Home About Browse Search
Svenska


Alexandersson, Malin and Eliasson, My, 2015. Equity crowdfunding : ny investeringsmöjlighet på riskkapitalmarknaden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Denna uppsats syftar till att undersöka hur investerare inom equity crowdfunding
förhåller sig på den informella riskkapitalmarknaden och huruvida de tillför något nytt
på denna marknad. Uppsatsen ser till vilka möjliga motiv och risker det innebär att
investera i equity crowdfunding och även eventuella förväntningar på utfallet av det
investerade kapitalet. Denna studie har bidragit till att se investerare i equity
crowdfunding som en ny form av karaktär på den informella riskkapitalmarknaden,
där premisser för risktagande och motivation till investeringen skiljer sig från tidigare
investerarkategorier.
Genom att se till existerande teorier och litteratur på området informellt riskkapital
dras paralleller med den insamlade empirin. Investerarna på den informella
riskkapitalmarknadens kan karaktäriseras utefter fyra kategorier: microinvesterare,
finansiella placerare, kompetensinvesterare och affärsänglar. För att kunna analysera
motiven och förväntningarna på investeringar i equity crowdfunding har teorier om
risker och motivation använts. Genom en fallstudie av företaget Mormor Magdas
därproducerade glass har kvalitativa intervjuer genomförts med grundaren av
företaget och med delägare som tillkommit via equity crowdfunding. Studien syftar
till att ge en djupare bild av den kontext som investerare inom crowdfunding befinner
sig i.
Det som framkom av studien visade att de individer som investerade via equity
crowdfunding hade flest likheter med karaktären microinvesterare på den informella
riskkapitalmarknaden. Av de karaktärer som analyserades skilde det sig mest mellan
equity crowdfunding investerare och affärsänglar. Trots att investeringar i ett nystartat
företag innebär hög risk hade investerare i Mormor Magdas därproducerade glass inte
någon hög förväntan på avkastning. Detta trots att risk och förväntad avkastning
vanligtvis brukar ha en stark relation. Trovärdighet och tillit för entreprenören tros
vara viktiga faktorer vid valet att investera, ingen av respondenterna hade sökt
information annat än den som gavs av företaget och de grundade sitt beslut på enbart
detta. Olika värden såsom den lokala anknytningen och ett värde i produkten har
påverkat investerares motivation till att satsa kapital. Respondenterna i fallstudien har
oäkta altruistiska motiv då de önskar få ett utbyte för sitt investerade kapital i
upplevelsen av en viss känsla av tillfredsställelse.
Det finns hittills lite forskning inom crowdfunding, den forskning som tidigare utförts
har främst riktat in sig mot entreprenören och de som investerar har ofta lämnats
utanför. Denna uppsats har valt att utgå från perspektivet av de som investerar.

,

The aim in this study has been to investigate how investors of equity crowdfunding
relate to other categories of investors at the informal venture capital market. Investors
motives, perceived risks and anticipated outcome of the invested capital have been
explored. Using existing theory and literature on informal venture capital we
distinguish similarities and differences between equity crowdfunding investors and
more established informal investors. The empirical base for the study builds on a
single case, Mormor Magdas därproducerade glass.
Results show that equity crowdfunding investors have similarities with the
characteristics of micro investors in the informal venture capital market. But also that
equity crowdfunding investors adds a new approach on risk and motivation to the
investments that don’t characterises any of the categories of investors at the informal
venture capital market. Although investments in newly started companies typically
are perceived to carry a high risk, in the studied case expressed a lack of expectations
of high economic returns on their investments. This despite the fact that risk and
expected yield usually have a strong relationship. Investors perception of credibility
and trust in the entrepreneur appears be an important factor in the choice to invest.
The interview investors noted different values, such as the local connections and the
value in the product, that influenced their motivation to invest. We also interpret that
the investors don’t have pure altruistic motives, but rather be engaging in an exchange
of capital for the experience of a certain feeling of satisfaction.
So far there has been little research of crowdfunding, and the research that has been
done has focused mainly on the entrepreneur. This thesis investigates crowdfunding
from the perspective of the investors, and therein makes a significant contribution to
our understanding of this emerging form of informal new venture financing.

Main title:Equity crowdfunding
Subtitle:ny investeringsmöjlighet på riskkapitalmarknaden
Authors:Alexandersson, Malin and Eliasson, My
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:930
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Crowdfunding, informell riskkapitalmarknad, investerarkaraktär, equity crowdfunding
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 07:58
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 07:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics