Home About Browse Search
Svenska


Bergkvist, Sophia, 2015. Trähusindustrins marknadsföring av klimatfördelar med trä : en studie om kommunikationen beträffande träbyggandets klimatfördelar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Byggsektorn står för en stor del av de emissioner som påverkar klimatet negativt. Byggmaterial baserade på trä påverkar den globala miljön mindre negativt jämfört med alternativa byggmaterial som betong. Trähusindustrin kan därför anses ta ett miljömässigt ansvar eftersom deras produkter har en lägre klimatpåverkan, vilket bidrar till att minska byggsektorns totala miljöpåverkan. Informationen om träbyggandets klimatfördelar behöver också kommuniceras för att skapa möjligheter för kunden att göra miljömedvetna val vid köp av hus. Idag tenderar trähusindustrin att marknadsföra kostnadseffektiva fördelar i större utsträckning än miljömässiga sådana.

Målet med studien är att utreda i vilken omfattning företag inom trähusindustrin i praktiken kommunicerar träbyggandets klimatfördelar till kund. Dessutom utreds hur denna information kan skapa nytta för båda parter och om det finns möjligheter att förbättra informationen.

Studien har utgått ifrån kvantitativ och kvalitativ metodik, bestående av enkäter med företag inom trähusindustrin och intervjuer med trähuskunder. Frågeställningarna utgick ifrån olika teorier om kommunikation och kompletterande teorier om resurser och förmågor samt Corporate Social Responsibility.

Resultatet visar att företag inom trähusindustrin anser att de kommunicerar träbyggandets klimatfördelar i större omfattning än vad kunderna upplever. Resultatet indikerar även att miljökommunikation med information om trämaterialets ursprung och energieffektivitet tilltalar kunderna. Kunderna anser att kommunikationen ska ske genom olika informationskanaler, men framförallt via personlig försäljning. Enligt företagen används personlig försäljning i synnerhet vid kommunikation av träbyggandets klimatfördelar.

,

The construction sector accounts for a large proportion of the emissions affecting the climate. Building materials based on wood affect the global environment less negative compared to other building materials such as concrete. The Wooden house industry can therefore be considered to be environmentally responsible because their products have a lower carbon footprint and thus helps reduce the building sector's environmental impact. The information about climate benefits for wood constructions also needs to be communicated to create opportunities for customers to make environmentally conscious choices when purchasing houses. Today the wooden houses industry tends to promote cost-effective benefits more than environmental ones.

The purpose of this study is to investigate the extent to which companies within the wooden house industry in practice communicates climate benefits of wood constructions to the customers. Moreover an investigation about how this information can create benefits for both parties and if there are opportunities to improve the information have been done.

The study has assumed quantitative and qualitative methodology consisting of surveys with companies in the wooden house industry and interviews with customers of wooden houses. The questions were based on different theories of communication and complementary theories of resources and capabilities, and Corporate Social Responsibility.

The result shows that companies within the wooden house industry believe that they are communicating the climate benefits for wood constructions to a greater extent than the customer is experiencing. The results also indicate that environmental communications with information about the origin of the wood material and energy efficiency appeals to customers. The information should be communicated through various information channels according to customers, but primarily through personal sales. Businesses primarily use personal selling when communicating climate benefits of wood constructions.

Main title:Trähusindustrins marknadsföring av klimatfördelar med trä
Subtitle:en studie om kommunikationen beträffande träbyggandets klimatfördelar
Authors:Bergkvist, Sophia
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:162
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:trähusindustrin, kunder, kommunikation, träbyggande, klimatfördelar, miljömarknadsföring/, the Wooden house industry, customers, communication, timber construction, climate benefits, environmental marketing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4529
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4529
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2015 11:29
Metadata Last Modified:29 Jun 2015 11:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics