Home About Browse Search
Svenska


Dahlqvist, Ulrika, 2015. Diabetes mellitus hos hund – omvårdnadsaspekter och djursjukskötarens roll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
682kB

Abstract

Diabetes mellitus (DM) är en endokrin sjukdom som drabbar både hundar och människor. I många fall efterliknar hundars DM det som på humansidan klassificeras som DM typ 1 där bland annat administrering av exogent insulin är en gemensam faktor i behandlingen av sjuk-domen (Fleeman & Rand, 2001). Fall et al. (2007) konstaterade i en studie gjord bland svenska hundar att 1,2 % av hundpopulationen kommer drabbas av DM innan de når en ålder av 12 år. Vanligt förekommande symtom för sjukdomen är polydipsi, polyuri samt viktned-gång i kombination med hyperglykemi och glukosuri (Catchpole et al., 2005).
Syftet är att genom en enkätundersökning och intervjustudier få en uppfattning om djursjuk-skötarens roll i samband med omvårdnaden av diabetespatienter inom smådjurssjukvården samt vilka nutritionella rekommendationer som förekommer. Examensarbetet ämnar även till att genom en litteraturstudie få en vetenskaplig bakgrund till omvårdnaden av hundar med DM och nutritionens betydelse för denna patientgrupp.
Djursjukskötaren har en betydelsefull roll att fylla för att underlätta tydliga och informativa omvårdnadsåtgärder till djurägare med husdjur i denna patientgrupp (Kipperman & Rogers, 2012; Howie, 2007). Den huvudsakliga omvårdnaden av en hund med DM sker i hemmet. Det är av stor vikt att ägaren har kunskap om sjukdomen för att kunna förebygga komplikat-ioner (Fleeman & Rand, 2001). Det övergripande målet med behandling och omvårdnad är att ägaren upplever att hunden har en god livskvalitet, undvika hypoglykemi och ketoacidos, hålla en optimal vikt och aktivitetsnivå hos hunden, minimera komplikationer som UVI och katarakt samt se kliniska tecken på polyuri och polydipsi (Rucinsky et al., 2010).
Den optimala dieten för en hund med DM kan variera från patient till patient (Fascetti & De-laney, 2012). För att minska risken för hypoglykemi samt fluktuationer i den postprandiala glukosnivån bör sammansättningen av fodret, tidpunkten som hunden utfodras samt utfodrad mängd vara så konstant som möjligt varje dag (Fleeman et al., 2009). Flera foder för denna patientgrupp finns tillgängliga på den svenska marknaden.
Undersökningen visar att yrkesgruppen själva anser att en specialiserad djursjukskötare för diabetespatienter är av stor betydelse. Med den ökande prevalensen av DM hos hund i kombi-nation med att djurägare är villiga att behandla sina hundar skulle fler djursjukskötare med fördjupad kunskap om sjukdomen och dess omvårdnad vara en tillgång för denna patient-grupp.

,

Diabetes mellitus (DM) is an endocrine disease that affects both dogs and humans. In many cases there are similarities between the dog DM and the human type 1 DM, where the admin-istration of exogenous insulin is a mutual factor in the treatment of the disease (Fleeman & Rand, 2001). Case et al. (2007) established in a study made on Swedish dogs that 1,2 % of the dog population will be affected by DM before they reach the age of 12. Common occurring symptoms for the disease are polydipsia, polyuria and weight decline combined with hyper-glycaemia and glukosuri (Catchpole et al., 2005).
The aim is that through a questionnaire survey and interview studies get a comprehensive idea about the veterinary nurse’s role in the care of diabetic patients within the small animal care and what nutritional recommendations that exist. The veterinary nurse has an important role to play in order to facilitate clear and informative nursing interventions for owners of pets within this patient group (Kipperman & Rogers, 2012; Howie, 2007). Most of the care of pa-tients with DM takes place in the home. It is very important that the owner has knowledge about the disease in order to prevent complications (Fleeman & Rand, 2001). The overall goal of the treatment and care of the dog is that the owner feels that his pet has a good quality of life, avoids hypoglycaemia and ketoacidosis, maintains a healthy weight and activity level and also minimize complications such as urinary infection and cataract and see clinical signs of polyuria and polydipsia (Rucinsky et al., 2010).
The optimal diet for a dog with DM may vary from patient to patient (Fascetti & Delaney, 2012) To reduce the risk of hypoglycaemia as well as fluctuations in the postprandial glucose level the composition of the food, the time that the dog feeds and quantity of the food be as consistent as possible every day (Fleeman et al., 2009). Several different feeds for this patient group are available on the Swedish market.
The survey shows that the professionals themselves consider a specialized veterinary nurse for diabetes patients is of great importance. With the increasing prevalence of DM amongst dogs in combination with that pet owners are willing to treat their dogs, more veterinary nurs-es with advanced knowledge about the disease and its care would be an asset to this patient group.

Main title:Diabetes mellitus hos hund – omvårdnadsaspekter och djursjukskötarens roll
Authors:Dahlqvist, Ulrika
Supervisor:Palmgren Karlsson, Carina
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2012:18
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY003 Animal Nursing Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:diabetes, hund, djuromvårdnad, djursjukskötare, hemmet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4887
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2015 14:12
Metadata Last Modified:02 Oct 2015 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics