Home About Browse Search
Svenska


Kallin, Marcus and Palmén, Agnes, 2015. Implementering av Lean : motivation och framgångsfaktorer inom detaljhandeln. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
478kB

Abstract

Den ökade konkurrensen som skapats under det senaste århundradet har gett upphov till att företag försöker finna vägar för att stärka och bibehålla sin ställning på marknaden. Lean har med åren blivit ett framgångsrikt ledningssystem som spridit sig från Japan och bilindustrin till övriga världen och till andra sektorer. Implementeringsmöjligheterna har diskuterats och analyserats i ett flertal artiklar som beaktar implementeringsprocessen och dess problematik. Den här uppsatsen syftar till att undersöka skillnader och likheter i framgångsfaktorer vid en Lean-implementering, som identifierats i teorin, inom ett detaljhandelsföretag i en svensk kontext. Omfattningen har begränsats för att få en fördjupad förståelse för problematiken kring implementering, därmed saknar studien generaliserbarhet.
Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie och empirin har inhämtats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med personer som arbetar i en och samma organisation men på olika positioner. Respondenterna har sökts genom snöbollsurval, som bygger på att en person föreslår andra respondenter. Teorin har samlats in genom en narrativ litteraturgenomgång, samt referenssökning. Valet av artiklar och böcker är grundat i relevans för det identifierade forskningsområdet. Uppsatsens trovärdighet bygger till stor del på en rigorös metodbeskrivning. Respondenterna i studien är anonyma. Dels på grund av att respondenterna ska kunna svara fritt på frågorna och dels för att inte riskera att läcka några företagshemligheter.
Den teoretiska utgångspunkten är Lean thinking, vilket är ett sätt att tänka Lean och har utvecklats från Lean production. Utifrån Lean thinking har vi identifierat motivation till att implementera Lean samt fyra framgångsfaktorer. Motivationen är uppdelad på hårda och mjuka värden, framgångsfaktorerna är ledningens engagemang, de anställdas självständighet, kommunikation och kultur.
Ledningens engagemang och kommunikation har visat sig vara det mest betydande vid implementering av Lean inom detaljhandeln i en svensk kontext. De andra faktorerna, medarbetarnas självständighet och kultur, har inte uppfattats som avgörande eller av stor betydelse för implementeringsprocessen. Istället för medarbetarnas självständighet har vi identifierat att medarbetarnas engagemang är av betydelse för att implementeringen ska lyckas. Slutsatsen av denna uppsats innebär att utövare i Sverige bör vara försiktiga när de generaliserar kritiska framgångsfaktorer från internationella artiklar i en svensk kontext.

,

PURPOSE
The purpose of this paper is to explore differences and similarities in critical success factors for Lean implementation in a retail company in a Swedish context, in comparison with the theory of international articles.
Design/methodology/approach
The literature in this paper originates from a narrative literature review, and the empirical data were collected using a case study design. The case consists of a Swedish retail company and we executed five interviews of different kinds (face-to-face, e-mail and by telephone). With the assistance of our first contact at the company the other respondents were found using snowball sampling.
FINDINGS
This paper concludes that the two major critical success factors are management commitment and communication. It is of importance that the managers trusts the methods rather than key figures and are aware of the implications of the implementation. Both autonomy of the employees and cultural fit are dependent on a solid leadership. Furthermore we found that the autonomy of the employees do not seems to be as significant as the international articles suggests, it is rather the commitment of the employees that are of importance.
RESEARCH LIMITATIONS/IMPLICATIONS
Due to the qualitative approach of this paper no generalisation should be done. More research needs to be done to be able to define critical success factors in a Swedish context.
PRACTICAL IMPLICATIONS
The conclusion of this paper implies that practitioners in Sweden should be cautious when generalising critical success factors from an international context to a Swedish context.
ORIGINALITY/VALUE
This paper examines critical success factors for Lean implementation in a retail company in a Swedish context in comparison to an international context, which has not yet been done.

Main title:Implementering av Lean
Subtitle:motivation och framgångsfaktorer inom detaljhandeln
Authors:Kallin, Marcus and Palmén, Agnes
Supervisor:Labajova, Katarina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:942
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lean, implementering, motivation, framgångsfaktorer, detaljhandel, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4630
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4630
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 12:11
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 12:11

Repository Staff Only: item control page