Home About Browse Search
Svenska


Forsare, Anders, 2015. Utvärdering av infiltrationskapaciteten hos substrat för regnbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
30MB

Abstract

Regnbäddar, eller Rain Gardens, är växtbäddar som både fördröjer och renar dagvatten och är ett sätt att efterlikna naturens eget sätt att rena vatten. Regnbäddar kan finnas i gatumiljö och samsas med fordon och trottoarer. Det kan även vara en vacker detalj i en villaträdgård.
Klimatförändringarna ger oss kraftigare nederbörd under kortare perioder och kommer framöver att ge oss blötare vintrar och torrare somrar. Det traditionella dagvattensystemet som snabbt leder bort vatten från staden är omodernt och ineffektivt. Regnbädden tar hand om
vattnet på plats och tillsammans med gröna tak, svackdiken och genomsläppliga markbeläggningar skapas ett uthålligt dagvattensystem. I spåren följer högre biologisk mångfald och en urban miljö med lägre temperatur. Mångfunktionella ytor, ekosystemtjänster och bostadsnära natur är nyckelbegrepp i en modern stadsplanering, där regnbäddar är en viktig och naturlig del. Detta projekt har genomförts med fokus på infiltrationskapaciteten hos olika substrat. Försöket har gjorts med olika substratmixar för att se hur bra infiltrationskapacitet de har. I en regnbädd är det av stor vikt att vatten snabbt kan tas om hand i bädden och inte rinna bort på ytan. Regnbädden ska dessutom kunna ge växter goda livsbetingelser i form av vatten, luft och näring. Ett viktigt resultat är att pimpsten som beståndsdel i ett substrat, ger en mycket god effekt i en regnbädd.

,

Rain Garden is a plant bed which both slows down and purifies storm water and is a way to emulate nature's own way of purifying water. Rain Gardens can be found in the street and get along with vehicles and sidewalks. It can also be a beautiful detail in a villa garden. Climate
change provides us with heavier rainfall for short periods, and will give us wetter winters and drier summers. The traditional storm water system that quickly leads water away from the city's is outdated and inefficient. With Rain Gardens, we take care of the water on site and with Green roofs, swales and permeable grounds we can create a sustainable storm water systems. In the wake follows higher biodiversity and an urban environment with lower
temperature. Multi-functional surfaces, ecosystem services and housing close to nature are key concepts in modern urban planning, where Rain Gardens is an important and natural part.
This project has been conducted focusing on the infiltration capacity of various substrates.
The experiment has been made with various substrate mixes to see how good infiltration capacity they have. In a Rain Garden it´s important that the water rapidly can be taken care of instead of run off the surface. Rain Gardens should also be able to give plants good conditions in terms of water, air and nutrients. One important result is that pumice, as a component of a substrate, produces a very good effect in a Rain Garden.

Main title:Utvärdering av infiltrationskapaciteten hos substrat för regnbäddar
Authors:Forsare, Anders
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:rain garden, regnbädd, stormwater, dagvattenhantering, bioswale, swales
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Water resources and management
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:08 Jul 2015 13:00
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics