Home About Browse Search
Svenska


Ravanshad, Liliana, 2015. Förnyelse av historiska alléer i Sverige : hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Allén har ett väldigt långt historiskt förflutet. Alléer kan innehålla olika trädslag men historiskt är det lind som har dominerat i Europa och Sverige. Andra trädarter som alm, avenbok, björk, pil, päron och äpple var även viktiga alléträd i Sverige. Norra Sverige domineras av björkalléer och i södra delarna till exempel Skåne är andelen pilalléer stor. Idag är samhällen och städer mer medvetna om trädsjukdomar som finns och kan komma i framtiden. Träd och alléer inventeras och en större artdiversitet eftersträvas. Trädvalen som görs idag är därför lite annorlunda då alm, ask och hästkastanj inte planteras som tidigare på grund av deras artspecifika sjukdomar.
Beroende på alléns position, syfte, naturvärden och historia, beslutas det från fall till fall om allén huvudsakligen har natur eller kulturhistoriska värden. Alléer utgör viktiga arkitektoniska element i landskapet men träd i alléer är oftast också hem för viktiga insekter, fåglar och djur men även lavar, mossor och svampar. Oftast är det så att ju äldre ett träd är desto artrikare är det. På grund av alléers bevarandevärde skyddas de av lagar och regler som är till för att skydda alléträden från människans spontanitet och människan från trädets risker.
Syftet med detta arbete är att förstå hur detta levande arv i Sverige bevaras och vilken argumentation som väger tyngst, den kulturhistoriska eller den naturvårdsmässiga, i arbetet med alléer. För att kunna bevara en allé krävs med tiden insatser i form av olika restaurerings- och förnyelseåtgärder. Beslut fattas ofta efter inventeringar och analys angående den specifika alléns natur- och kulturvärden.
Slutsatsen är att avvägningen kan se olika ut i olika fall. När det till exempel gäller alléerna i Drottningholms barockträdgård, vilka ingår i byggnadsminnet och utgör världsarv- är fokus på de kulturhistoriska värdena, medan för allén vid Göta Kanal, som bedöms mer värdefull för naturmiljön och som ingår i Natura 2000-område är insatserna och prioriteringarna därför annorlunda. Dock läggs ett övervägande fokus på naturvärdena enligt det generella biotopskyddet som många alléer har. Biotopskyddet gäller för biotoper som är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Arbetet är uppdelat i två delar, första delen är en presentation av alléns historia och är baserad på litteraturstudier. Andra delen består av sju fallstudier av olika alléer i Sverige som speglar olika problemställningar. De är ett urval av de många alléer som finns i Sverige med stora natur- och/eller kulturhistoriska värden och som är värda att bevara.

,

The tree avenue has a very long historical past. Avenues may contain different species but historically the lime tree has dominated in Europe and Sweden. Other tree species such as elm, hornbeam, birch, willow, pear and apple have also been important in avenue in Sweden. Northern Sweden is mostly dominated by birch avenues while in southern parts, for example Skåne, the percentages of willow avenues are high. Today communities and cities are more aware of existing tree diseases and those that are to come. Trees and avenues are studied and greater diversity is sought. Tree selection is today different as elm, ash and horse chestnut are not planted in the same number as before due to their species-specific diseases.
Depending on the avenues positions, purpose, nature and historic values, decisions are made from case to case if the avenue is more valuable for nature or history. Avenues are important architectural elements in the landscape, but avenues are usually also home to important insects, birds and animals but also lichens, mosses and fungi. Usually, the older a tree is, the species-richer it is. Due to avenue conservation value they are often protected by laws and regulations that are there to protect trees in avenues from human spontaneity and the man from the trees hazards.
The purpose of this thesis is to fathom how this living heritage in Sweden is preserved and what argument weighs most, the cultural or nature conservation terms, when working avenues. In order to preserve avenues for the future, renewals or restorations are needed. Decisions are often made after inventories and studies have been done where natural and cultural values are considered.
The conclusion is that decisions are made case to case. In terms of avenues at Drottningholm Baroque garden, which are included in the building memory protection and world heritage, lay the focus on cultural heritage, while the avenue at Göta Canal
are deemed more valuable to the natural environment as the avenue is included in a Natura 2000 area's and therefore actions and priorities are different. However, there is a predominant focus on the nature values due to the general habitat protection many avenues have. Habitat protection means that habitats are valuable habitats for endangered animal or plant species, or that otherwise are particularly worthy of protection.
This thesis is divided into two parts; the first part is a presentation of the avenues history and is based on literature studies. The second part consists of seven case studies of different avenues in Sweden that reflects different problems. They are a selection of the many avenues available in Sweden with great natural and / or cultural heritage assets and that are worth preserving.

Main title:Förnyelse av historiska alléer i Sverige
Subtitle:hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?
Authors:Ravanshad, Liliana
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:historiska alléer, restaurering, förnyelse, kulturhistoria, naturvärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4801
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4801
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2015 14:05
Metadata Last Modified:02 Sep 2015 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics