Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Maja, 2015. Dödlighet hos gepardungar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Geparder minskar i antal och dödligheten hos ungarna är väldigt hög. Syftet med denna litteratursstudie är att ta reda på varför gepardungar dör och vad som är de största orsakerna. Geparder är utsatta för predatorer på två sätt; rovdjur kan stjäla deras byten eller döda geparder. Därför är studien främst inriktad på vilda geparder.
Anatomin skiljer sig mellan geparder och andra kattdjur eftersom de är världens snabbaste landlevande däggdjur. De föder många ungar och har en hög reproduktionsförmåga. Men få honor bidrar med många ungar som överlever till självständig ålder medan många honor inte får någon överlevande unge under sin livstid. Inavelsgraden är hög och kan öka ännu mer pga. detta.
Predatorer är den enskilt största orsaken till dödsfall hos ungarna och lejon är allra farligast även det finns många arter som utgör ett hot. Rovdjur, främst lejon, kan döda ungar och vuxna och det är oftast hyenor som stjäl bytesdjuren. Vid kleptoparasitism dödas sällan några ungar. Geparder försvarar sig aldrig mot lejon och sällan mot hyenor. Den farligaste tiden för en gepardunge är från två månaders ålder, då de lämnar lyan, till fyra månaders ålder då de kan springa i från rovdjuren. Under den tiden är de långsamma och synliga för predatorer trots sin kamouflageteckning. Moderns vaksamhet ökar överlevnaden hos ungarna och då är det positivt att ha en äldre moder eftersom de är mer erfarna.
Sjukdomar och olyckor står inte för en större del av dödsfallen. Ett, men inte fler än två kullsyskon tycks öka överlevnaden och tillväxten. När ungarna är små ägnar modern en stor del av tiden till jakt eftersom energibehovet är stort hos både ungar och moder. Thomsongaseller är deras huvudföda och gasellerna förflyttar sig beroende på tillgången av gräs. God tillgång på bytesdjur och ett tillräckligt stort habitat är framgångsfaktorer vid bevarandet av geparder. Det är viktigt att ha i åtanke att geparder, andra rovdjur, människor och boskap påverkar varandra. I Namibia har många geparder skjutits på 80- och 90-talet pga. att de ses som ett hot mot boskap.
Gepardungar har många naturliga hot där lejon är det största. Detta bör inte vara orsaken till att geparder minskar i antal. Minskade habitat och utökade lantbruksmarker är stora hot för både juvenila och vuxna geparder, vilket är viktigt att ta i beaktandet vid bevarandet av geparder.

,

The number of cheetahs is decreasing and mortality in cheetah cubs is very high. The aim of this literature study is to figure out why the cubs die and what the major causes are. Cheetahs are threatened by predators in two ways; predators can steal their prey and kill them. That is why the study focuses on wild cheetahs.
The anatomy differs from other felines because cheetahs are the world’s fastest land-living mammals. They have a high reproduction potential and give birth to many cubs although only few females have many cubs surviving until they are independent and a lot of females do not raise any surviving cubs at all during their lifetime. The rate of inbreeding is already high and might increase even more because of the uneven numbers between litters.
Predators are the most obvious reason for mortality, lions are the most dangerous even if many species is threatening to them. Other predators, mostly lions, can kill cubs and adults and it is often hyenas that steal their prey. In cases of kleptoparasitism killing of the cubs is rare. Cheetahs never defend themselves against lions and only rarely against hyenas. The deadliest period of a cub’s life is from two months of age when they leave the lair, to four months of age when they can outrun predators. During this time they are slow and visible to predators despite their camouflage. The mother’s vigilance increases the survival of the cubs and it might be an advantage to have an older mother since she is more experienced.
Diseases and accidents is not a substantial part of the death rate. One, but not more than two litter mates seem to increase the survival and growth rate. When the cubs are young the mother spends much time hunting because the need of energy is increased in both cubs and mother. Thomson's gazelle is the cheetah’s main prey and the gazelles migrate to where there is their most suitable food. Many prey animals and a large enough habitat are success factors in cheetah conservation. It is important to know that cheetahs, other predators, humans and cattle affect each other. In Namibia many cheetahs have been killed in the 80’s and 90’s because they are considered a threat against the cattle.
Cheetah cubs have many natural enemies where the lions are the primary one but that should not be the reason why cheetahs decrease in number. Decreasing habitats and increasing farmlands is a large threat against cubs and adults, which is important in cheetah conservation.

Main title:Dödlighet hos gepardungar
Authors:Jansson, Maja
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:81
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:gepard, dödlighet, ungar, Acinonyx jubatus, cheetah, mortality, cubs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4642
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4642
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 10:20
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 10:20

Repository Staff Only: item control page