Home About Browse Search
Svenska


Alvemar, Hans, 2015. A resource based view of productivity, firm growth and technical management tools : a case study of Swedish large-scale farms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The past and ongoing structural change in Swedish agriculture has led to an increasing
number of large-scale farms. The biological factors associated with large-scale farming
operations may cause increasing variability, risk and reduced yields due to sub-optimal timing
and management of field operations. The theory of economies of scale suggests that largescale
production may benefit from lower costs due to scale efficiencies. Thus, large-scale
farms may face cost reductions in terms of long term inputs factors, e.g. agricultural
machinery. However, previous studies show that due to the complexity of farming operations
including biological factors the timeliness costs may exceed the possible scale induced costs
reductions in terms of machinery and labour.
The relationship between farm size and efficiency, profitability and productivity has been
extensively researched. However, the previous literature is indecisive in terms of this
relationship, presenting various results. Some authors argue that empirical findings supporting
economic benefits, in terms of efficiency, for large-scale farming are rare. Furthermore
previous literature raises management as an important factor when examining the productivity
and efficiency of growth in agricultural firms. Moreover some authors claim that management
has not been included in many studies and that management might be a more important factor
than technical efficiency. This study examines the relationship between productivity and farm
size. Furthermore, management in terms of firm growth is reviewed. Finally this thesis
reviews the use of information technology and precision agriculture tools to aid farm
management, and how this can be used in large-scale farming operations.
A mixed method case study is used in this thesis. The productivity is examined by the use of
historical farm management data while interviews are conducted to gain a detailed
understanding of management and the growth process of the case farms. The results are
analysed with the resource-based view. This implies that the firms competitive advantages are
reviewed based on the firms productive resource.
The study reveals that there tends to be a negative correlation between farm size and
productivity for the case farms, suggesting that farm growth decreases productivity.
Moreover, management, administrative work and the employees of the firm have been
identified as an important factors for firm growth, where as, machinery and labour is not
decisive for productivity. The study has found that the use of information technology and
precision agriculture tools do not explain differences in either productivity or costs of
management and administrative work.

,

Den tidigare och pågående strukturomvandlingen inom det Svenska jordbruket har resulterat i
ett ökat antal storskaliga jordbruks företag. De biologiska faktorer som är sammankopplade
med storskaligt jordbruk kan öka variationer, risk och leda till minskade skördar till följd av
icke optimal tidsanpassning och styrning av fältarbete. Teorier om stordriftsfördelar föreslår
att storskalig produktion kan producera till längre kostnader till följd av skaleffektivitet.
Därför kan det finnas möjligheter för storskaliga jordbruk att minska kostnader för t.ex.
jordbruksmaskiner. Dock visar tidigare forskning att till följd av komplexiteten med
biologiska faktorer i jordbruksdrift så kan ökade kostnader till följd av bristande
tidsanpassning och styrning överskrida möjliga besparingar rörande maskin- and
arbetskostnader till följd av skaleffektivitet.
Förhållandet mellan gårdsstorlek och effektivitet, lönsamhet och produktivitet har omfattande
undersökts i tidigare forskning. Dock presenterar litteraturen en kluven bild av detta
förhållande. Somliga författare argumenterar att empiriska bevis för ekonomiska
effektivitetsfördelar till följd av storskalig jordbruks drift är sällsynta. Vidare lyfter tidigare
litteratur företagsledning och styrning som en viktig faktor för att förklara effektivitet och
produktivitet vid tillväxt i jordbruksföretag. Vissa författare hävdar att företagsledning inte
har inkluderats i många studier och att det kan vara en viktigare faktor än tekniskt effektivitet.
Den här uppsatsen undersöker förhållandet mellan produktivitet och gårdsstorlek, vidare
inkluderas företagsledning och tillväxt i studien. Slutningen inkluderas användandet av
informationsteknik och precisionsodlings verktyg som en resurs vid ledning och styrning av
gårdsdriften, och hur det kan användas av storskaliga jordbruksföretag.
I denna uppsats utförs fallstudier med en blandad metodik. Produktivitet studeras med hjälp
av historiska data från jordbruksdriften tillsammans med intervjuer som utgör grunden för att
få detaljerad förståelse för företagsledningen och tillväxt processen i fall gårdarna. Ett resurs
baserad synsätt används för att analysera resultaten från fall gårdarna. Detta innebär att
företagens konkurrensfördelar analyseras baserat på företagens produktions resurser.
Uppsatsens resultat visar tendenser till en negativ korrelation mellan gårdsstorlek och
produktivitet för fallgårdarna. Detta medför att gårdarnas tillväxt skulle minska
produktiviteten. Företagsledning, administrativt arbete och företagets personal har
identifierats som viktiga faktorer i tillväxt processen. Medan maskin- och personalkostnader
inte är avgörande för företagens produktivitet. Uppsatsens resultat kan inte förklara att
informations teknik eller precisionsodling påverkar varken produktivitet eller kostnader för
administrativt arbete och företagsledning.

Main title:A resource based view of productivity, firm growth and technical management tools
Subtitle:a case study of Swedish large-scale farms
Authors:Alvemar, Hans
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:945
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:farm size, productivity, precision agriculture, resource-based view, RBV, farm management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4655
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4655
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:13 Jul 2015 06:51
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 06:51

Repository Staff Only: item control page