Home About Browse Search
Svenska


Blomstrand, Ebba, 2015. Kapacitet för cykeltrafik : en studie om trängsel, framkomlighet och utmaningar i Malmös cykelnät. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Flera städer arbetar i dag med att öka cykeltrafiken i strävan mot mer hållbara städer.
Ökad cykeltrafik på bekostnad av biltrafik kan bidra till att förbättra miljö, hälsa och skapa attraktivare stadsmiljöer. Malmö är en av Sveriges främsta cykelstäder och i dagsläget sker ungefär 22 procent av alla resor med cykel. Målet för Malmö är att öka andelen till 30 procent år 2030. Dock finns det i dag flera platser som kan uppfattas som problematiska för att det redan finns så många cyklister. Samtidigt blir det allt vanligare med olika typer av cyklar, exempelvis lådcyklar.
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad kapacitet för cykeltrafik innebär och genom mätning i Malmö analysera befintliga riktlinjer. Uppsatsen syftar även till att
undersöka vilka problem och utmaningar som kan uppstå vid kapacitetsbrist samt vad som krävs för att hantera kapacitetsproblem.
Vad kapacitet för cykeltrafik egentligen innebär är inte helt självklart. Det går dels att beskriva i antal cyklister per timme och dels i ord. I Malmö når antalet cyklister inte upp till vedertagna kapacitetstak, trots det visar kapacitetsstudien att det finns en del
kapacitetsproblem. De kapacitetsmått som finns är anpassade efter länkar och det är i korsningar som kapacitetsbristen uppstår. Kapacitetsbristen yttrar sig i form av trängsel och begränsad framkomlighet. Till viss del kan det förklaras av den fysiska utformningen med dubbelriktade cykelbanor.
Restid och säkerhet är två av de viktigaste faktorerna för cykling. Studien ger en antydan om att dessa faktorer kan påverkas negativt av kapacitetsbrist. Trängsel och
framkomlighetsproblem bidrar till fördröjningar samtidigt som säkerheten cyklister sinsemellan troligtvis försämras, trots principen safety in numbers. Även den upplevda säkerheten påverkas troligtvis negativt av ett trängre cykelklimat. För att hantera de kapacitetsproblem som finns i Malmö bör både hårda och mjuka åtgärder vidtas. Mjuka åtgärder tillsammans med nudging kan bidra till att förändra och anpassa cyklisters beteende till ett trängre cykelklimat. Det är viktigt att beakta kapacitet och cykelflöden, särskilt i korsningar, så att kapacitetsproblem inte medför att tillväxten av cykeltrafiken stagnerar.

,

Today many cities promote bicycling in the development towards more sustainable cities. Increased bicycle traffic at the expense of car traffic can improve environment,
health and create an attractive urban environment. Malmö is one of Sweden´s most cycling friendly cities and today 22 percent of all trips are made by bicycle. The goal
of Malmö is to increase the share to 30 percent in 2030. However, there are several places today that can be perceived as problematic because there are already too many
cyclists. Besides, different types of bikes, for example cargobikes, are becoming more common.
The aim of this thesis is to describe what capacity means for bicycling and by measurements in Malmö analyse existing guidelines. The thesis also aims at studying the problems and challenges that may occur from the lack of capacity and what’s demanded to handle the capacity problems.
It’s not entirely clear what capacity for bicycle traffic means. It can be described in number of cyclists per hour or in words. In Malmö, the number of cyclists doesn’t
reach the capacity in numbers, but the capacity study shows that there are some problems with capacity. It’s particularly at intersections that capacity problems occur.
They cause limited accessibility and problems with congestion and conflicts were observed. To some extent it can be explained by the infrastructure with two-way
bicycle paths.
Time and safety are two of the most important factors for cycling. The study gives an indication that these factors may be affected negatively by the lack of capacity.
Congestion and accessibility problems cause delays and it’s likely that the safety between cyclists will be negatively affected, despite the principle safety in numbers.
A crowded bicycle environment probably even affects the perceived safety negatively. To handle the capacity problems that exist in Malmö, both hard and soft measures should be taken. Soft measures together with nudging can help to change and adapt cyclist behaviour to a more crowded bicycle environment. It’s important that capacity and cycle flows are taken into consideration, especially at intersections.
Otherwise the risk is that capacity problems cause a stagnation of the bicycle traffic.

Main title:Kapacitet för cykeltrafik
Subtitle:en studie om trängsel, framkomlighet och utmaningar i Malmös cykelnät
Authors:Blomstrand, Ebba
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:cykling, kapacitet, trängsel, framkomlighet, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4788
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2015 15:09
Metadata Last Modified:31 Aug 2015 15:09

Repository Staff Only: item control page