Home About Browse Search
Svenska


Tomic, Nikolina, 2015. Juverinfektion hos tackor med kliniskt friska juver : bakterieförekomst och celltal i mjölk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
734kB

Abstract

Subklinisk mastit (juverinflammation utan synliga symtom) är vanligt hos flera mjölkproducerande arter inklusive får. I kött- och pälsfårbesättningar kan subklinisk mastit ge lägre slaktvikt hos lammen till följd av minskad mjölkproduktion hos tackan. Risken att lammen försöker dia en annan tacka ökar om de inte blir mätta av sin mammas mjölk. Eftersom de flesta mastiter är bakteriellt orsakade kan lammens tjuvdiande vara en potentiell smittväg för juverinfektioner. För att förhindra smittspridning behövs snabba och pålitliga fältmetoder för att detektera juverinfektion.
Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av juverinfektioner hos tackor med kliniskt friska juver i svenska kött- och pälsfårbesättningar. Ytterligare ett syfte med studien var att utvärdera förmågan hos California Mastitis Test (CMT) och DeLaval Cell Counter (DCC) att identifiera juverinfektioner hos tackor med kliniskt friska juver.
Mjölkprov togs från lakterande juverhalvor från 773 tackor i 23 kött- och pälsfårbesättningar under perioden juni 2013 till augusti 2014. Tackorna provtogs antingen i samband med avvänjning 2013, lamning 2014 eller avvänjning 2014. Två besättningar provtogs enbart en gång, två besättningar provtogs tre gånger och 19 besättningar provtogs två gånger. I studien undersöktes 2101 mjölkprov från 773 tackor avseende bakterieförekomst genom odling. CMT utfördes på 83 % av alla juverdelar där mjölkprov togs ifrån och DCC användes på 75 % av alla mjölkprov.
Juverinfektion påvisades hos 24 % av alla provtagna tackor medan 15 % av alla provtagna tackor hade blandflora i ett eller båda mjölkproverna. Av alla provtagna tackor var 61 % utan någon växt vid odling. Det vanligaste bakteriefyndet var koagulasnegativa stafylokocker (KNS) och den återfanns i 58 % av alla mjölkprover som kom från juverdelar med juverinfektion. Statistiskt signifikanta samband återfanns mellan juverinfektion och CMT respektive DCC både på juverdelsnivå och individnivå men jämförelse av juverdelar inom tacka visade dock starkast samband. Högt celltal i en juverdel och lågt celltal i den andra juverdelen innebär att tackan med stor sannolikhet bär på en juverinfektion.
Resultaten från studien visar att juverinfektioner hos får med kliniskt friska juver är vanligt förekommande i svenska kött- och pälsfårbesättningar och att mätning av mjölkens celltal med CMT eller DCC är användbart för identifiering av tackor med juverinfektion.

,

Subclinical mastitis (inflammation in the udder without clinical signs of disease) is common among several milk producing species, including sheep. Subclinical mastitis may cause lower slaughter weight amongst lambs from wool- and meat-producing farms as ewes with subclinical mastitis produce less milk. The risk that the lambs try to suckle another ewe increases if the lambs do not get sufficient milk from their own mother. Since most cases of mastitis are caused by bacteria, lamb cross-suckling may be a potential way to spread intramammary infections (IMI). To prevent spread of bacteria quick and reliable field methods for detection of IMI are needed.
The aim of this study was to determine the prevalence of IMI in ewes with clinically healthy udders in Swedish wool- and meat-producing farms. Another aim was to evaluate the ability of the California Mastitis Test (CMT) and DeLaval Cell Counter (DCC) to identify IMI in ewes with clinically healthy udders.
Milk samples were taken from lactating udder halves from 773 ewes in 23 wool- and meat-producing farms from June 2013, to August 2014. The ewes were either sampled at weaning 2013, lambing 2014, or weaning 2014. Two farms were sampled once, 2 farms were sampled three times and 19 farms were sampled twice. A total of 2101 milk samples from 773 ewes were examined for bacteriological growth through culturing. CMT was performed in 83% of all udder halves sampled, and DCC was performed on 75% of all milk samples.
IMI were present in 24% of all ewes sampled while 15% of the ewes had contamination in one or both milk samples. The remaining 61% of the ewes had no growth of bacteria. The most common bacterial finding was coagulase-negative staphylococci (CNS), which were found in 58% of all milk samples with IMI. Statistically significant associations between IMI and CMT or DCC were found both on udder half and individual level, but the comparison of udder halves within ewe gave the best result. High cell counts in one udder half and low cell counts in the other udder half indicate that the probability that the ewe has an IMI is high.
The results of the study show that IMI in ewes with clinically healthy udders are common in Swedish wool- and meat-producing farms, and that measuring the milk somatic cell count with CMT or DCC is useful for identification of ewes with IMI.

Main title:Juverinfektion hos tackor med kliniskt friska juver
Subtitle:bakterieförekomst och celltal i mjölk
Authors:Tomic, Nikolina
Supervisor:Persson Waller, Karin
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:69
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:får, juverinfektion, mastit, subklinisk, celltal, sheep, udder infection, mastitis, subclinical, somatic cell count
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4621
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4621
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 09:37
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 09:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics