Home About Browse Search
Svenska


Röhfors, Gustaf, 2015. Däckutrustningens påverkan på miljö och driftsekonomi vid rundvirkestransport. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Lastbilstransporter av rundvirke har och kommer att vara ett viktigt led i svensk skogsindustri. På grund av ökade priser på drivmedel har kostnaderna för transport av virke stigit kraftigt den senaste tioårsperioden. För att svenskskogsindustri fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftig behövs en effektivisering av hela värdekedjan, där ibland rundvirkestransporten.

Detta examensarbete syftar till att belysa hur valet av antingen dubbelmontage eller singeldäck på släpet samt hur användningen av CTI-system påverkar ekonomin för en åkare, slitage på skogsbilvägar och miljön.

Studien består av intervjuer, praktiska försök samt ekonomiska kalkyler. De som intervjuats är åkare som har erfarenhet från både singelhjul och dubbelmontage, åkare som har CTI-system på sina lastbilar och vägansvariga på skogsbolag. De praktiska försöken består av ett spårdjupstest och ett bränsleförbrukningstest. De ekonomiska kalkylerna visar hur valet av antingen singeldäck eller dubbelmontage samt användning av CTI-system påverkar transportkostnaderna.

Resultaten från studien påvisar att singeldäck är bättre ur ekonomisk synvinkel, då de har mindre rullmotstånd än dubbelmontage och på så vis minskar bränsleförbrukningen och miljöpåverkan. Dock ger singeldäcken större spårbildning på skogsbilvägar än vad dubbelmontage gör, vilket påverkar kostnaden för nybyggnation och återställande av skogsbilvägar vid virkestransport. Vid användning av CTI-system så blir spårbildningen på skogsbilvägarna mindre och framkomligheten hos lastbilarna ökar. Åkarna upplever att CTI-systemet fungerar bra men det kostar mycket att investera i tekniken och det behövs någon form av ekonomisk ersättning från uppdragsgivaren för att utrusta sitt fordon med CTI-system.

Utifrån resultaten från studien anser författaren att det finns potential att få bättre ekonomi och minska påverkan på miljön om en åkare utrustar sitt släp med breda singeldäck i kombination med ett CTI-system. Kombinationen av breda singeldäck och CTI-system är även relativt skonsamma mot skogsbilvägar.

,

Truck transport of roundwood has been and will continue to be an important part of the Swedish forest industry. Due to increased prices of fuel, the cost of transportation of timber rose significantly in the past decade. If the Swedish forest industry is going to stay competitive, there is a need for a streamlining of the entire value chain, which roundwood transportation is a part of.

This master thesis aims to highlight how the choice of either dual wheels or single tires on the trailer and the use of CTI systems affect the finances for a log hauler, wear on forest roads and environment.

The study consists of interviews, practical experiments and economic calculations. The ones that have been interviewed are log haulers who have experience from both single tires and dual wheels, log haulers who have CTI systems on their trucks and people who are in charge of road maintenance whit in forest companies. The practical experiments consist of a rut depth test and a fuel consumption test. The economic calculations show how the choice of either single tires or dual wheels and the use of CTI systems affect transport costs.

The study results indicate that single tires are better in economic terms, as they have less rolling resistance than dual wheels, thereby reducing fuel consumption and environmental impact. However, single tires give greater rutting depth on forest roads than dual wheels do, which affects the cost of new construction and reparation of forest roads when log hauling. When using CTI systems the rutting depth on forest roads becomes less and accessibility of trucks increases. Log haulers experience that CTI systems works well but it costs a lot to invest in the technology and there is a need for some form of financial compensation from their client if they are to equip their vehicle with a CTI system.

Based on the results of the study, the writer believes that there is potential to get better economy and reduce environmental impact if a log hauler equips his trailer with wide single tires in combination with a CTI system. The combination of wide single tires and CTI systems are also relatively easy on the forest roads.

Main title:Däckutrustningens påverkan på miljö och driftsekonomi vid rundvirkestransport
Authors:Röhfors, Gustaf
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:156
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:däck, singelhjul, CTI, ekonomi, logistik, transportkostnader, tires, single tires, economy, logistics, transportation costs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4461
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2015 10:14
Metadata Last Modified:15 Jun 2015 10:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics