Home About Browse Search
Svenska


Berghäll, Matilda, 2015. How to attract agricultural competence : an employer branding case study of Lantmännen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In today´s society, both consumers and employees are becoming more aware of brands and the competition amongs firms to attract the best possible employees is closely related to having an attractive employer brand. A company’s brand portfolio, considered as one of the most valuable assets needs to be nurtured and updated to fit the needs of the stakeholders. Applying classical branding theories towards employees’ coins the term employer branding, a strategy of communicating the benefits of an employer. Employer branding involves all activities concerning promotion of the employer brand. A successful employer brand attracts future employees to join the organization. Employer branding is a concept that includes several steps of knowledge about the company itself but also its target group.
The creation of an employer brand is based on the knowledge of the organizational culture existing within the company. Altough most companies have a written document describing the organizational culture, only the employees within the firm can give a true picture of the existing culture. The employee value proposition (EVP), as a part of the employer brand, summarize the core values of the organizational culture and divide these values into categories of benefits provided to the employee. These benefits act as a guideline of the communicated message of the employer brand towards the stakeholders. The aim of the employee value proposition is to attract future employees with the competences needed whitin the firm. Altough, attraction is highly individual and can only be reached when the communicated message match the values of the target group. Therefore companies demands knowledge about their target group to communicate a customized message of their employee value proposition.
This study is based on a commission from Lantmännen with the aim to identify factors that determine the attractiveness of a company as a future employer in the eyes of students at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The case company is a large organization with wide business divisions within the agricultural industry and in continuous need of competent employees. The agricultural division at Lantmännen wish to gain knowledge about the attributes valued by agricultural students with the long term aim of reaching employer attractiveness among this target group. In order to understand the full picture of attracting employees, how the company engages in employer branding activities are also investigated. Theories within employer branding and organizational culture were explored and applied on the empirical findings. Several types of methodological data sources was used to answer the aim of the study; focus groups with students, evaluation of survey after the focus groups and interviews with employees at Lantmännen.
The results of the empirical investigation point to the key factors as determining employer attractiveness. These factors are: development possibilities, challenging and varying job assignments, salary and culture. A supporting manager with continuous feedback was also important to the students. The case company invest in their employer brand and engages in activities such as: lunch lectures, inviting students to the office, career fairs, mentor program, trainee program and summer internship. The employer branding activities are to some degree manifested within the EVP of Lantmännen but a deeper evaluation of internal employer branding is recommended to get a complete answer. The result of the thesis may be useful in the creation of a customized message of the employer brand for any company striving to attract agricultural students.

,

I dagens samhälle, ökar medvetenheten om varumärken hos både konsumenter och anställda och konkurrensen bland företagen om att attrahera de bästa tänkbara medarbetarna kan summeras i vinkeln av ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Ansett som en av de mest värdefulla tillgångarna är ett företags varumärkesportfölj som behöver uppdateras för att passa målgruppens behov. Att applicera klassisk varumärkesteori mot anställda skapade termen arbetsgivarvarumärke, en strategi av att kommunicera fördelarna av en arbetsgivare. Employer branding involverar alla aktiviteter som rör marknadssföring av arbetsgivarvarumärket. Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke attraherar framtida medarbetare att ansluta till organisationen. Employer branding är ett begrepp som innefattar flera steg av kunskap om företaget och även dess målgrupp.
Skapandet av ett arbetsgivarvarumärke är baserat på kunskapen om den existerande organisationskulturen inom företaget. Även om de flesta företg har ett nedskrivet dokument som beskriver organisationskulturen är de anställda inom företaget de enda som kan ge en sann bild av den existerande kulturen. Värdeerbjudandet till de anställda (employee value proposition) sammanfattar kärnvärderingar av organisationskulturen och delar upp dessa i kategorier av förmåner som erbjuds till medarbetare. Dessa förmåner fungerar som en utgångspunkt för budskapet av arbetsgivarvarumärket som ska kommuniceras till målgruppen. Målet med värderbjudandet till medarbetare är att attrahera framtida medarbetare som har de kompetenser som företaget efterfrågar. Attraktion är högst individuellt och kan enbart nås när det kommunicerade budskapet överensstämmer med de attribut som målgruppen värdesätter. För att kommunicera ett skräddarsytt budskap av sitt arbetsgivarvarumärke efterfrågar företagen kunskap om sin målgrupp.
Den här studien baseras på ett uppdrag från Lantmännen med målet att identifiera faktorer som avgör vad som gör en framtida arbetsgivare attraktiv enligt studenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Fallföretaget är en stor aktör med breda affärsområden inom lantbruksnäringen och är i kontinuerligt behov av kompetenta medarbetare. Lantmännen lantbruk efterfrågar kunskap om de attribut som lantbruksstudenter värdesätter för att på långsikt bli en attraktiv arbetsgivare hos målgruppen. För att förstå helheten av att attrahera medarbetare, utreds även hur företaget engagerar sig i aktiviteter som påverkar arbetsgivarvarumärket. För att förstå värdeerbjudandet som erbjuds anställda undersöks teorier inom arbetsgivarvarumärke och organisationskultur. Dessa teorier utgör en teoretisk ram för empiriska studier av ett fallföretag. För att samla in data och besvara syftet användes olika metodologiska tillvägagångssätt; fokusgrupper med studenter, en utvärdering av enkät efter fokusgrupperna och intervjuer med anställda på Lantmännen.
Resultatet av den empiriska undersökningen pekar på nyckelfaktorer som avgör arbetsgivarattraktivitet. Dessa faktorer är: utvecklingsmöjligheter, utmanande arbetsuppgifter och att ha en stöttande chef som bidrar med kontinuerlig feedback. Det är uppenbart att fallföretaget investerar i sitt arbetsgivarvarumärke och engagerar sig i fler aktiviteter så om: lunchföreläsningar, bjuda in studenter till arbetsplatsen, arbetsmarknadsmässor, mentorprogram, traineeprogram och sommarpraktik. Organisationskulturen på fallföretaget är baserad på existerande värderingar inom företaget vilket användes i skapandet av arbetsgivarerbjudandet. Förmånerna av en anställning på fallföretaget överensstämmer till viss del med de attribut som studenterna efterfrågar. Resultatet av uppsatsen kan vara användbart i skapandet av ett skräddarsytt budskap av arbetsgivarvarumärke för ett företag som strävar efter att attrahera lantbruksstudenter.

Main title:How to attract agricultural competence
Subtitle:an employer branding case study of Lantmännen
Authors:Berghäll, Matilda
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:960
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:employer attractiveness, employer brand, employer branding, employee value proposition, focus groups, Lantmännen, organizational attributes, organizational culture, student’s preferences, future employer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4875
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:29 Sep 2015 13:25
Metadata Last Modified:29 Sep 2015 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics