Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Nathalie, 2015. De små sällskapsdjuren - beteenden, behov, hållning, gemene mans kunskap samt sätt att förbättra deras välfärd. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
572kB

Abstract

Denna enkätundersökning behandlar sällskapsdjuren kanin, marsvin, guldhamster och dvärghamster. Syftet var att ta reda på vilka som är de vanligaste anledningarna till att människor skaffar dessa sällskapsdjur, hur de hålls och sköts, vilken kunskap djurägarna har, om de upplever några problem med sina djur och hur dessa kan lösas samt hur välfärden för de små sällskapsdjuren kan förbättras.

Den vanligaste anledningen till införskaffning av något av ovanstående djur var för sällskapets skull och de flesta verkar i efterhand vara nöjda även om många upplever problem med att få sitt djur tamt. Väldigt många interagerar med sina djur på något sätt genom att till exempel kela med det. Bättre kunskap om varifrån djuret kommer och mer krav från köparen på att djuren ska hanteras som ungar skulle kunna bidra till att djuren är lättare att få tama vilket dels skulle gynna ägaren men också djuret som då inte ser människan som ett hot och troligen uppleva mindre stress.

Många av djuren, främst kaninerna, hålls i en bur eller inhägnad som är större än de minimimått som finns lagstadgade, men det förekommer även bland alla djurslag förutom guldhamster att individer hålls på en yta som är för liten enligt lagstiftningen. Att djur hålls på en för liten yta är ett stort problem för välfärden och detta är något som bör vara ganska lätt att åtgärda. Välfärden skulle också förbättras avsevärt om de djur som hålls på en yta som är lika stor som minimimåtten fick större yta. En stor andel av djuren har olika resurser i sin bur eller inhägnad som berikar deras miljö och förbättrar välfärden och detta är något som kan förbättras ännu mer med fler resurser och genom att resurserna byts ut då och då så att det blir nytt och spännande för djuren.

Problembeteenden förekom hos alla djurslag men de flesta ansåg att problemen inte var till så stort besvär och många av de som vände sig någonstans för att få hjälp uppgav att de fick bra hjälp. Många läste på om sitt djurslag innan de införskaffade det och en stor del ansåg sig i efterhand ha tillräcklig kunskap om sitt djur. Ännu mer kunskap om djurs naturliga beteenden och behov skulle troligtvis kunna minska problembeteendena. Detta dels för att många av beteendena är fullt naturliga och inte ett problem för djuret i sig och dels för att hållningen skulle kunna förbättras så att djuret inte behöver utföra det så kallade problembeteendet.

Det råder stor brist på forskning om dessa sällskapsdjur vilket är ett stort problem då forskningen kan hjälpa till med att förbättra välfärden för djuren. Mer forskning om deras naturliga beteenden och behov, hur de påverkas av människans hållning, berikning och resurser för förbättrad välfärd är några exempel på saker jag vill se i framtida forskning.

,

The purpose of this study was to do a poll to investigate why people keep the small pets rabbit, guinea pig, golden hamster and dwarf hamster, what their behaviours and needs are, how they are kept, how good knowledge the owner has and how the welfare of the animals can be improved.

The most common reason for people to get these pets was that they wanted company and most people seem pleased with their choice even if many experience trouble with getting their pet tame. A lot of the respondents interact with their pet in some way, mostly by cuddling with it. Better knowledge about where the animals come from and how they are treated and socialized could contribute to pets that are easier to get tame which would benefit the owner but also the pet as it would not see it owner as a threat.

Many of the animals are being kept on areas that are bigger than the low limit that is in the Swedish legislation but some of them, no golden hamsters though, are kept on an area that is smaller than the Swedish legislation allows. The fact that animals are being kept on small areas is a big welfare problem but it is something that should be easy to adjust. The welfare of the animals that are kept on an area that is similar to what the legislation requires would also increase if they got a bigger area to be on. Many of the animals have different resources which enrich their environment and improve their welfare and this is also something that in an easy way can be even better by changing the resources often to make it more exciting for the animals.

Problem behaviours occurred in every animal type but most owners did not think it was much trouble and many of them that asked someone for help said that they got good help and many owners read facts about their animal before they got it. More knowledge about natural behaviours and needs would probably help to improve the animals’ welfare in many ways so they do not have to perform the behaviours that are seen as problem behaviours by the owner.

There is a great lack of research about these pets which is a big problem for the animals’ welfare. More research is needed about natural behaviours and needs, how they are affected by the way we keep them, enrichments and resources to improve their welfare.

Main title:De små sällskapsdjuren - beteenden, behov, hållning, gemene mans kunskap samt sätt att förbättra deras välfärd
Authors:Nilsson, Nathalie
Supervisor:Lindqvist, Christina
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:621
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:sällskapsdjur, kanin, marsvin, guldhamster, dvärghamster, hållning, skötsel, kunskap, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4808
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4808
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2015 07:49
Metadata Last Modified:03 Sep 2015 07:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics