Home About Browse Search
Svenska


Hanson, Patrik, 2015. Påverkan på Valboåsen från verksamheter inom Svedens industriområde samt närliggande områden : hot mot grundvattnets kvalitet och kvantitet?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The aim of this work was to find out what potential contaminants from roads, residential area and businesses within Svedens industrial area that can affect groundwater quality and quantity. Data collection was from SGU, VISS, internal material from Gävleborg county Administrative Board and Gävle municipality archive. GIS software ArcGIS was used to create the map images in the work.
The studied area is located approximately ten kilometers west of Gävle city and consists of the esker Valboåsen, which is a glacifluvial deposit that in its central parts consist of coarse material that is overlaid by sand, clay and silt. North of esker Valboåsen there are the river Gavleån which has an inflow to the groundwater in the esker. This inflow represents the largest part of the groundwater recharge. In addition to the inflow from Gavleån there is also a natural groundwater recharge from precipitation surplus and artificial infiltration of surface water from Gavleån pumped up to a infiltration pond where the water then is infiltrated into the ground. The groundwater from the esker supplies about 82 000 inhabitants of whom 12 000 are supplied from outlet wells within the study area.
If a groundwater of good qualitative and quantitative status should be guaranteed in the long term it is important that the protection of bodies of water is sufficient today. Some key documents in water planning are the water supply plan, the VA-plan and master plan. The aim of the Water supply plan is to identify the water bodies and describe the quality and quantity of these. A VA-plan focus at the technical solutions needed to use and protect the water resources. The master plan is a good tool to facilitate long-term planning of water resources and that a long-term sustainable use can be guaranteed.
The pollutants that has been used in the greatest quantities of Svedens industrial area is heavy metals, solvents and oils. The risks of spreading to the esker groundwater are large since the industrial area is right next to and also on top of Valboåsen and that river Gavleån goes along with the northern parts of the esker.
The esker Valboåsen has today classed of having a good quantitative and qualitative status, but the risk of not achieving any of these by 2021 is large. The wells in the area have a high capacity of groundwater outlet.
In the esker Valboåsen elevated levels of manganese, iron, conductivity, chloride, sulfate and lead occur. Low levels of environmental toxins have also been identified by perfluorinated substances, pesticides (BAM, atrazine, atrazindesetyl), bentazone, tri- and tetrachloroethene, DEHP, bisphenol A and drug residues.
The substances present in elevated levels in Gavleån are arsenic, zinc, anthracene, fluoranthene, DEHP, chloroalkanes and mercury.
Many of these substances have been added to the groundwater by anthropogenic influence but the contamination source is difficult to identify because many pollutants can be transported long distances with water, air and particles. Therefore, the cause of some of the elevated values could not be attributed to the businesses, roads and residential area that are within the study area.

,

Syftet med det här arbetet var att ta reda på vilka potentiella föroreningar från verksamheter inom Svedens industriområde samt närliggande större vägar och bostadsområde som kan påverka grundvattnets kvalitet och kvantitet i Valboåsen. Datainhämtning har skett från bland annat SGU, Vatteninformationssystem Sverige, internt material från Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommuns arkiv. GIS-programmet arcGIS har använts till att skapa kartbilderna i arbetet.
Det studerade området ligger beläget cirka en mil väster om Gävle. Studieområdet utgörs av Valboåsen som är en isälvsavlagring som i sina centrala delar har grovt material som sedan överlagras av finare material. Norr om åsen går Gavleån som även har ett inflöde till åsens grundvatten. Inflödet från Gavleån till åsen utgör den största delen av grundvattenbildningen. Utöver det inflödet från Gavleån sker även naturlig grundvattenbildning från den nederbörd som faller och konstgjord infiltrering från ytvatten från Gavleån som pumpas upp till en bassäng där det sedan infiltreras i marken. Vattnet från åsen försörjer cirka 82 000 invånare varav 12 000 försörjs från uttagsbrunnarna inom studieområdet.
För att en god kvalitativ och kvantitativ grundvattenstatus ska kunna garanteras långsiktigt gäller det att dagens skydd av vattenförekomsterna är tillräckliga. Några viktiga dokument i vattenplaneringen är vattenförsörjningsplan, VA-plan och översiktsplan. Vattenförsörjningsplanen har till syfte att man identifierar de vattenförekomster man har och beskriver vilken kvalitet och kvantitet dessa har så att en hållbar användning kan skapas. En VA-plan syftar till de tekniska lösningar som behövs för att använda och skydda vattenresurserna. Översiktsplanen är ett redskap för att en långsiktig planering av vattenresurserna ska möjliggöras och att en långsiktigt hållbar användning kan garanteras.
De föroreningar som använts i störst mängder på Svedens industriområde är tungmetaller, lösningsmedel och oljor. Eftersom industriområdet ligger alldeles intill/på Valboåsen samt att Gavleån går längs med områdets norra delar är spridningsförutsättningarna stora.
Valboåsen har idag klassats till att ha god kvantitativ och kvalitativ status men riskerar att inte uppnå någon av dessa till år 2021. De brunnar som finns inom området vid Åby har en total uttagskapacitet på 165 l/s men mätningar från SGU visar på att grundvattennivåerna under 2014 legat under de normala nivåerna.
I Valboåsen förekommer förhöjda halter av mangan, järn, klorid, sulfat och bly samt förhöjda värden på konduktivitet. Låga halter av miljögifter har också identifierats av högfluorerade ämnen, bekämpningsmedelsrester (BAM, atrazin, atrazindesetyl), bentazon, tri- och tetrakloreten, DEHP, bisfenol A och läkemedelsrester.
De ämnen som förekom i förhöjda halter i Gavleån är arsenik, zink, antracen, fluoranten, DEHP, kloralkaner och kvicksilver.
Många av dessa ämnen har tillförts vattnet på grund av mänsklig aktivitet men föroreningskällorna är svåra att säkerställa eftersom många föroreningar kan transporteras långa sträckor med både vatten, luft och partiklar. Därför kan orsakerna till några av de förhöjda värdena för vissa ämnen inte förklaras utifrån de verksamheter, vägar och bostäder som finns inom studieområdet.

Main title:Påverkan på Valboåsen från verksamheter inom Svedens industriområde samt närliggande områden
Subtitle:hot mot grundvattnets kvalitet och kvantitet?
Authors:Hanson, Patrik
Supervisor:Nilsson, Torbjörn and Hysing, Maria
Examiner:Lundin, Lars
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2015:05
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:grundvatten, dricksvatten, ytvatten, potentiella föroreningsrisker, kvalitet, kvantitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4522
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Pollution
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2015 10:18
Metadata Last Modified:29 Jun 2015 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics