Home About Browse Search
Svenska


Karim, Abir, 2015. Vad motiverar anställda att arbeta mot företagets mål? : en studie av KFUM:s fritidsverksamhet i Gottsunda. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
446kB

Abstract

Motivation har länge varit ett omdiskuterat ämne. Motivation drivs av behoven varje människa har, och det är viljan att tillfredställa dessa behov som får individer att agera. Att tillfredställa de anställdas behov och motivation på en arbetsplats kan vara en ytterst svår uppgift för ledningen, då dessa skiljer sig från individ till individ. Att arbeta på en fritidsgård är något som inte alltid kan vara så lätt. Anställda ställs både på psykisk och fysisk prövning på arbetsplatsen. Vad som egentligen motiverar anställda inom KFUM:s fritidsgård i Gottsunda att arbeta för att uppnå målen kan variera avsevärt. Varje anställd har sin egen motivation och även enskilda behov, behov som man känner att arbetsplatsen kan uppfylla på ett eller annat sätt. Om inte arbetsplatsen kan uppfylla ens behov leder detta till att anställda inte finner någon motivation att arbeta, vilket i sin tur inte ger arbetet någon mening.
Syftet med denna studie är att se vad som motiverar de anställda att arbeta efter KFUM:s mål på Gottsunda fritidsgård samt att identifiera vilka de anställdas behov är på arbetsplatsen
Det teoretiska ramverket har till stor del utgjorts av tidigare studier inom ämnet samt behovsteorier inom motivation. Behovsteorierna som studien använder är Maslows behovshierarki samt McClellands behovsteori. Dessa teorier och tidigare studier har legat till grund för framtagandet av intervjufrågorna. Det empiriska materialet är i form av fyra kvalitatitvaintervjuer som görs med anställda på KFUM:s fritidsgård. En fallstudie görs eftersom att på lämpligaste sätt kunna fastställa de anställdas motivation och behov på arbetsplatsen. Även en granskning av KFUM:s verksamhet i Gottsunda genomförs. Detta för att få en organisatorisk bild av verksamheten för att se hur verksamheten är uppbyggd samt hur ledningen fått det att fungera alla dessa år.
Resultatet från intervjuerna visar klart och tydligt att den faktor som motiverar mest att arbeta efter KFUM:s mål är att det ger utrymme för ens egna personliga mål. Andra betydande faktorer som resultatet visar vad gäller anställdas motivation att arbeta efter KFUM:s mål är själva arbetet i sig. Anställda känner verkligen att det arbete som görs är av stor betydelse. Studien visar att de som arbetar på fritidsgården brinner för att arbeta med ungdomarna. De största behoven som de anställda har på arbetsplatsen är behovet av självförverkligande samt prestationsbehovet.

,

Motivation is what drives every human being to act. According to Maslows theory of needs motivation is driven by the needs of each human being, and it is the desire to satisfy those needs that makes individuals act. To satisfy the needs and motivation of employees in the workplace can be an extremely difficult task for the management, as these differ from individual to individual. The purpose of this study is to see what motivates employees to work for the YMCA's target of Gottsunda recreation center and to identify the needs of the employees are at the workplace. Working at a recreation center is something that can not always be so easy. It is both mental and physical testing in the workplace. Sometimes as an employee, you can end up in difficult situations where difficult decisions have to be taken.
The theoretical framework has been based on previous studies on needs-based motivation theories. The empirical material is in the form of four interviews conducted with employees of the YMCA's youth center. This case-study approach was motivated by the objective to generate an in-depth understanding of the motivation and needs of employees at this type of workplace. In addition, a close examination of the YMCA's activities in Gottsunda was made to get an overall picture of the business to see how the business is structured, and how to they have got it to work all these years.
The results of the interviews clearly shows that the factor that motivates the most of working for the YMCA's goal is that it gives room for one's own personal goals. The greatest needs that employees have in the workplace is the need for self-fulfillment and performance requirements.

Main title:Vad motiverar anställda att arbeta mot företagets mål?
Subtitle:en studie av KFUM:s fritidsverksamhet i Gottsunda
Authors:Karim, Abir
Supervisor:Lagerkvist, Carl Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:947
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Anställda, motivation, organisation, företag, mål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4698
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4698
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 12:55
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 12:55

Repository Staff Only: item control page