Home About Browse Search
Svenska


Nordgren, Jacob, 2015. Produktkalkyl för vidareförädlade produkter på Setra Rolfs såg & hyvleri. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Rolfs såg & hyvleri är en industri som funnits i 100 år. Enheten har historiskt sett byggt på en vision om att sönderdela stocken med ett så högt volymutbyte som möjligt. Virket har sågats för att försörja den egna vidareförädlingsenheten. Detta har inneburit en vidareförädlingsenhet med ett brett register av produkter för att kunna ta tillvara på alla dimensioner och kvalitéer som sågen har frambringat.

På senare tid har konkurrensen inom den trämekaniska industrin blivit allt hårdare. Företagen i branschen har tvingats effektivisera sitt arbete och många specialiserar sig på enstaka produkter. Setra Rolfs såg & hyvleri har därför beslutat sig för att göra en utredning om vilka produkter som de bör inrikta sig mot. Som förutsättning för detta har en tillförlitlig kalkyl blivit absolut nödvändig att ta fram. Kalkylen ska kunna användas som underlag för val av vilka produkter som ska produceras i framtiden samt fungera som resultatuppföljning för tillverkningsorder.

Problematiken med att göra en produktkalkyl i trämekanisk industri är att råvaran som används är heterogen, både vad gäller träets inneboende egenskaper och i detta fall även måtten. Detta gör att resultatet kan variera för en tillverkningsorder beroende på vilken insatsvara som används. En annan utmaning är att en råvara genererar ett flertal slutprodukter.

ABC kalkylering har fördelen att den går att anpassa till den verksamhet som ska analyseras. Ovanstående utmaningar med heterogen råvara har i modellen hanterats genom att det går att fylla i fyra olika råvarutyper för en tillverkningsorder. På så sätt finns det möjlighet att se hur olika råvarutyper påverkar tillverkningsordern. Utmaningen med den divergerande processen löstes genom att behandla tillverkningsordern som kalkylobjekt.

För att dokumentera arbetet kring utvecklandet, och användningen av kalkylen, har denna rapport skrivits. Rapporten behandlar framtagandet av den situationsanpassade ABC-kalkyl som använts, samt resultaten för de order som producerats på hyvel 2 och 3 samt bandsåg 2 mellan 23 mars och 23 april 2015.

Resultaten för perioden har varit mycket goda trots stora variationer i intäkter för olika produkter. Ett fåtal av produkterna har uppvisat negativa resultat, dock har alla produkterna uppvisat positivt täckningsbidrag 1.

,

Setra Rolfs Sawing & Planing Mill is a company that has existed for 100 years. Historically,
the mill has had a vision to decompose the log with as high volume yield as possible and its
primary goal has been to supply its own processing unit with wood. The result of this is a
processing unit offering a wide range of products in order to take advantage of all dimensions
and qualities that have been produced.
In later years, the competition in the planed wood industry has become increasingly fierce.
Companies in the industry have therefore been forced to streamline their manufacturing and
many companies have decided to specialize in producing only a small number of products.
Therefore, Setra Rolfs Sawing & Planing Mill has decided to investigate which products they
should focus on. As a part of this investigation a reliable spreadsheet has become
indispensable to develop. The spreadsheet may be used as a basis for selecting which products
to produce and serves as a tool for performance monitoring of the production orders.
The problem with making a product calculation model in the industry for wooden products is
that the materials that are used are heterogeneous, both in terms of wood’s intrinsic
characteristics and in this case also its dimensions. This means that the results can vary for a
manufacturing order, depending on the feedstock used. Another challenge is that one single
commodity generates a variety of end products.
Using ABC calculation is advantageous as it can be adapted to the operation that is to be
analyzed. The challenges mentioned above regarding heterogeneous raw material have been
handled in the model by allowing the user to fill in up to four different types of commodity for
each manufacturing order. In this way it is possible to see how different commodity types
affect the manufacturing order. The challenge regarding the divergent processes was solved by
treating the production order as a calculation object.
This report has been written to document the development and usage of the calculation model.
It also deals with the development of the situation-specific activity-based costing used, and the
results of the orders produced at planer 2 and 3 and band saw 2, between March 23rd and April 23rd 2015.
The results for the period have been very good despite large variations in income from various
products. A few of the products have been tested with negative results, however all products
exhibited positive contribution margin.

Main title:Produktkalkyl för vidareförädlade produkter på Setra Rolfs såg & hyvleri
Authors:Nordgren, Jacob
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:163
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:activity based costing, trämekanisk, aktivitetsbaserad, wood-products, activity-based
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4530
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4530
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2015 12:33
Metadata Last Modified:29 Jun 2015 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics