Home About Browse Search
Svenska


Linder, Sara, 2015. En knuff i rätt riktning : om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att komma tillrätta med de allt tydligare problem som bilen orsakar i våra städer och skapa nya transportvanor räcker det inte att enbart förändra den fysiska miljön. Människors beteende måste också förändras. På senare tid har trafikplanerare börjar arbeta allt mer med beteendepåverkan. Ett potentiellt användbart verktyg för att påverka människors transportvanor är nudging, där en central idé är att man påverkar beteende på ett mer omedvetet plan. För att räknas som nudging får ekonomiska incitament eller förbud inte användas. De verktyg som klassas som nudgingverktyg är istället inramning och förenkling av information, förändringar i den fysiska miljön, förändring i standardalternativ och bruk av sociala normer.
Uppsatsens syfte är att undersöka begreppet nudging och hur det kan användas för att påverka människors transportvanor. Inom miljöpsykologi finns det flera teorier om hur människors beteende kan påverkas. Bland annat genom att påverka värderingar, normer och vanor. Nudging kan ses vara baserat på samma teorier om människans beteende.
Uppsatsen studerar hur tre kommuner arbetar med beteendepåverkan för mer hållbara personresor, samt om det finns potential att tillämpa nudging strategier. I studien gjordes intervjuer i tre kommuner för att se hur de arbetar med beteendepåverkan samt hur de ser på nudging som strategi. Endast en av kommunerna var tidigare bekant med begreppet, men alla intervjuade var positivt inställda till nudging. Studien visade att kommunerna redan genomfört åtgärder som skulle kunna klassas som nudging och att de var positivt inställda till att arbeta med beteendepåverkan. Dock är det viktigt att ta hänsyn till kommunernas specifika förutsättningar för att kunna arbeta med resebeteende på ett framgångsrikt sätt. Nudging skulle dock kunna utgöra en mer konkret verktygslåda för kommuner som vill skapa beteendeförändring. Forskning visar att nudging fungerar bäst som en förstärkning av andra åtgärder, men det krävs fortsatt mer forskning för att undersöka hur effektfullt nudging faktiskt är för att påverka transportbeteende.

,

To overcome our cities increasingly evident issues caused by the car and create new transport habits changes in the physical environment is not enough. People also have to change their behaviour. Lately, traffic planners are working more with behaviour impact. A potentially useful strategy to impact people’s travel habits is nudging, where impacting behaviour on a more subconscious level is a central idea. To be considered a nudge economic incitements and legislation cannot be used. Instead tools that are viewed as nudging are framing and simplification of information, changes in the physical environment, changes in the default choice and use of social norms.
The purpose of the thesis is to explore the concept of nudging and how it can be used to impact people’s transport habits. There are theories about how to impact people’s behaviour in environmental psychology. For instance through impacting values, norms and habits. Nudging may be viewed as being based on the same theories about people’s behaviour.
The thesis explore how three Swedish municipalities handle sustainable personal traveling through behavioural impact, and if there is potential to apply nudging strategies. The three municipalities were interviewed to survey how they handle behavioural impact and their view of nudging as a strategy. Only one of the municipalities were familiar with the concept, but all of the respondents had a positive attitude towards nudging. The study showed that the municipalities already carry out measures that could be classified as nudging and that they had a positive attitude towards working with behavioural impact. Thus it is important to consider the municipality’s specific conditions to be able to work successfully with travel behaviour. Nudging could be a more concrete tool for municipalities who want to create change in transport behaviour. Research show that nudging is most successful when used as an enhancement for other measures, but more research is needed to determine how effective nudging is for impacting transport habits.

Main title:En knuff i rätt riktning
Subtitle:om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor
Authors:Linder, Sara
Supervisor:Hägerhäll, Caroline
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:nudging, beteendepåverkan, transportvanor, resebeteende, miljöpsykologi, hållbart resande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4744
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4744
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2015 11:38
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 11:38

Repository Staff Only: item control page