Home About Browse Search
Svenska


Berge, Anna, 2015. Franchising as an alternative form of outsourcing : länsförsäkringar Stockholm’s opportunities to expand the franchise concept by including home insurance inspections. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Through the years at the market Länsförsäkringar has built up an organization with a strong brand, great economy and a good customer base, which create a great starting point to build up a franchise chain from. Today there are also two well-developed and successful franchise organizations within insurance and real estate agency. On this basis, there is possibility for Länsförsäkringar to consider if an advantageous future development could be to develop the franchise concept.
Since each regional company within Länsförsäkringar has its own operations, the arrangement of the performance of the services that Länsförsäkringar offers is designed differently in different regional companies. Home inspection is an example of a service performed in various ways in different regional companies. Some regional companies choose to outsource all home inspections, while others choose to perform all home inspections in-house. Länsförsäkringar Stockholm is an example of a regional company that has selected a combination of these two performances.
Home inspections can largely be seen as a service that is closely linked to one of Länsförsäkringar's core businesses - insurance. When Länsförsäkringar should insure a house it wants to conduct a home inspection to be aware of the object's current state. This information creates a basis for to which degree Länsförsäkringar chooses to insure the house. At the same time damage prevention can be done since the home owner becomes aware of the object's shortcomings and risks. When the home inspection within Länsförsäkringar Stockholm is outsourced, it is difficult to fully take advantage of all the information and the exchange that the inspection could give. Through a performance of the home inspection under a franchise concept, it is also possible for Länsförsäkringar to take the opportunity to create customer relationships and build brand.
The aim of this study is to provide theoretical explanations for Länsförsäkringar Stockholm’s opportunities to expand the franchise concept by including home inspections. In particular, the study examines whether the current franchisees are interested in broadening the franchise concept with additional services. The theoretical starting point for the study is the Transaction Cost Theory and the Agency Theory, which form the basis for the formulation of a number of hypotheses which become tested empirically. Through a web-based questionnaire, which is sent out to the 103 franchisees within insurance, quantitative data is collected.
The result of the study shows that there is a demand among today's franchisees to expand the current range with additional services. For those franchisees home inspection is considered to be the most attractive service. The franchisees do not perceive any significant uncertainty about the future. However, they perceive that an expanded franchise concept would be very positive if it contributes to a creation of interdependence between the parties for a future cooperation. Whether an expanded franchise concept would lead to a creation of interdependence between the parties is, however, linked to what type of service that the franchise concept would be expanded with. If it becomes expanded with home inspection the franchisees would have to do extensive transaction-specific investments. Within Länsförsäkringar Stockholm, and several other regional companies, a large part of the knowledge of home inspection already exists, which gives Länsförsäkringar a superior position of control. This study shows that a combination between franchise autonomy and relational forms of governance would be preferable for Länsförsäkringar to create the greatest possible growth in the long term for Länsförsäkringar and the entire franchise chain.

,

Länsförsäkringar har under åren på marknaden byggt upp en organisation med ett starkt varumärke, god ekonomi och en bred kundbas, vilket skapar ett bra utgångsläge för att bygga en franchiseverksamhet. I dag finns det också två väl utvecklade och framgångsrika franchiseorganisationer inom försäkrings- och fastighetsförmedling. Utifrån denna grund finns det möjlighet för Länsförsäkringar att överväga om en framtida gynnsam utvecklingsmöjlighet skulle kunna vara att utveckla franchisekonceptet.
Eftersom varje länsbolag inom Länsförsäkringar har sin egen verksamhet är utförandet av de produkter och tjänster som Länsförsäkringar erbjuder utformat på skiljda sätt inom olika länsbolag. Nyteckningsbesiktning är exempel på en tjänst som utförs på olika sätt i olika länsbolag då en del länsbolag väljer att outsourca hela besiktningsverksamheten, medan andra väljer att utföra all besiktning i egen regi. Länsförsäkringar Stockholm är ett exempel på ett länsbolag som har valt en kombination av dessa två utföranden.
Nyteckningsbesiktning kan i hög grad ses som en tjänst som är nära förknippad med en av Länsförsäkringars kärnverksamheter – försäkring. När Länsförsäkringar ska försäkra ett hus genomförs besiktningar för att bli medveten om objektets nuvarande skick. Denna information skapar grund för hur Länsförsäkringar väljer att försäkra huset samtidigt som ett skadeförebyggande arbete kan utföras genom att husägaren blir medveten om objektets brister och risker. När nyteckningsbesiktningen inom Länsförsäkringar Stockholm outsourcas är det dock svårt att fullt ut dra nytta av all den information och det utbyte som besiktningen skulle kunna ge. Genom ett utförande av nyteckningsbesiktning i en franchiseverksamhet är det dessutom möjligt för Länsförsäkringar att ta tillfället i akt för att skapa kundrelationer och bygga varumärke.
Syftet för denna studie är att ge teoretiska förklaringar till Länsförsäkringar Stockholms möjligheter att utöka franchisekonceptet genom att inkludera nyteckningsbesiktning. I synnerhet studeras huruvida de nuvarande franchisetagarna inom försäkring är intresserade av att bredda konceptet med ytterligare tjänster. Den teoretiska utgångspunkten för studien är Transaktionskostnadsteorin och Agentteorin, vilka ligger till grund för utformandet av ett antal hypoteser som testas empiriskt. Genom ett webbaserat frågeformulär, som skickas ut till de 103 franchisetagarna, insamlas kvantitativ data.
Resultatet för studien visar på att det finns en efterfrågan hos dagens franchisetagare att utöka det nuvarande utbudet med ytterligare en tjänst. För dessa franchisetagare anses just nyteckningsbesiktning vara den mest attraktiva tjänsten. Franchisetagarna känner inte någon betydande osäkerhet inför framtiden. Dock upplever de att ett utökat franchisekoncept skulle vara väldigt positivt om det bidrog till att det skapades ett ömsesidigt beroende till ett framtida samarbete mellan parterna. Huruvida ett utökat franchisekoncept skulle leda till att det skapas ett ömsesidigt beroende mellan parterna är dock kopplat till vilken typ av tjänst som franchisekonceptet utökas med. Om franchisekonceptet utökades med besiktningsverksamhet skulle det leda till att franchisetagarna fick göra omfattande transaktionsspecifika investeringar, medan en stor del av kunskapen kring besiktning redan finns inom Länsförsäkringar Stockholm, och flera andra länsbolag, vilket skulle ge Länsförsäkringar ett överläge. Denna studie visar på att en kombination mellan självständighet hos franchisetagaren och relationsanpassad styrning (relational forms of governance) skulle vara att föredra för Länsförsäkringar för att skapa största möjliga tillväxt för Länsförsäkringar och franchisekedjan på lång sikt.

Main title:Franchising as an alternative form of outsourcing
Subtitle:länsförsäkringar Stockholm’s opportunities to expand the franchise concept by including home insurance inspections
Authors:Berge, Anna
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:987
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:agency theory, franchising, home insurance inspection, inspection cost, insurance, interdependence, Länsförsäkringar, outsourcing, transaction cost theory, transaction-specific investment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4938
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:27 Oct 2015 08:53
Metadata Last Modified:27 Oct 2015 08:53

Repository Staff Only: item control page