Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Moa, 2015. Hör naturen hemma på akutsjukhus? : en kvalitativ studie om attityden till naturen i framtidens vårdmiljöer inom Stockholms läns landsting. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
822kB

Abstract

Inledning: Naturen och naturliga element är hälsofrämjande för oss människor. Inom
hälso- och sjukvården har forskning visat på naturen och naturliga elements hälsofrämjande
effekter för patienter på sjukhus. Hur den fysiska vårdmiljön utformas har stor betydelse
för dess möjlighet till att integrera naturen och naturliga element. Utformningen av vårdmiljöer
är komplext och kräver samarbete mellan olika aktörer. Stockholms läns landsting
vill arbeta hälsofrämjande. De har initierat Framtidsplanen för hälso- och sjukvård, en historiskt
stor investering, där ny- och ombyggnationer vid akutsjukhusen planeras. Naturen
och naturliga element beskrivs inte i Framtidsplanen för hälso- och sjukvård.
Syfte: Syftet med studien är att få en bild av Stockholms läns landstings attityd till naturen
och naturliga element i framtidens vårdmiljöer på akutsjukhus.
Metod: Stockholms läns landsting är en stor organisation. För möjlighet till flera perspektiv
som kan beskriva en bild av attityden valdes två kvalitativa metoder, semistrukturerad intervju
samt textanalys av dokument som datainsamlingsmetod. En fenomenologisk ansats
användes för analys av materialet.
Resultat: Resultatet visar att Stockholms läns landsting har en positiv syn på naturen och
den ses som hälsofrämjande. Landstinget vill även ha hälsofrämjande vårdmiljöer och bedriva
en vård som är hälsofrämjande. Trots detta sammanlänkas inte naturen och naturliga
element med hälsofrämjande vårdmiljöer och vård. Arkitekterna som utformar framtidens
vårdmiljöer främjar naturen och naturliga element på akutsjukhusen. Även parkmiljöerna
runt omkring akutsjukhusen samt medvetenheten i dagens samhälle om naturens positiva
verkan främjar naturen och naturliga element. Möjligheten att främja naturen och naturliga
element i nya vårdmiljöer tas inte tillvara samt de som fördelats ansvaret att skapa hälsofrämjande
vårdmiljöer inom landstinget lyfter naturen och naturliga element i liten skala.
Stockholms läns landsting uppmärksammar idag inte området och evidens efterfrågas för
att möjliggöra en attitydförändring.
Slutsats: Trots Stockholms läns landstings hälsofrämjande syn på naturen och naturliga
element har de svårt att översätta den förståelsen i designen av vårdmiljöer på akutsjukhus.
Området är idag en ickefråga i framtidens vårdmiljöer på akutsjukhusen. För möjlighet
till en attitydförändring krävs evidens som Stockholms läns landsting kan arbeta utifrån.

,

INTRODUCTION: Nature and natural elements promote health for human. Health care studies confirm
nature and natural elements health benefits for patients in hospitals. The design of physical healthcare
environment has impact in the possibility to integrate nature and natural elements. The work
is complex and cooperation are needed between operators. Stockholm county council wants to
work health promotive. They initiated ”Framtidsplanen för hälso- och sjukvård”, a big investment
historically, where new constructions and redevelopment are planned at the emergency hospitals.
Nature and natural elements are not described in ”Framtidsplanen för hälso- och sjukvård”.
AIM: The aim with the study is to get a picture of the attitude of Stockholm county council to nature
and natural elements in future healthcare environments at emergency hospitals.
METHOD: Stockholm city council is a big organisation. For the possibility to several perspectives
that can describe a picture of the attitude two qualitative data collection methods were chosen,
semi structured interview and textual analysis of document. A phenomenological approach was
used in the analysis of collected data.
RESULT: The result shows that Stockholm county council has a positive view on nature and sees it
as health promotive. The city council wants to have health promotive health care environments and
health care. Despite this nature and natural environments are not linked with health promotive environments
and care. The architects promote nature and natural environments in their design of the
future health care environments. Also the nature around the hospitals and the awareness of the
benefits of nature promotes nature and natural elements. Nature and natural elements in new
health care environments are not in focus and peer-reviewed research are asked for to make an
attitude change.
CONCLUSION: Despite Stockholm county council health promotive view on nature and natural environments
they cannot translate the understanding in the design of health care environments at
emergency hospitals. It is an unnoticed subject in future health care environment at emergency
hospitals. For the possibility to an attitude change peer-reviewed research that Stockholm county
council can work by are needed.

Main title:Hör naturen hemma på akutsjukhus?
Subtitle:en kvalitativ studie om attityden till naturen i framtidens vårdmiljöer inom Stockholms läns landsting
Authors:Carlsson, Moa
Supervisor:Nilsson, Kerstin
Examiner:van den Bosch, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Natur, naturmiljö, attityd, sjukhusmiljö, akutsjukhus, landsting
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4999
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4999
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2015 09:08
Metadata Last Modified:08 Dec 2015 09:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics