Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Mirja, 2015. Osteoartrit hos hund : evidensbaserad rehabilitering och den legitimerade djursjukskötarens rekommendationer. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Artros, även kallat osteoartrit (OA) är en degenerativ ledsjukdom som ger förändring i brosk med pålagringar i omgivande benvävnad som följd. En hund som drabbats av OA har ofta kliniska tecken på smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten. Det är en vanligt förekommande sjukdom bland hundar. Om inte rätt behandling sätts in utsätts djuret för onödigt lidande.
Det är viktigt att ha en multimodal behandlingsplan vid OA samt att individanpassa den. Behandlingen syftar till att lindra smärta, bibehålla funktion och rörlighet i leden, bromsa ned sjukdomens händelseförlopp samt att hunden ska kunna återgå till en så normal aktivitetsnivå som möjligt. Detta sker genom viktkontroll, terapeutiska övningar, fysikalisk terapi och analgetikum. Vilken terapiform och analgetikum som väljs beror på vad som passar patienten bäst. I arbetet tas terapiformer som till exempel elektroterapi, laser, akupunktur, massage och hydroterapi upp men även viktnedgång och modifiering av hemmiljö diskuteras. Mycket forskning inom rehabilitering har skett på människa varpå det i vissa fall kan vara svårt att dra slutsatser till hur hunden svarar på behandlingen.
Syftet med arbetet var att ta reda på vad för behandling och rehabilitering som rekommenderas i litteraturen när en hund diagnosticeras med OA och se om dessa metoder även rekommenderas av legitimerade djursjukskötare som arbetar på poliklinikavdelning. Arbetet delades upp i en litteraturöversikt, där aktuell forskning kring ämnet diskuterades, samt en enkätstudie som skickades ut till tjugo djursjukhus och smådjurskliniker i hela Sverige. Dessa valdes ut genom sökning på Google, ingen hänsyn togs till storlek, antal anställda eller om rehabiliteringsavdelning fanns eller inte. Femton legitimerade djursjukskötare (75 %) besvarade enkäten varpå resultaten jämfördes med vad som föreslås i litteraturen. De vanligaste rekommendationerna djursjukskötaren ger är viktnedgång (100 %), näringstillskott (92 %) och hydroterapi i vattentrask (75 %). Enligt litteraturen är normalvikt ett av de viktigaste målen för hunden med OA. En överviktig hund får ökad smärta och nedsatt rörlighet på grund av en ökad belastning på leden. Olika typer av näringstillskott har studerats med varierade resultat så en klar slutsats om dess effekter går inte att dra. På grund av brist på evidens som finns bör näringstillskott rekommenderas med försiktighet. Hydroterapi i vattentrask avlastar leden och ger en ökad extension och flexion av leden varpå det anses vara en bra terapiform för hundar med OA.

,

Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease, which leads to alteration in cartilage and subchondral bone. The clinical signs from a dog that is suffering from OA are pain and reduced function. It is a common disease among dogs and unless proper treatment is administrated the dog is exposed to unnecessary suffering.
It is important to have a multimodal treatment plan for OA as well as to individualize it. The treatment aims to relieve pain, maintain function and mobility in the joint, slow down the progression and that the dog should be able to resume to as normal activity level as possible. This is accomplished by weight management, therapeutic exercises, physical therapy and analgesia. Which form of therapy and analgetic chosen depends on what suits the patient best. In this paper therapy treatments like electrical therapy, laser therapy, acupuncture, massage and hydrotherapy are discussed. But also weight management and remodification of the environment. Much of the research that has taken place within rehabilitation has occurred on humans so in some cases it may be difficult to draw conclusions as to how a dog reacts to the treatment.
The aim of this work was to find out what treatment and rehabilitation the literature recommends when a dog is diagnosed with OA and see if the veterinary nurse also recommends these methods. The work was divided into a literature study where current research on the topic was discussed, as well as a questionnaire sent out to twenty animal hospitals and small animal clinics throughout Sweden. These were selected by searching on Google, no account was taken of the size, number of employees or if they had a separate rehabilitation center or not. Fifteen veterinary nurses (75 %) answered the questionnaire then the results were compared with what is said in literature. The most common recommendations the veterinary nurse gives are weight loss (100 %), nutritional supplements (92 %) and hydrotherapy in waterwalk (75 %). According to the literature a normal weight is one of the main goals of the dog with OA. An overweight dog experiences increased pain and impaired mobility due to the increased pressure on the joint. Different types of nutritional supplements have been studied with varying results so clear conclusions cannot be drawn. Because of the lack of evidence nutritional supplement should be recommended with causion. Hydrotherapy in waterwalk relieves joint and offers a greater extension and flexion of the joint making it a good form of therapy for dogs with OA.

Main title:Osteoartrit hos hund
Subtitle:evidensbaserad rehabilitering och den legitimerade djursjukskötarens rekommendationer
Authors:Karlsson, Mirja
Supervisor:Attrell, Barbro
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:14
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:osteoartrit, arthros, rehabilitering, legitimerad djursjukskötare, hund, osteoarthritis, degenerative joint disease rehabilitation, veterinary nurse, canine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4678
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4678
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 13:00
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 13:00

Repository Staff Only: item control page