Home About Browse Search
Svenska


Al Amin, Noor and Armstrand, Amanda and Svedberg, Rasmus, 2015. Internt varumärkesarbete inom tjänstesektorn : en fallstudie av Handelsbanken i Luthagen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
559kB

Abstract

Idag upplever många företag att de befinner sig i en konkurrensutsatt miljö vilket har lett till att det blivit allt viktigare att skapa sig konkurrensfördelar på marknaden. En konkurrensfördel kan vara att ha ett starkt varumärke och detta kan fås genom att arbeta med att förstärka det interna varumärket. Detta läggs det extra fokus på inom tjänsteföretag då de arbetar med att skapa långsiktiga relationer med sina kunder men även med de anställda. Medarbetarna spelar en betydande roll då de genom sin interaktion kan påverka kunder och andra intressenters förhållningssätt till organisationen och dess varumärke. Om det interna varumärkesarbetet är bristande och de anställda inte förstår och accepterar visionerna som ska förmedlas blir det svårt att förmedla varumärket till de externa intressenterna. Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetarna i ett företag inom tjänstesektorn förhåller sig till, och arbetar med sitt interna varumärke. Studien har en induktiv ansats och baseras både på en litteraturstudie och en kvalitativ fallstudie av Handelsbanken i Luthagen, Uppsala. Empiri från intervjuer med två anställda på kontoret ligger till grund för val av teori och den diskussion som genomförs.
I studien kommer ett teoretiskt ramverk som omfattar internt varumärkesarbete, organisationskultur, vision och intern kommunikation att presenteras. Internt varumärkesarbete handlar om att få medarbetarna att leverera det önskade varumärket till kunder samt sprida det inom organisationen. Organisationskultur är medarbetarnas gemensamma syn på organisationen och en annan central del inom det interna varumärkesarbetet är visionen. Detta då de anställda behöver förstå visionen för varumärket för att kunna representera och leverera det på ett representativt sätt gentemot de externa kunderna. Den interna kommunikationen är en förutsättning för ett starkt varumärke i längden. Slutsatsen av studien är att organisationskultur, vision och intern kommunikation påverkar det interna varumärkesarbetet men även att aspekterna påverkar varandra. Ytterligare en slutsats är att ett företag kan förhålla sig till sitt interna varumärkesarbete genom att ta hänsyn till att de olika aspekterna behöver samverka då de påverkar varandra.
Det teoretiska ramverket har valts ut för att bidra till teorin kring internt varumärkesarbete. Tidigare forskning har främst fokuserat på samspelet mellan varumärket och kunden. Denna uppsats har valt att rikta in sig på viktiga aspekter för det interna varumärkesarbetet.

,

Today, many companies find themselves in a competitive environment and are therefore trying to find a competitive advantage in the market. A competitive advantage can for example be to have a strong brand, which can be achieved by managing/engaging of the internal brand. The company employees play a significant role in the service sector as they may affect customers’ and stakeholders’ approach to the organization and its brand through their interaction with the customers. The purpose of this study is to examine how the employees in companies of the service sector relate to and engages with their internal brand. The study has an inductive approach and the shape of a qualitative case study, Handelsbanken in Luthagen, Uppsala, is the company that has been studied.
In the study a theoretical framework, which includes internal branding, culture, vision and internal communication, is presented. The conclusion of the study is that the culture, vision and the internal communication affects the internal branding of Handelsbanken. The different aspects also have an impact on each other. Another conclusion is that a company can relate to its internal branding by taking into account that culture, vision and internal communication need to interact and have a consensus when they affect each other.
The theoretical framework has been selected to contribute to the theory of internal branding. Previous research has primarily focused on the interaction between the brand and the customer. In this study the focus is on the important aspects of internal branding work.

Main title:Internt varumärkesarbete inom tjänstesektorn
Subtitle:en fallstudie av Handelsbanken i Luthagen
Authors:Al Amin, Noor and Armstrand, Amanda and Svedberg, Rasmus
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:926
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:internt varumärkesarbete, internal branding, organisationskultur, vision, intern kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4567
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4567
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2015 13:41
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 13:41

Repository Staff Only: item control page