Home About Browse Search
Svenska


Rämö, Katarina, 2015. Feeding behaviour of juvenile mink housed in pairs or group in climbing cages. Second cycle, A2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Minken är det vanligaste djuret för pälsproduktion i Sverige och de cirka 75 farmarna producerar tillsammans upp 1 000 000 pälsar varje år. Bakgrunden till denna studie är att nya regler för inhysning av minkar kommer träda i kraft under 2017 där de unga djuren inte längre får hållas i grupp. Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna i ätbeteende mellan djur som hölls i grupp med tre individer och de som hölls i par. Hur ofta och hur länge en mink äter samt eventuellt konkurrensbeteende kartlagdes också som en del i studien.
Studien gjordes på en konventionell minkfarm i Sverige. Totalt 30 minkar av färgtypen brun placerades direkt efter avvänjningen i antingen par (hona, hane) eller i grupp (två honor, en hane). Alla djur hölls i sina burar från 9 veckors ålder till ca 6 månaders ålder och inhystes i likadana burar med samma skötselrutiner. Minkarna var inhysta i etageburar med tillgång till en övervåning samt lya med strö. Utfodring skedde med ett färskt foder två gånger per dag genom att foder placerades på nätburens tak. Alla djur hade tillgång till miljöberikning i form av två hyllplan samt en kedja som hängde från nättaket ner i buren. Alla djur filmades under ett helt dygn i slutet av november 2013 och filmerna kodades sen för olika beteenden i Noldus Observer XT. Endast ett beteende i taget registrerades per djur, hane eller hona. Även utfodringstid samt när all mat var uppäten registrerades men utan att vara kopplat till ett specifikt djur. Beteenden som registrerades var ”äta”, ”vila i buren”, ”vistas i lyan”, ”aktiv i buren”, ”konkurrera om föda” samt ”social interaktion”.
Statistiska uträkningar gjordes med SAS Institute version 9.3. Durationer av beteenden analyserades för de olika könen med Students T-test och frekvenser av beteenden mellan olika kön gjordes med hjälp av Wilcoxon rank sum test. Signifikansnivån för p-värden sattes till < 0.05. De två honorna inhysta i grupp gick inte att skilja åt på individnivå utan ett medelvärde räknades ut av deras beteende.
Parhållna minkar vilade oftare ute i buren än grupphållna minkar (p=0,03). Detta var den enda skillnaden mellan inhysningssystemen. Skillnader i beteende mellan könen fanns för antalet registreringar där djuren åt, honor åt oftare än hanar (p=0,01) samt för antalet registreringar ”i lyan” där honor oftare besökte lyan än hanar (p=0,01). Oavsett inhysningssystem spenderade djuren mest tid i lyan.
I genomsnitt hade både grupp- och parhållna minkar tillgång till foder 13,3 timmar per dag men med stor spridning där emellan. Som längst hade parhållna djur tillgång till foder i 17,9 timmar och som kortast i 7,4 timmar. För grupphållna djur var längsta tillgången till foder 23,6 timmar och som kortast 7 timmar. Djuren observerades äta både tillsammans och enskilt i båda inhysningssystemen.
Slutsatsen var att det inte finns några skillnader i ätbeteende som kan härröras till de olika inhysningssystemen.

,

The mink is the most common animal for fur production in Sweden and around 75 farmers yearly produce 1 000 000 pelts. Backgrounds for this study is a new legislation for housing of mink from 2017. This new legislation states that young animals no longer can be kept in groups. The purpose of this study was to investigate differences in feeding behaviour between minks kept in pair or groups of three animals. How often and for how long the minks eat were also analysed as a part of this study as well as competition over feed, if that is seen.
The study was made at a conventional mink farm in Sweden. A total number of 30 brown minks were placed in groups (one male, two females) or pair (one male and one female) after weaning. All animals was kept in the same type of cages with same management routines from 9 weeks of age to 6 months of age. All animas were kept in climbing cages with access to an upper floor and a nest with straw. Fresh feed was served twice a day and placed on the cage roof. All animals had access to enrichments in form of two shelves and a chain hanging from the cage roof. The animals were filmed during one day in the middle of November 2013 and the videos was later coded for different behaviours in Noldus Observer XT. Only one behaviour per animal was registered at a time and the behaviour was connected to either a male or female. Feeding time and the time when all feed was eaten was also registrated, but without connection to a specific animal. Behaviours registered was “eating”, “resting in cage”, “nest”, “active in cage”, competing over feed” and “social interaction”.
Statistical analyses was made in SAS Institute version 9.3. Duration of behaviour was analysed for the different sexes with a Students T-test and frequencies of behaviours between sexes was made with a Wilcoxon rank sum test. Significance for p-values was set to <0.05. The two females in group housing were not possible to separate on individual level and a mean was calculated for females in group housing.
Pair housed mink rested more often in cage than group housed (p=0.03). This was the only difference between the different housings. Differences in behaviour between males and females was seen in frequency of eating, females ate more often than males (p=0.01) and for frequency of entering the nest, females visited the nest more often than males (p=0.01). Regardless housing system, minks spent most of their time in the nest.
Average time of feed available was 13.3 hours both for pair and group housed mink, with a large spread. The longest time pair housed animals had feed available was 17.9 hours and shortest time was 7.4 hours. Group housed animals had feed available for 23.6 hours at most and 7 hours at least. Animals was observed eating alone and together in both housing systems.
The conclusion is that there are no differences in feeding behaviour which can be connected to housing system.

Main title:Feeding behaviour of juvenile mink housed in pairs or group in climbing cages
Authors:Rämö, Katarina
Supervisor:Lidfors, Lena and Olofsson, Lina and Lindqvist, Hanna
Examiner:Johansson, Birgitta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:606
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:mink, feeding, behaviour, juvenile milk, climbing cages
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4584
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Animal ecology
Animal physiology - Nutrition
Language:English
Deposited On:07 Jul 2015 12:08
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics