Home About Browse Search
Svenska


Finnström, Rasmus, 2015. Product assessment within ethical sourcing : the case of Nordic Choice Hotels. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

After the turn of the twentieth century, sustainable development has been a well-discussed area between economists, environmentalists and politicians. Reports show that human activities have an essential impact on today’s climate changes. Additionally, our way of living has a negative impact on other environmental conditions and human wellbeing. Business mindsets have changed perspectives over the years, concerning what is an acceptable way of running a business. Furthermore, stakeholders do put pressure on organizations to take more responsibility for their actions, both for their own actions but also actions that are connected to their business. Large outsourcing of production has in some cases resulted in low environmental standards and unethical behavior among suppliers of large and well-known corporations, which have mainly raised this concern. Ethical scouring has the aim to assess and improve social and environmental conditions within suppliers and to assess what procurement processes could be used in order to avoid doing business with firms involved in unethical behavior. This ethical sourcing assessment can be difficult for organizations within business-to-business procurements, because the businesses themselves are not part of the manufacturing or processing connected to the purchased product. Which often leads to a lack of insight of how products are produced.
The aim of this research is to explain conditions for ethical sourcing that can help to ensure good procurement processes when organizations purchase products. To reach this aim, theories within ethical sourcing and sustainable development has been used, from these theories a conceptual framework has also been developed which, have been used when the empirical data was analyzed and discussed, resulting in the empirical findings presented. The project includes a case study of Nordic Choice Hotels on how to assess fast moving consumer goods focusing on ethical sourcing. Considering the aim of this study, the research was conducted with an abductive approach, which is a combination of the inductive and deductive approaches. Furthermore, the empirical data was collected with multiple sources and semi-structured interviews with employees from the Nordic Choice Hotels. The hospitality business has potential in improving various aspects within the sustainable development area. Still hotels are perceived as a luxury service and that is what most guests expect. It can be difficult for hotels to focus on sustainable development aspects simultaneously as they are trying to fulfill guest demand of a luxury service.
The study shows that ethical sourcing is an essential part for businesses today and that there is no general framework how to perform ethical sourcing. Organizations need to find their own way to assess ethical sourcing within their business context. Ethical sourcing challenges increases when organizations are in a buyer situation and not included in the processes of manufacturing. The study also indicates that ethical sourcing is an important part for organizations to include if they want to conduct a good sustainable development performance. Still, ethical sourcing is just one part when focusing on sustainable development initiatives. There are various factors that need to be included in a holistic ethical sourcing initiative; both in-house activities, assessment of suppliers and products to avoid negative performances and prevent trade-offs between social, environmental and financial factors when performing business.

,

Efter millenniumskiftet har begreppet hållbar utveckling blivit ett mycket diskuterat ämne bland bl.a. finansiärer, miljövetare och politiker. Rapporter visar att människors beteende och utnyttjande av resurser har en omfattande påverkan på dagens klimatförändringar. Dessutom har det visat sig att vårt sätt att leva också har negative påverkan på andra miljöområden och även det mänskliga välbefinnandet. Under de senaste åren har inställningen hos företag ändrats och mer tyngd har lagts på vad som egentligen är ett acceptabelt sätt att bedriva företag på. Även har olika intressenter börjat sätta press på företag att vidta mer ansvarsfulla åtgärder för hållbar utveckling, både för sina egna handlingar men också för processer som är kopplade till deras leverantörer och producenter. Efterfrågan på sådant miljöansvar har växt i och med att mer produktion har flyttats till låginkomstländer. Detta har i vissa fall resulterat i dålig miljöstandard och oetiska förhållanden bland arbetare hos välkända företags leverantörer. Ethical sourcing har som mål att utvärdera och förbättra sociala och miljömässiga förhållanden hos leverantörer vilket kan hjälpa företag att undvika upphandlingar från företag som använder sig av oetiskt beteende inom sina verksamheter. Det kan vara svårt för företag att kontrollera sociala- och miljö-faktorer i sin upphandling när de själva inte är inblandade i produktionen. Det eftersom företagen då har svårt att få den överblick och insikt som behövs för att utvärdera om produkter är tillverkade och levererade på ett etiskt och miljömässigt acceptabelt sätt.
Syftet med denna uppsats är att förklara betingelser inom ethical sourcing som kan hjälpa att säkerställa bra beslut inom upphandlingsprocesserna för företag. För att nå detta syfte, har teorier och ramverk inom ethical sourcing, hållbar utveckling använts. Dessa teorier och ramverk har sedan använts i ett begreppsmässigt-ramverk som har använts när den empiriska informationen har analyserats och diskuterats. Uppsatsen inkluderar även en fallstudie av hotellkedjan Nordic Choice Hotels med syftet att utvärdera tvål- och schampoprodukter med sikte på ethical sourcing. Med hänsyn till studiens syfte har denna uppsats använt sig av en abduktiv forskningsmetod som är en kombination av induktive och deduktive metoderna. Den empiriska informationen har samlats in från flera olika källor och genom semi-strukturerade intervjuer med anställda vid Nordic Choice Hotels. Studien har visat att hotellbranschen har potential att förbättra många olika områden inom hållbar utveckling. Det visade sig också att hotell uppfattades som något lyxigt vilket kan innebära att det kan vara svårt för ett hotell att fokusera på frågor inom hållbar utveckling samtidigt som det försöker att tillgodose efterfrågan av en lyxig tjänst.
Studien visar att ethical sourcing är ett viktigt redskap som företag nu måste börja ta på allvar, men samtidigt finns det inget allmänt ramverk om hur ethical sourcing ska utföras. Organisationer måste skapa sina egna strategier för att utföra ethical sourcing inom deras affärsområden. Utmaningar inom ethical sourcing ökar när företagen agerar som köpare och inte är delaktiga i tillverkningsprocesserna av produkter. Resultatet av studien visar också att ethical sourcing är viktigt för företag som vill satsa mer på hållbar utveckling. Det visar sig att det finns flera olika faktorer som måste ingå i ethical sourcing om man vill arbeta med det i ett holistiskt perspektiv. Företag måste både fokusera på interna aktiviteter och att utvärdera leverantörer och produkter för att förhindra kompromisser mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer inom företagets verksamhetsområden.

Main title:Product assessment within ethical sourcing
Subtitle:the case of Nordic Choice Hotels
Authors:Finnström, Rasmus
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia and Hakelius, Karin
Examiner:Lagerkvist, Carl-Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:972
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ethical sourcing, responsibilities, supply chain sustainable development, sustainability, procurement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:06 Oct 2015 13:02
Metadata Last Modified:06 Oct 2015 13:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics