Home About Browse Search
Svenska


Kristoffersson, Nina, 2015. Monogami hos fåglar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Man har förr trott att fågelpar inom många arter, t ex albatrosser och kungspingviner, är varandra trogna livet ut. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på om det finns något vetenskapligt stöd för sexuell eller genetisk monogami hos någon fågelart.
Uttrycket ”monogami” kan ha flera betydelser. Social monogami är att en individ lever i ett parförhållande med endast en partner åt gången. Sexuell monogami innebär att ett par kopulerar bara med varandra, och detta baseras på observationer. För att ett par ska sägas vara genetiskt monogamt krävs DNA-tester som bevisar att paret reproducerar sig endast med varandra. EPC och EPP är kopulation respektive faderskap utanför den sociala parrelationen.
EPP kan vara resultat av EPC eller av partnerbyte inom samma häckningssäsong. Det finns många potentiella fördelar med EPP; för honan är en möjlig fördel bättre gener hos hennes avkomma.
De flesta fågelarter lever i socialt monogama förhållanden, men DNA-studier har på senare år visat att social monogami inte behöver betyda genetisk eller sexuell monogami. Det finns ett positivt samband mellan arters nivå av EPP och hur nödvändigt hanens bidrag är för framgångsrik uppfödning av ungarna. Arter hos vilka dödligheten bland vuxna är låg har ofta låg nivå av EPP. Inom arter finns ett positivt samband mellan häckningstäthet och EPP. I litteraturstudien presenteras utvalda resultat av studier på olika fågelarters EPP-nivå, samt några exempel på studier på EPC, skilsmässa och partnerbyte.
Man fann jämförelsevis låg nivå av EPP hos många av de fåglar av vilka man kunde förvänta sig ett sådant resultat. Generella drag hos dessa arter är bl a att de lever länge och att hanen bidrar mycket till ungarnas omvårdnad. Flera arter är havsfåglar. Trots att vissa studier visade på 0 % EPP i studiepopulationen förekommer antagligen inte hundraprocentig sexuell och genetisk monogami hos någon fågelart. I många av studierna undersöktes ett litet antal
individer, och det är därför svårt att dra några säkra slutsatser utifrån deras resultat. Jag anser ändå att exempelvis kajan kan betraktas som en genetiskt monogam art, eftersom EPP hos den är så ovanligt att det kan ses som undantag. Sexuell monogami hos arten kan utifrån dessa
studier dock inte bekräftas, då EPC-nivåerna hos studiepopulationerna är okända och EPC kan förekomma utan att resultera i EPP.

,

In the past it was believed that in many bird species, pairs remain faithful to each other throughout their entire lives. The purpose of this paper is to find out whether there is any proof of sexual or genetic monogamy in any bird species.
The expression “monogamy” can have several different meanings. Social monogamy means that two individuals live together as a pair, and that each individual has only one partner at a time. Sexual monogamy means that a pair copulates only with each other; this is based on
observations. A pair is said to be genetically monogamous when DNA tests have shown that they reproduce only with each other. EPC means copulation outside the social pair bond, and EPP means that a male outside the social pair bond has fathered the offspring. EPPs may result either from EPCs or from mate switching. There are many potential benefits from EPPs; for the female one example is better genes in her offspring.
Most bird species are socially monogamous, but lately DNA studies have revealed that social monogamy does not have to imply genetic or sexual monogamy. There is a positive
relationship between species’ EPP rates and the importance of male contribution to offspring rearing. Species with a low adult mortality rate tend to have low EPP rates. Within species there is a positive correlation between breeding density and EPP. In this paper I present a number of results from studies on EPP rates in various bird species, and also some examples of studies on EPC, divorce and mate switching.
There was a relatively low EPP rate in many of the bird species in which such a result was expected. These species are generally long-lived and the male contributes a lot to the rearing of offspring. Many are seabirds. Despite that some authors reported 0 % EPP in their study populations, total sexual and genetic monogamy is not likely to occur in any bird species.
Many of the studies used small samples, and it is therefore difficult to draw any conclusions from their results. Still, I think that for example the jackdaw can be considered genetically monogamous, since EPP in this species is so low it can be regarded as an exception. Sexual
monogamy in jackdaws can, however, not be confirmed through these studies, since the rates of EPCs in the study populations are unknown and EPC can occur without resulting in EPP.

Main title:Monogami hos fåglar
Authors:Kristoffersson, Nina
Supervisor:Holm, Lena
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:31
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:genetisk monogami, sexuell monogami, fåglar, EPP, EPC, genetic monogamy, sexual monogamy, birds
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4505
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 13:47
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 13:48

Repository Staff Only: item control page