera att lönsamheten är högre för en köttproduktion. Det beror mest på dagens låga mjölkpris och den höga efterfrågan på svenskt nötkött som leder till höga köttpriser.
Det här arbetet syftar inte bara till att jämföra lönsamheten i de olika produktionsgrenarna för den utvalda gården. Det handlar också om att titta på stallets duglighet för en annan typ av uppfödning. Att dimensionera liggbåsens storlek efter djuren handlar inte enbart om att följa Jordbruksverkets lagkrav, att ha rätt mått motverkar också att djuren ligger på ett felaktigt sätt. Det är viktigt att belysa det faktum att tjurar avger sin urin mitt under kroppen och därför behöver en båspall med högre lutning. Försök har gjorts vilka påvisar att djuren med mindre lutning (ca 2 %) är smutsigare. Att det skulle leda till prisavdrag vid slakt är dock inte säkert. Det är inte enbart lutningen som avgör renheten hos tjurarna. Vi har varit i kontakt med uppfödare som menar att även liggbåsens storlek och nackbommens placering påverkar djurens renhet.

,

It’s known to be low profit in today’s dairy industry in Sweden and many farmers are looking for other production types. One type of product that’s had an increased demand on the market is the Swedish beef. It’s necessary to raise profit due to the fact that a lot of the farmers have newly built barns that are not yet paid for. The purpose of this thesis is therefore to look into the possibility of using a barn made for dairy cows for a production of beef both economically, legally and technically. The thought is to buy dairy bull calves at a low age and then raise them for slaughter. Even if the number of cows is decreasing in Sweden every year we count on a good supply of bull calves.
Using old farm buildings are not unusual when starting a beef production in Sweden today. In new buildings, it is most common to use cubicle systems or systems with a straw bed. Systems with manure draining floors are still used but not as much as in the rest of Europe. To keep cattle loose in systems with cubicles are more labor-efficient and allows the animals to give vent to their natural behavior. It’s important to adjust the size of the cubicle for the size of the animal so that it’s not too big or too small. Boxes with manure draining floors are more space efficient because of the higher numbers of animals on smaller spaces but can be less appropriate due to the animal Protection Act.
To raise young bulls on grass silage is a common rearing model. This may be suitable for a farm like this that’s been working with grass a lot and has great experience of making forage that’s tasteful and high on energy. High energy forage is necessary for these intense growing dairy bulls if they should be able to grow and reach 275 kilos carcass weight at an age of 14-16 months. That result can only be reached with tasteful grass silage that contains around 11 MJ/kilo DM. Statistic average shows that it’s more common with a higher weight and age at slaughter.
Working with cattle can be risky, especially when it comes to bulls. However, there are well known methods on how to work and build to decrease the risk of injuries. It’s important that interior and such things got the right dimensions and are heavy enough for the cattle that are being held there.
When comparing calculations for both types of productions we notice that the profit is higher for the beef production option. This is a result of today’s low milk price and high meat prices due to an increased demand of Swedish beef.
The purpose of this thesis is not only to compare the two different types of productions economically. It’s also important to make sure that the barn itself is suitable for this kind of rearing. To have the right sized cubicle is not just for legal reasons; it’s also a way to make sure that the animals are using the cubicle in a correct way. Otherwise there’s a risk they lay down in manure. It’s important to highlight the fact that bulls are emitting their urine at the middle of their body unlike the cows. This fact means that they need a higher slope on the cubicle floor to avoid getting dirty. Previous investigations has showed that bulls in cubicles with normal slope for dairy cows, about 2%, were more contaminated with manure than bulls in cubicles with higher slope. Not only the slope affects the cleanliness, it is also of great importance to have a correct adjusted neck rail in the cubicles. Price reduction from slaughter is more common if the bulls are dirty under the belly, not so much if the back part of their body is.

Main title:Är det möjligt att föda upp ungtjurar i ett stall byggt för mjölkkor?
Subtitle:ekonomiskt, tekniskt och legalt
Authors:Karlsson, Johan and Wolf, Johan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:nötköttsproduktion, ombyggnation, mjölkrastjur, ungtjur, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4940
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4940
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2015 09:33
Metadata Last Modified:27 Oct 2015 09:33

Repository Staff Only: item control page