Home About Browse Search
Svenska


Plantman, Hampus, 2015. Olika röjningsprograms effekter på kvalitets och diameterutveckling i Bokskog. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Boken är Sveriges näst viktigaste ädellövträd och ett utpräglat sekundärt trädslag som trivs bäst i sluttningar med god bonitet. För att uppnå en god virkesproduktion med en tillfredställande kvalitet har boken relativt höga ståndortskrav.
Av boktimmer görs det huvudsakligen fanér, möbler och finsnickerier. Virket som inte håller timmerkvalitet blir till massa och brännved. Idag är priserna på boktimmer i en svacka och skillnaderna mellan sortimenten är historiskt låg men för att bokskogsskötseln överhuvudtaget skall bli lönsam krävs det att skillnaderna i pris kommer öka över tid.
Den vanligaste metoden när bokskogen skall föryngras är naturlig föryngring, då fröträd ställs ut i samband med oftast flera ljushuggningar. För att boken skall utvecklas till en rak och kvistfri stam är det ett krav att den trängs med andra stammar. I slutet av föryngringsfasen kan en föryngring innehålla >10 000 stammar ha-1, därför är röjningen ett krav för en lyckad skogsskötsel. För att bibehålla en hög kvalitet men samtidigt en tillfredställande virkesproduktion är skötselingreppen relativt svaga och har ett kortare intervall än trädslag som björk eller asp. Med anledning av de höga stamantalen och den intensiva skötseln i ungdomsfasen är röjningsskedet en kostsam post under omloppstiden.
Den aktuella studiens mål är att undersöka hur bokbeståndets utsedda huvudstammar utvecklas med avseende på volym och kvalitet när olika röjningsprogram används. Studien är baserad på fältinventering av ett röjningsförsök anlagt år 1997 av Ulf Johansson, P-M Ekö och Nils Pettersson. Försöket inkluderar fem olika röjningsmetoder upprepade på tre lokaler: Trolleholms gods, Bjersgårds gods och Tönnersjöhedens försökspark. Röjningsmetoderna som användes var: traditionell bokskogsröjning liknande den som används i dagens bokskogsskötsel, en tidig röjning till produktionsförband (1400 stam ha-1), en senare röjning till produktionsförband, en röjningsmetod där stammar som konkurrerade med huvudstammarna toppkapades vid ca fyra meters höjd och en yta lämnades orörd. Alla röjningsprogrammen startade med en tidig röjning då beståndsmedelhöjden var ca fyra meter där oönskade trädslag och vargträd röjdes bort.
De största skillnaderna mellan röjningsprogrammen syntes i hur beståndens stamfördelning såg ut när röjningsfasen var avslutad. De största skillnaderna fanns i diameterklasserna <10 cm Dbh och klassades främst som skillnader i underbeståndet. Metoderna som röjdes till ett produktionsförband saknade helt underbestånd medan den toppkapade metoden hade delar av sitt underbestånd intakt. Volymproduktionen visade inga tendenser att förändras med röjningsprogrammens styrka. Skillnaderna i diameter och dimension är beroende av vilka träd som röjts bort och medeldiametern tenderar inte att förändras annat än efter hur stamfördelningen i beståndet ser ut. Då huvudsyftet med studien var att undersöka hur röjningsprogrammet påverkar den sammanvägda kvaliteten blev resultatet att behandlingen som toppkapades gav en signifikant större andel huvudstammar vilka höll en lägre kvalitet än övriga testade behandlingar. Då studien endast tittar på de sex första metrarna och endast på utvalda huvudstammar krävs vidareutveckling av studien för att den skall fungera som underlag i praktiskt skogsbruk.

,

The European beeches are the second most important tree species amongst the noble broadleaf species in Sweden. The European beech is shadow tolerant specie which grows best in slopes with a high site index. To produce a high amount of timber with a satisfying quality the European beech are a quite demanding species that prefers soil that are calcareous.
From the high quality beech timber mostly veneer, furniture and details are made. Timber of to poor quality becomes pulpwood and chips. The prices of beech wood are very different, comparing the high and low quality assortments. Currently the difference between the prices of timber and pulpwood are low due to a lack of usage for the high quality timber. If beech management ever should be profitable there have to be a vision for the prices between the timber assortments and the pulpwood have to be much more different than today.
The most common method to regenerate beech forests are through natural regeneration with shelter trees. If the beech should be able to develop a straight and branch free stem, it is necessary that the stand keeps dense so the trees strives upwards and don’t grow by the width. In the end of a successful natural regeneration there can be >10 000 stems ha-1, therefore the beech stands has to be pre-commercial thinned to get a reasonable amount of stems to the commercial thinning phase. To maintain a high quality but still be able to get larger trunks the measurements in beech forestry should be relatively weak and have a shorter interval than birch or aspen for example. The pre-commercial thinning are therefore a major cost during the rotation.
The target of this study is to examine how the chosen future stems develops, regarding quality and volume growth when different pre-commercial thinning methods are used. This study is based on field inventory of a pre-commercial thinning trial founded 1997, by Ulf Johansson, P-M Ekö and Nils Pettersson. The trial includes five different methods of pre-commercial thinnings repeated three times in different locals, the estates of Trolleholm and Bjersgård as well as the experimental park of Tönnersjöheden. The pre-commercial thinnings methods that were tested was the traditional way of pre-commercial in Swedish forestry, one early PCT to a density of ca 1400 stems ha-1, one method was a bit later lowered to 1400 stems ha-1, One method where the stems competing with the future stems was cut at a height of ca four meters, and one method worked as a control. All of the methods started with an early PCT when the stand reached a mean height of ca four meters, only the unwanted tree species and the wolf trees were cut in this PCT.
The largest differences between the methods where shown in the diameter distribution of the stems. The main difference in the diameter classes are found in the <10 cm Dbh, these classes were classified as an under storage of the real stand. The methods that were thinned to 1400 stems ha-1 lacked the under storage, the rest of the methods had it more or less intact. The volume production did not show any significant signs of being affected by the strength of the PCT. The main purpose of the study was to examine if the quality were changed and the results that are shown are that the method that were cut at four meters had a significant lower quality than the other methods. The study focus only on the future stems and the lowest six meters of their trunk. To be able to use this study in practical forestry further studies are needed to get supplementary data.

Main title:Olika röjningsprograms effekter på kvalitets och diameterutveckling i Bokskog
Authors:Plantman, Hampus
Supervisor:Ekö, Per Magnus and Johansson, Ulf
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:240
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:röjning, Fagus sylvatica, kvalitet, volymutveckling, bokskog, pre-commercial thinning, European beech, quality development, volume production, stand development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4777
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4777
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2015 11:22
Metadata Last Modified:27 Aug 2015 11:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics