Home About Browse Search
Svenska


Paraskevopoulou, Pinelopi, 2015. Stakeholder communication through the websites and expression of success : greek social enterprises against food waste and poverty. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The uneasy economic situation in Greece and the rise of the poverty has stressed the need to minimize food waste in the country. This issue was discussed mainly by non profit organizations, whereas the contribution of the government was minimal. Non profit organizations that are dedicated to the cause of reducing food waste and alleviating poverty are trying to solve this problem by serving as intermediates between the supply and the demand for food. The dependence on contributions from their stakeholders creates a vital need to communicate with them extensively in order to sustain their activity. This study investigates the dependence of the sustainability of the social enterprises on resource contributing stakeholders. The operation in a country with financial barriers to support such organizations could be challenging in terms of acquiring funding and consequently influence the continuity of service provision. The aim of the study is to identify the extent of stakeholder communication of the websites and their influence to the enabling factors of success. The findings of the study show that the interactivity of the website pages of the organizations is not elevated on the highest level due to the absence of more sophisticated web tools. Also, there is difference in the realization of the objectives between limited and extended social enterprise that are relevant to the funding nature. In one there is external funding in the other the social enterprises capital is support by its own activity. The conclusions are that there is a dependence on resource contributing stakeholders and that the communication with them through the websites of the organizations are not reaching the high levels of interactivity. However, there is recognition by the organizations that a well developed website can offer many advantages in terms of communication. The nature of the social entrepreneurship influences the evaluation of the success according to some criteria. A limited social enterprise is dependent on funding and donations. Therefore the realization of the stated goals, the continuity of service provision and growth is surrounded by more uncertainty in comparison to a hybrid that has for profit activity that provides some capital.

,

Η δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα θαη ε εμάπισζε ηεο θηώρεηαο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηνπ θαγεηνύ. Τν ζέκα απηό ζπδεηήζεθε θπξίσο από κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο, ελώ ε ζπλεηζθνξά ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ειάρηζηε. Με θεξδνζθνπηθέο νξγαλώζεηο πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο ησλ ππεξβαιιόλησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ θαηαπνιέκηζε ηεο θηώρεηαο πξνζπαζνύλ λα ιύζνπλ απηό ην πξόβιεκα κε ηελ δξάζε ηνπο σο κεζάδνληεο κεηαμύ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Η εμάξηεζε από ηηο εηζθνξέο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ ηνπο δεκηνπξγεί ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα εθηελή επηθνηλσλία καδί ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. Απηή ε κειέηε εξεπλά ηελ εμάξηεζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπκβνιή ησλ πόξσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η ιεηηνπξγία ζε κηα ρώξα κε νηθνλνκηθά εκπόδηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγαλώζεσλ απηώλ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη πξόθιεζε όζνλ αθνξά ηελ απόθηεζε ρξεκαηνδόηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, λα επεξεάζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ. Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ έθηαζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο θαηαιπηηθνύο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε δηαδξαζηηθόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ νξγαλώζεσλ δελ είλαη δελ βξίζθεηαη ζε πςειόηεξν επίπεδν, ιόγσ ηεο απνπζίαο εμειηγκέλα δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ. Επίζεο, ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ κεηαμύ κηαο πεξηνξηζκέλεο θαη εθηεηακέλεο θνηλσληθή επηρείξεζεο αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο. Σηε κηα θαηεγνξία ππάξρεη εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ελώ ζηελ άιιε ππάξρεη θεθάιαην πνπ πξνέξρεηαη από δηθή ηεο παξάιιειε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηόηεηα. Τα ζπκπεξάζκαηα είλαη όηη ππάξρεη εμάξηεζε από ηελ ζπκβνιή ησλ πόξσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειώλ θαη όηη ε επηθνηλσλία καδί ηνπο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ νξγαλώζεσλ δελ θηάλεη ηα πςειά επίπεδα δηαδξαζηηθόηεηαο. Παξόιν πνπ ππάξρεη αλαγλώξηζε ησλ σθειεηώλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα άξηηα αλεπηπγκέλε ηζηνζειίδα, δελ ππάξρεη εθηεηακέλε εθαξκνγή. Η θύζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο επεξεάδεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο πνπ γίλεηαη κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Μηα πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή επηρείξεζε εμαξηάηαη από ηελ ρξεκαηνδόηεζε θαη ηηο δσξεέο, θαη σο εθ ηνύηνπ, ε πινπνίεζε ησλ δεδεισκέλσλ ζηόρσλ, ε ζπλέρεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ηεο αλάπηπμεο πεξηβάιιεηαη από πεξηζζόηεξε αβεβαηόηεηα ζε ζύγθξηζε κε κηα πβξηδηθή θνηλσληθή εηαηξεία πνπ έρεη παξάιιεια θαη θεξδνζθνπηθή θαη θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθέξεη έζνδα.

,

Den oroliga ekonomiska situationen i Grekland och ökningen av fattigdomen har betonat behovet av att minimera matavfall i landet. Denna fråga var främst diskuterad av ideella organisationer, medan bidraget från regeringen var minimalt. Icke vinstdrivande organisationer som ägnar sig åt orsaken till att minska matavfall och lindra fattigdomen försöker lösa detta problem genom att fungera som intermediärer mellan tillgång och efterfrågan på livsmedel. Beroendet av bidrag från sina intressenter skapar ett vitalt behov att kommunicera med dem i stor utsträckning för att upprätthålla sin verksamhet. Denna studie undersöker beroendet av hållbarheten i de sociala företagen på resurs bidragande intressenter. Verksamheten i ett land med ekonomiska hinder för att stödja sådana organisationer kan vara en utmaning när det gäller att skaffa finansiering och därmed påverkar kontinuiteten i tjänsterna. Syftet med studien är att identifiera omfattningen av intressentkommunikation av webbplatser och sitt inflytande för att de möjliggör framgångsfaktorer. Resultaten av studien visar att interaktivitet av webbsidor av organisationer inte är förhöjd på den högsta nivån på grund av avsaknaden av mer sofistikerade webbverktyg. Det finns också skillnader i förverkligandet av målen mellan begränsad och utökat socialt företagande som är relevanta för finansieringen naturen. I den ena finns extern finansiering i den andra är kapitalet för sociala företag stöttade av sin egen verksamhet. Slutsatserna är att det finns ett beroende på resurs bidragande intressenter och att kommunikationen med dom genom webbplatserna för de organisationer som inte når de höga nivåerna av interaktivitet. Men det är ett erkännande av de organisationerna att en väl utvecklad hemsida kan erbjuda många fördelar när det gäller kommunikation. Den typ av socialt företagande påverkar utvärdering av framgången enligt vissa kriterier. Ett begränsat socialt företag är beroende av finansiering och donationer och därför förverkligandet av de angivna målen, kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänster och tillväxt omgiven av större osäkerhet i jämförelse med en hybrid som har vinst aktivitet som ger et visst kapital.

Main title:Stakeholder communication through the websites and expression of success
Subtitle:greek social enterprises against food waste and poverty
Authors:Paraskevopoulou, Pinelopi
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:952
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:enabling criteria of success, food waste, non profit organizations, poverty, social entrepreneurship, stakeholders, website
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4689
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4689
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jul 2015 10:37
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics