Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, David, 2015. Faktorer av betydelse för högt respektive lågt upptag av immunoglobuliner från råmjölk hos kalvar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
797kB

Abstract

Kalvar föds i det närmaste utan antikroppar då dessa inte kan passera placentan från ko till kalv. Således är kalvar helt beroende av att ta upp antikroppar från råmjölken för att kunna stå emot smittämnen så de kan hålla sig friska och överleva.
I detta examensarbete har olika faktorer som kan påverka antikroppsöverföringen studerats. I en kommersiell mjölkbesättning samlades uppgifter in om 35 kor som kalvade under två månader. Prov togs från första mjölkningens råmjölk för undersökning av råmjölkens hygieniska kvalitet samt Brix-värde, vilket är en indirekt mätning av råmjölkens innehåll av IgG. Under kalvarnas första levnadsdygn noterades uppgifter om utfodrad råmjölksvolym, ålder vid utfodring, hur bra kalvarna drack mjölken, kalvarnas födelsevikt samt bedömning av vitalitet. Blodprov togs från kalvarna vid två till sju dagars ålder för analys av serumtotalprotein (STP).
Av 34 kalvar uppvisade åtta FPT (failure of passive transfer, STP under 55 g/l) och tolv kalvar hade STP överstigande 65 g/l. Två kalvar utvecklade navelinfektion och antibiotikabehandlades mot detta, båda hade FPT. Åtta kor hade råmjölk med ett Brix-värde under 22 %, vilket anses vara gränsen för god råmjölkskvalitet.
Trots att antalet observerade kalvar var litet sågs att de sju kalvar, som fått råmjölk med högst Brix-värde hade signifikant högre STP än de sju kalvar som fått råmjölk med lägst Brix-värde.
Ingen signifikant skillnad i STP kunde ses hos kalvarna beroende på utfodrad råmjölksvolym, vare sig vid första målet eller totalt under hela första dygnet eller beroende på ålder vid första målet råmjölk. Inte heller sågs skillnad i STP hos kalvarna beroende på födelsevikt eller vitalitet. Den hygieniska kvaliteten på råmjölken var i samtliga råmjölksprover mycket god så det bör inte kunna ha påverkat antikroppsupptaget hos kalvarna.
Den faktor som i denna studie har setts vara av stor betydelse för en god antikroppsöverföring via råmjölken är råmjölkens innehåll av IgG.
Råmjölkens IgG-koncentration varierade mycket mellan korna i denna studie liksom i flertal tidigare studier. Fortsatt forskning med fokus på förbättrad råmjölkskvalitet skulle kunna leda till minskad andel kalvar med bristfällig immunisering.

,

Calves are born agammaglobulinemic because the placenta prevents transmission of immunoglobulins (Ig) in utero. Consequently, calves entirely depend on maternal Ig from colostrum to be protected from diseases so they can be healthy and survive.
In this study, factors that could affect the passive transfer have been observed. Data was collected from 35 cows that calved in a period of two months in a commercial dairy herd. Samples of colostrum were collected and during the first 24 hours of the calves’ life observations about the volume of colostrum fed, age at feeding, how well the calves was drinking the colostrum, bodyweight at birth and an estimation of the calves vitality was noted. Blood samples were collected from the calves at an age of two to seven days for analyses of total protein in serum (STP).
Out of 34 calves eight had failure of passive transfer (FPT), defined as STP below 55 g/L, and twelve calves had STP higher than 65 g/L. Two calves developed umbilical infection and were treated with antibiotics; both those calves had FPT. Colostrum with a Brix-value below 22%, which is the limit of high-quality colostrum, was found in milk samples from eight cows.
The difference in STP was significantly higher in the seven calves that got colostrum with the highest Brix-value than the seven calves that was fed colostrum with the lowest Brix-value.
No significant difference could be noted in the calves’ STP depending on the total volume of colostrum fed, or in the first feeding, in the first 24 hours in life, or depending on the age of the calf at the first feeding. No differences were seen in STP depending on bodyweight at birth or vitality of the calf. The hygienic quality was high in all samples of colostrum so that did probably not affect the uptake of antibodies.
To conclude, the most important factor for successful passive transfer observed in this study was the Brix-value in the colostrum.
The concentration of IgG in colostrum varied considerably between the cows in this study as in several previous studies. More studies focused on colostrum quality could enable lower range of calves with FPT.

Main title:Faktorer av betydelse för högt respektive lågt upptag av immunoglobuliner från råmjölk hos kalvar
Authors:Nilsson, David
Supervisor:Alenius, Stefan
Examiner:Emanuelson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:74
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:råmjölk, antikroppar, FPT, colostrum, antibodies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 09:13
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics