Home About Browse Search
Svenska


Dalemar, Elin, 2015. Hornlöshet hos kött- och mjölkkor: nedärvning och samband med andra egenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
497kB

Abstract

I denna litteraturstudie sammanfattas information angående hornlöshet hos kött- och mjölkkor. Syftet omfattar att undersöka hur fenotypen nedärvs, om det finns skillnader mellan raser samt att redovisa samband med andra egenskaper. Kor med horn kan orsaka skador på såväl djur som människor och korna blir därför svårare att hantera. Avhorning har länge varit en metod för att undvika det oönskade fenotypiska uttrycket, men detta kan orsaka problem i produktionen. De mutationer som tros leda till hornlöshet återfinns på första kromosomparet. Intervallet där de sannolika mutationerna finns varierar mellan raser. Holstein-friesian, jersey och witrug bär på en allel, PF, medan övriga europeiska raser som har hornlösa individer bär på allelen PC. I de genomgångna studierna ingår inte alla raser som förekommer i svensk nötkreatursproduktion. Samband mellan hornlöshet och andra egenskaper har setts hos charolaistjurar, där hornlösa individer hade signifikant tjockare ryggfett än sina hornbärande motsvarigheter. Det har även visat sig att totalindexet är lägre hos hornlösa tjurar. Om detta är ett resultat av låg selektionsintensitet eller om det beror på genetisk koppling till andra gener är oklart. För att introducera hornlösa alleler till en population har metoder funnits där det går att lägga in kända alleler från hornlösa raser till en hornbärande population och få dem att producera hornlösa avkommor. Innan avel för hornlöshet börjar tillämpas alltför frekvent bör fler studier göras över huruvida hornlöshet samverkar med produktionsegenskaper hos våra kött- och mjölkraser.

,

This literature study summarizes polledness in beef and dairy cattle. The aim is to investigate how the phenotype is inherited, if there are differences between breeds and also to report impact on other traits. Horns can cause damage to both animals and humans and make cattle more difficult to manage. Dehorning has long been used as a method to avoid the undesired phenotype expression in cattle; however this is not without complications. The hornless mutations that are believed to lead to polledness are found on the first chromosome pair. The intervals in which the probable mutations exist vary in and between different breeds. Holstein-Friesian, Jersey and Witrug carry the allele PF while other European breeds that have hornless individuals carry the allele PC. The investigated literature does not include all breeds that exist in Swedish cattle production. Polledness has been linked with other characteristics. For example there have been observations in Charolais that bulls had significantly thicker backfat than their horned counterparts. It has also been found that Net Merit is lower in polled bulls. If this is a result of low selection intensity or whether it is due to genetic linkage to other genes is unclear. A method has been found that makes it possible to take known alleles of one breed and introduce to another to get a horned population to producing polled offspring. Before breeding for polledness starts to become more frequent more studies should be done on whether polledness interact with the production characteristics of our beef and dairy breeds.

Main title:Hornlöshet hos kött- och mjölkkor: nedärvning och samband med andra egenskaper
Authors:Dalemar, Elin
Supervisor:de Koning, Dirk-Jan
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:484
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:hornlöshet, kullig, horn, nötkreatur, mjölkkor, köttdjur, genetiska samband, avhorning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 13:19
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 13:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics