Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Frida, 2015. The building of a value based chain : case study of a global, FSC- and Fairtrade certified sawn wood value chain. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The next frontier of value creation for businesses may lie in finding ways to combine
economical, social and environmental sustainability to preserve and protect natural resources.
Nowadays, incorporation of sustainability values in core operations is not only seen as a part
of sustainable development, but also as a successful strategy for companies. This is especially
critical for the forest sector, as it is dealing with one of the Earth’s most crucial natural
resources. However, creating new kinds of value chains and business models to achieve
systemwide value, have shown to be complicated. Much work remains in an effort to explain
how value based forest products chains can be structured and managed in order to
successfully connect them to global markets, while at the same time maintain that
sustainability values are met. This especially concerns value based, small-scale sawn wood
chains, which have gained very little attention in business management literature.
The aim of this study is to explain the development of a small-scale, value based sawn wood
value chain. This is done by focusing on enabling factors, which can explain the functioning
of the value chain. To reach the aim, a case study has been carried out on a Forest
Stewardship Council- and Fairtrade certified sawn wood value chain, originating from forest
owners in Chile and reaching secondary manufacturers in Sweden. A field study was
performed in Chile during fall 2014 and a flexible method has been used. The conceptual
framework of the study consists of value chain theory, sustainable supply chain management
and sustainable partnership theory.
Empirical results show that the value chain structure and business model of the Curacautín
value chain are closely related to each other. Relatively few stakeholders are involved in the
studied stages of the chain. The chain is of a relational governance type, where trust and
personal relations govern complex transactions. The sustainability attributes of the wood
products, as well as the stakeholders’ engagement to sustainability values, are perceived as
strong enabling factors for the functioning of the chain, by interviewed respondents.
However, lack of demand and low production capacity are perceived as constraints. The
structure of the value chain differs from previous studied sawn wood value chains, by the
relational governance, a more market-oriented focus and a shorter value chain.
Considering the intangible nature of the unique attributes of the wood products as well as the
chain; the findings show that integration and two-way communication should be critical for
the chain. Thus, it is critical that all stakeholders in the chain can “tell the story behind the
wood”; to transmit the brand’s sustainability attributes. Also, that the structure of the chain
sustains the sustainability attributes all along the chain. In contrast to previous theory, this
study suggests that not only marketing but also procurement and certification processes
should be seen as key primary activities in the value chain, creating the unique value added
attributes. In addition to the elements that are suggested as critical for sustainable partnerships
according to previous literature, findings in this study indicate that also mutual sustainability
values appear to explain collaborations. The mutual sustainability values appear to imply
patience, which should be critical considering numerous challenges. In the short term, the
stakeholders might perceive that their engagement brings benefits such as communication of a
sustainability engagement and/or risk reduction related to sourcing. In the long term, the
stakeholders appear to engage due to a perceived responsibility and an intention to try to have
an impact on the political order in society.

,

Att konstruera affärsmodeller och värdekedjor som kan bevara och skydda naturresurser,
samtidigt som de skapar ekonomiskt värde, ses som ett viktigt, nästa steg för företag som vill
nå en ny front inom värdeutveckling. Att införliva hållbarhetsvärden i kärnan av ett företag,
ses som en framgångsfaktor. För skogssektorn är detta speciellt kritiskt, med tanke på hur
viktig skogen är som naturresurs och det tryck som intressenter kan utöva över företag i
skogssektorn. Dock återstår mycket arbete för att förklara hur värdebaserade kedjor av
skogsprodukter är uppbyggda och förvaltade, samtidigt som hållbarhetsvärden skapas och
bibehålls. Detta rör speciellt småskaliga värdebaserade kedjor, som hittills har
uppmärksammats ytterst lite i företagsekonomisk litteratur.
Syftet med denna studie är att förklara utvecklingen av en småskalig, värdebaserad kedja med
sågade trävaror. Detta görs genom identifiering av faktorer som kan förklara varför kedjan
fungerar; hur en småskalig, värdebaserad kedja kan nå globala marknader. För att nå syftet
har en fallstudie utförts på en global värdekedja med sågade trävaror som sträcker sig från
Chile till Sverige och som är Forest Stewardship Council samt Fairtrade certifierad. En
fältstudie genomfördes i Chile under hösten 2014 och en kvalitativ metod har använts. Som
teoretiskt ramverk används värdekedjeteori, teori kring hållbarhetsbaserad försörjningskedjeförvaltning
samt teori kring samarbeten för hållbar utveckling.
Resultatet visar att värdekedjestrukturen och affärsmodellen för kedjan är starkt
sammankopplade med varandra. De studerade stegen i kedjan utgörs av relativt få intressenter
och kedjan har en relationsbaserad styrning, där tillit och personliga relationer hanterar de
komplexa transaktionerna i kedjan. Hållbarhetsattributen hos de sågade trävarorna, likväl som
hållbarhetsengagemang hos nyckelintressenter i kedjan, uppfattas som kritiska
framgångsfaktorer av inblandade huvudintressenter i kedjan. Dock upplever respondenterna
att brist på efterfrågan samt låg produktionskapacitet är hinder för kedjans utveckling.
Strukturen på denna kedja, skiljer sig från tidigare studerade kedjor av sågade trävaror genom
den relationsbaserade styrningen, ett mer marknadsinriktat fokus och en kortare värdekedja.
Med tanke på den immateriella naturen hos hållbarhetsattributen i kedjan, visar denna studie
att integration och tvåvägskommunikation bör vara av kritisk betydelse för kedjan. Detta
innebär att en kritisk faktor är att alla inblandade intressenter i kedjan kan berätta ”historien
bakom” de sågade trävarorna, för att förmedla varumärkets hållbarhetsattribut. Likaså att
strukturen på kedjan hjälper till att upprätthålla de skapade hållbarhetsattributen längs med
hela kedjan. Till skillnad från tidigare presenterad teori föreslår denna studie att inte bara
marknadsföring utan även inköp av råvara samt certifieringsprocesser, ska ses som viktiga,
primära aktiviteter i värdekedjan. Dessa aktiviteter förefaller bidra till att skapa de unika
värdena. Utöver de faktorer som anses som kritiska för hållbara samarbeten enligt tidigare
teori, indikerar resultatet i denna studie att även gemensamma, delade hållbarhetsvärden är
viktiga, för att förklara samarbeten i kedjan. De ömsesidiga hållbarhetsvärdena förefaller
innebära att intressenterna har ett relativt långsiktigt tålamod, vilket bör vara viktigt med
tanke på de utmaningar som kedjan möter. På kort sikt kan intressenterna uppfatta att deras
engagemang ger fördelar såsom bevis på hållbarhets-engagemang och/eller en minskning av
inköps-relaterade risker. På lång sikt tycks huvudintressenterna välja att engagera sig för att
de upplever att de har ett ansvar att försöka påverka den politiska ordningen i samhället,
såsom att motverka avskogning och förbättra social villkor för små skogsägare i det globala Syd.

,

Crear modelos de negocio y cadenas de valor que además de crear valor económico pueden
preservar y proteger los recursos naturales se sugiere como una nueva frontera en la creación
de valor para empresas. La incorporación de los valores de sostenibilidad en las operaciones
centrales de una empresa es visto no solo como parte del desarrollo sostenible sino también
como un requisito previo para el futuro de la propia empresa. Para el sector forestal, esto es
especialmente relevante, ya que se trata de uno de los recursos naturales más importantes de
la Tierra y cuenta con la alta influencia de las partes interesadas. Sin embargo, queda mucho
trabajo para explicar cómo cadenas de productos forestales, con una base valor, pueden ser
estructuradas y gestionadas para conectar a mercados globales a la vez que cumplen con los
valores para la sostenibilidad. Concretamente, esto hace referencia a cadenas de madera
aserrada a pequeña escala, con un base de valor, que han ganado muy poca atención en la
literatura de gestión empresarial.
El objetivo de este trabajo es explicar el desarrollo de una pequeña cadena de madera aserrada
a nivel global, basada en valores sostenibles. Esto se realizó centrándose en factores que
pueden explicar el funcionamiento de la cadena de valor, para conectar al mercado global.
Para alcanzar este objetivo, se ha llevado a cabo el estudio de un caso de una cadena de valor
de madera aserrada, de Chile a Suecia. Esta cadena de valor es en pequeña escala y certificada
por los estándares de Comercio Justo y Forest Stewardship Council. Se llevó a cabo un
estudio de campo en Chile con un método flexible. Como marco teórico, la teoría de cadena
de valor, gestión de suministro sostenible y teoría de colaboración sostenible fueron usadas.
El resultado empírico muestra que la estructura de la cadena y el modelo de negocio para la
cadena de valor de Curacautín, están fuertemente relacionados. En las etapas de la cadena que
están incluidas en este estudio, relativamente pocas partes están involucradas. La gobernanza
de la cadena puede explicarse como una gobernanza relacional. Los valores de la
sostenibilidad de del madera aserrada, así como el compromiso de las partes interesadas en
estos valores, son factores que favorecen el funcionamiento de la cadena, según los
entrevistados en el estudio del caso. Sin embargo, la falta de demanda y la falta de
instalaciones de producción son algunos de los desafíos percibidos. La estructura de la cadena
difiere de las anteriores cadenas de madera aserrada estudiadas por la gobernanza relacional,
por ser una cadena mas corta y por tener una orientación de mercado.
Considerando el carácter intangible de los atributos únicos de la cadena y los productos; los
resultados muestran que la integración y la comunicación de doble sentido son críticos para la
cadena. Por lo tanto, es fundamental que todos los actores de la cadena puedan "contar la
historia que hay detrás de la madera"; para transmitir los atributos de sostenibilidad de la
marca. Además, que la estructura de la cadena sostiene los atributos de sostenibilidad a lo
largo de ella. En contraste con teorías anteriores, este estudio sugiere que no solo el marketing
sino también la adquisición y certificación deben ser vistos como actividades primarias,
creando el atributo único del valor añadido. A mayores de los elementos que la literatura
anterior sugiere como críticos para asociaciones sostenibles, este estudio indica que los
valores mutuos de sostenibilidad parecen explicar colaboraciones. Los valores mutuos de
sostenibilidad parecen implicar paciencia, lo que debería ser crítico en vista de los numerosos
desafíos. En el corto plazo, las partes pueden percibir que su participación aporta beneficios
como comunicación de un compromiso de sostenibilidad. A largo plazo, los actores parecen
participar debido a una percibida responsabilidad y la intención de tratar de tener un impacto en el orden político en la sociedad.

Main title:The building of a value based chain
Subtitle:case study of a global, FSC- and Fairtrade certified sawn wood value chain
Authors:Magnusson, Frida
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:939
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Chile, collaborations, Fairtrade, forest products, FSC, functioning, sawn wood, structure, value based, value chain
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4688
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jul 2015 09:55
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics