Home About Browse Search
Svenska


Folkesson, Johan, 2015. ¿Vacker och säker? : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Det här studien problematiserar konflikten mellan
gestaltning av trafikmiljöer och trafiktekniska
säkerhetslösningar. Resultatet riktar sig till den
gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en
svensk urban kontext men flera av slutsatserna går även
att tolka i andra typer av gestaltning.
Rapporten är uppdelad i två huvuddelar:
problematisering av begrepp inom gestaltning och
trafiksäkerhet samt exemplifiering genom platser. Den
inledande delen av uppsatsen problematiserar begrepp
inom gestaltning och trafiksäkerhet. Begreppen är
uppdelade i nio kapitel och fungerar som övergripande
rubriker som samlar, jämför och diskuterar fakta
från de använda litteraturkällorna. I varje kapitel
kan landskapsarkitekten hitta argument som kan
hjälpa till att stärka en viss typ av gestaltning. Den
avslutande delen beskriver och analyserar olika typer
av trafikmiljöer genom exempelplatser. För att förenkla
jämförelser mellan platserna är varje exempelkapitel
uppdelat efter platser med liknande eller relaterade
funktioner. Varje kapitel introducerar en funktion och
dess roll till gestaltning och trafiksäkerhet innan resten
av kapitlet beskriver funktionen i relation till de besökta
platserna.
Resultatet tydliggör vikten av att angripa varje plats
utifrån den platsspecifika kontexten. Exempel visar
hur liknande lösningar på olika platser genererar
olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Genom
att undersöka och problematisera de bakomliggande
faktorerna bakom begreppen estetik och trafiksäkerhet
visar resultaten hur landskapsarkitekten kan
stärka sin argumentation för egna, subjektiva
gestaltningspreferenser.

,

This thesis problematizes the conflict between the
design of traffic environments and traffic safety
engineering. The publication is intended for landscape
architects working with traffic environments in a
Swedish and urban context but many of the findings
can also be interpreted in other types of design.
The report is divided into two main parts:
problematization of the concepts in aesthetics and
traffic safety as well as exemplification through places.
The initial part of the paper problematizes the concept
in aesthetics and traffic safety. The concepts are divided
into nine chapters and act as captions that collect,
compare and discuss the facts out of various literature
sources. In each chapter, the landscape architect find
arguments that can help and strengthen a certain type
of design. The final section describes and analyses the
different types of traffic environments through site
examples. To simplify comparisons between the sites,
each such chapter is divided in places with similar or
related functions. Each chapter introduces a function
and its relation to design and traffic safety before the
rest of the chapter describes the function in relation to
the places visited.
The work highlights the importance of tackling each
location, based on the site-specific context. Examples
show how similar solutions in different locations
generate different experiences, values and security
levels. By examining and problematizing the underlying
factors behind the concepts of aesthetics and traffic
safety, the results show how the landscape architect
can strengthen their argument for their own, subjective
design preferences.

Main title:¿Vacker och säker?
Subtitle:en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö
Authors:Folkesson, Johan
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:Larsson, Marie and Cerwén, Gunnar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trafikgestaltning, trafiksäkerhet, estetik, trafikkorsningar, skyltsanering, vägarkitektur, landskapsarkitektur, gestaltning, utformning, säkerhet, trafikmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 15:09
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 15:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics