Home About Browse Search
Svenska


Lööf, Martin, 2015. En systemanalys av tyngre lastbilars påverkan på tågtransporter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsindustrin är en av de mest transportintensiva branscherna i Sverige. Detta resulterar i höga transportkostnader och av den totala råvarukostnaden utgör transportkostnaden ungefär en tredjedel. För att kunna minska transportkostnaderna finns förslag på att införa tyngre lastbilar som kan lasta mer gods än vad som idag (2015) är tillåtet. Kritiker mot ett sådant förslag menar att ett införande av tyngre lastbilar skulle leda till lastbilar prioriteras före tågtransporter och på så vis ökar branschens utsläpp.

Syftet med studien var dels att undersöka hur andelen tåg- respektive lastbilstransporter skulle påverkas, dels hur transportkostnader och utsläpp skulle påverkas vid införande av 74 tons lastbilar. Med hjälp av optimeringsverktyget FlowOpt undersökte denna studie hur transporter skulle påverkas om det fanns möjlighet att använda 74 tons lastbilar istället för dagens max tillåtna vikt på 60 ton. Som underlag för analysen användes transportdata från ett stort antal transporter i norra Sverige. Utöver detta har visualiseringar gjorts för att visa hur direktkörningsgränsen skiljer sig mellan 60 och 74 tons lastbilar. Direktkörningsgränsen definieras som den gräns där lastbilstransporten körs direkt till industri istället för att transportera till terminal för vidare transport med tåg.

Studien gjordes som en fallstudie på ett verkligt företag och baseras på tre scenarier. Det första scenariot representerar förutsättningarna när det enbart fanns tillgång till tåg och 60 tons lastbilar. Detta scenario användes som ett basscenario och utgjorde grunden för de olika jämförelserna. Det andra scenariot representerar en kombination av 60 och 74 tons lastbilar samt tåg. Det tredje och sista scenariot representerar en tillgång till 74 tons lastbilar och tågtransporter. Men på grund av att alla avlägg inte går att nå med 74 tons lastbilar behövdes 60 tons lastbilar läggas till för att enbart användas när det var nödvändigt. Valet av transport baserades i alla scenarier på lägsta möjliga transportkostnad och vägsträckans bärighetsklass.

Resultatet av denna studie visar på att ett införande av 74 tons lastbilar skulle leda till att andelen tågtransporter skulle minska upp till 2,61 procentenheter utifrån de olika förutsättningar som givits samt att ett fåtal direktkörningsgränser flyttas till förmån för lastbilar. Minskningen i andelen tågtransporter resulterar dock i att den totala transportkostnaden kan minskas med 9–10 % samt att utsläppen av koldioxid kan minskas med 6,6–7,3 %. Vidare visar resultaten på att det finns avlägg som bara 60 tons lastbilar når samt att det finns sträckor där det passar bättre att köra dessa fordon.

Slutsatsen av studien är att ett införande av 74 tons lastbilar skulle minska andelen transporter som sker med tåg men inte vara ett hot mot användningen av järnvägen. Införandet skulle ge positiva effekter på både transportkostnader och utsläpp samt att det svenska vägnätet är bäst anpassat för att utnyttja både 60 och 74 tons lastbilar.

Vidare forskning bör undersöka andra geografiska områden för att se om olika förutsättningar kan spela in på resultatet samt att analysera längre tidsperioder, nya upptagningsområden samt marginalvolymer som kan bli tillgängliga.

,

The forest industry is one of the most transport-intensive industries in Sweden. This results in high transport costs and of the total raw material cost constitutes transports around a third of this cost. In order to reduce transport costs, there are proposals to introduce heavier trucks that can load more cargo. Critics argue that the imposition of heavier trucks would lead to that trucks priority over rail transport and thus increase the industry's emissions.

With help of the optimization tool FlowOpt this study examined how transportation would be affected if there were an opportunity to use the 74-ton trucks instead of the current maximum permissible weight of 60 tonnes. As a basis for the analysis, real transportation data from a large number of shipments in northern Sweden in 2012 are used. The aim of the study was to examine how the percentage of rail and truck transportation would be affected, and how transport costs and emissions would be affected by the introduction of 74-tonne trucks. In addition, visualizations made to show how the direct driving limit differs between 60 and 74 ton trucks.

The study was conducted as a case study of a real business and is based on three scenarios. The first scenario that would represent the conditions as only trains and 60 tonne trucks were available. This scenario was used as a base scenario and provided the basis for the various comparisons. The second scenario represents a combination of 60 and 74 ton trucks, and trains. The third and final scenario represented a scenario in which only had 74-ton trucks and rail transport but because of all landings is not accessible by 74-ton trucks, 60-ton trucks needed to be added to be used only when it was necessary. The choice of transportation in the scenarios was based on the lowest possible transportation costs and road segment load class.

The results of this study show that the introduction of 74-tonne trucks would lead to the share of rail transport would decrease up to 2.61 percentage points from the various opportunities given and that a small number of directly driving borders shifted in favor of trucks. The decrease in the proportion of rail transport, however, results in the total transport cost can be reduced by 9-10% and that emissions can be reduced by 6.6-7.3%. The results also showed that there is a landing that is only 60-ton trucks reach and that there are distance where it fits better to drive these vehicles.

The conclusion of the study is that the inclusion would reduce the share of transport by rail, but not be a threat to the use of the railway. The introduction would have a positive effect on both transportation costs and emissions as well as the Swedish road network is best suited to take advantage of both 60 and 74-ton trucks.

Further research should examine other geographic areas to see if different conditions could play into the outcome. It would also be of interest to analyze longer periods of time, new catchment areas and marginal volumes that may be available.

Main title:En systemanalys av tyngre lastbilars påverkan på tågtransporter
Authors:Lööf, Martin
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:161
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM004 Forest Industry Economics - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:logistik, optimering, transportkostnader, utsläpp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4704
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4704
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 08:25
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 08:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics