Home About Browse Search
Svenska


Meiner, Mie, 2015. Effekter av ljus på värphönsens aktivitet och koldioxidavgivning i ett försöksstall. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Få faktorer, förutom fodret, påverkar hönsen så mycket som ljus. För djurens välmående och produktion
och för lantbrukarens totalekonomi spelar valet av både ljuskälla och intensitet stor roll. Eftersom
lagstiftarna vill få in dagsljus i allt större utsträckning till fjäderfä är det lämpligt att studera hur bra
höns trivs i ljus som påminner om dagsljuset och om detta ljus har negativa effekter.
Studien gjordes med tre olika ljuskällor och med olika ljusintensitet. De olika ljuskällorna var glödljus
(GL), lysrör med varmvitt sken (VV) och lysrör med dagsljusspektra (DL). Avsikten var att se hur
mycket djurens aktivitet ökade med ökad ljusintensitet och om det var skillnader mellan de undersökta
ljuskällorna. Detta gjordes genom att mäta djurens aktivitet och de parametrar som påverkas av ökad
aktivitet. I en andra del av försöket undersöktes djurens preferens mellan olika ljusintensiteter genom
att undersöka vistelseplats och värpplats.
Studierna utfördes i klimatstallet vid SLUs försöksgård Alnarps Södergård. De ca 400 värphönsen
som sattes dit i oktober var 16 veckor gamla vita LSL-hybrider (Lohmann Selected Leghorn). Den
totala arean i klimatkammaren inklusive gångar var 87 m2 och djuren hade tillgång till 39,5 m2. Utrymmet
bestod av en ströbädd med sand och dränerande plastspalt där vattennipplar, automatiska foderkedjor
och sittpinnar var placerade. Gödselbanden kördes en gång dagligen. Värpredena var placerade
vid den norra väggen. Under försöken delades djurutrymmet i två lika stora delar, benämnda Väst
och Öst, av ett ljustätt fibervävsdraperi som monterades mitt i stallet från norrväggen till söderväggen.
Draperiet satt fast längst upp vid taket och slutade ca 20 cm ovanför golvytan. Öppningen gjorde att
djuren kunde förflytta sig mellan de olika delarna. Under båda delarna av studien undersöktes djurens
aktivitet, koldioxidproduktion, dammproduktion, fuktproduktion, värmeavgivning samt äggproduktion.
Aktiviteten var lägst vid GL vid låg och hög ljusintensitet (0,28-0,32) jämfört med VV (0,3-0,65)
och DL (0,73-0,79). Den var något högre för GL och VV då ljuset var av medelintensitet (17-25 lx).
Koldioxidproduktionen var högst för hög intensitet (39-91 lx) av GL (4,54 g/höna) och lägst vid medelhög
ljusintensitet (3,66/höna) av samma ljuskälla. Andelen lagda ägg var högst där det var mörkast
för både VV och DL medan det var fler lagda ägg i den ljusaste avdelningen vid GL. Mängden gödsel
var som störst där det var ljusast för samtliga ljusregimer. Pearsons regressionsanalys visade på en
signifikant positiv relation mellan ljusintensitet och aktivitet (p<0,01) och också mellan antal dagar
efter start av försöket och aktiviteten (p<0,001). Ett högre R2-värde (79,9 %) noterades vid en regression
mellan både ljusintensitet och dagar efter start av försöket och aktivitet. Denna koppling
mellan ökning av aktivitet med ökad ålder (eller säsong) var oväntad då djuren inte hade några dagljusinsläpp.

,

Very few factors, except feed, have such a big impact on egg laying hens as illumination does. For the
animal welfare and production and for the farmer’s total economy the choice of both illumination
source and intensity have a great impact. As the legislators want to let the daylight in into the barns to
poultry it is useful to study how well hens thrive in light that is similar to daylight and if this kind of
illumination have any negative side effects.
The experiment was conducted with three different illumination sources and with different light intensities.
The examined sources were conventional light bulbs (GL), common strip lights (VV) and
daylight strip lights (DL). The intention was to determine how much the animal activity increased with
elevated intensity and if there were any differences between the examined light sources. This was conducted
by measurements of the animal activity and the parameters affected by increased activity. In
the second part of the study, the preferences between different light intensity, was studied by determining
where the animal stayed and laid eggs.
The experiment was conducted in a small poultry house (climate chamber) at the SLU research station
Alnarps Södergård. About 400 laying hen, 16 weeks of age of the hybrid LSL (Lohmann Selected
Leghorn) were placed in the chamber in October. The total area of the chamber including walking
alleys was 87 m2 and the laying hens were kept on a 39.5 m2 large area. The housing system included a
bedding area with sand and a manure bin area with a drained floor above where drinking nipples, automatic
feed conveyors, and perches were placed. The manure belts below the drained floor were
running once every day. Laying nests were placed close to one of the walls, the north wall. During
part two of the study the animal area was divided into two equally sized areas, called Öst and Väst, by
a light opaque fibre woven curtain from north to south. The curtain was attached to the ceiling and had
an opening in the bottom edge about 20 cm above the manure bin. The opening allowed the hens to
move freely between the areas. Under both parts of the study measurements on the animals were made
on animal activity, production of CO2, dust, moist, heat and egg production.
The activity was lowest with GL at low-high light intensity (0.28-0.32) compared to VV
(0.3-0.65) and DL (0.73-0.79). It was a little higher for GL and VV when intensity was medium
(17-25 lx). The CO2 emissions were highest at high light intensity (39-91 lx) from GL (4.54 g/hen)
and lowest at me-dium intensity (3.66 g/hen) for the same light source. The amount of laid eggs was
highest at the dark-est area for both VV and DL, while there were more eggs in the brightest area for
GL. The amount of manure was highest in the brightest area for all three light regimes. Pearson
correlations showed a significant positive relationship between illuminance and activity (p<0.01),
and also between day after start of the experiments and activity (p<0.001). The increased activity by
age (or season) was unex-pected since the hens had no light from outside.

Main title:Effekter av ljus på värphönsens aktivitet och koldioxidavgivning i ett försöksstall
Authors:Meiner, Mie
Supervisor:Nimmermark, Sven
Examiner:Herlin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:värphöns, ljusintensitet, ljuskällor, lysrör, glödljus, dagsljusbelysning, light bulbs, illumination, activity, laying hens, biological clock, daylight strip lights, carbon dioxide
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4515
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2015 12:21
Metadata Last Modified:25 Jun 2015 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics