Home About Browse Search
Svenska


Ledéus, Linnéa, 2015. Trädgården - en plats att återfinna hälsan : hälsoträdgårdens utformning för personer med diagnosen utmattningssyndrom. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det uppdrivna tempot under både arbetstid och fritid resulterar i att allt fler drabbas av fysisk- och psykisk ohälsa. Långdragen överbelastning kan leda till ett tillstånd av fullkomlig utmattning hos individen. Utmattningen kan diagnostiseras som utmattningssyndrom. Diagnosen inrymmer ett flertal kroppsliga och mentala obehag samt symptom och kan enklast förklaras som den sista fasen av stress. Rehabilitering av utmattningssyndrom kan ske i en hälsoträdgård. Ett multidisciplinärt team arbetar och använder sig av hälsoträdgården som ett verktyg för att rehabilitera individen. Naturens restorativa effekter används där tillsammans med den traditionella sjukvården. Det är många olika mekanismer som gör trädgården till en restorativ och läkande miljö. Att naturliga miljöer främjar den mänskliga hälsan på flera plan understryks av en mängd olika teorier. Den miljöpsykologiska forskningen har under årtionden framfört evidens om att natur- och trädgårdmiljöer inbringar positiva hälsoeffekter hos människor. Forskningen ligger till grund till hur man har kommit att utforma restorativa miljöer såsom exempelvis hälsoträdgårdar.
Det här kandidatarbetet sammanställer befintlig kunskap om hur hälsoträdgårdar kan utformas för att rehabilitera en särskild målgrupp; personer med diagnosen utmattningssyndrom. Genom litteraturstudier och intervjuer undersöktes det om det finns riktlinjer att följa vid utformningen av en hälsoträdgård konstruerad för denna specifika målgrupp. Uppsatsen är en sammanställning av en del av den information och kunskap som finns inom ämnet hälso- och restorativa trädgårdar, allt på en rimlig nivå för ett kandidatarbete.
Det är många olika faktorer som påverkar utformningen av hälsoträdgården, exempelvis platsens grundläggande förutsättningar, brukargruppens behov och hur den ekonomiska situationen för verksamheten ser ut. De varierande faktorerna leder till att hälsoträdgårdar kan skifta mycket i utseende. Huvudsaken är att trädgården designas utifrån ett mänskligt perspektiv där brukarens behov och förutsättningar tas i beräkning, samt att den är användarvänlig. Det finns ingen bestämd mall som klargör hur en hälsoträdgård ska vara utformad. Däremot finns det en del riktlinjer för vad man kan tänka på vid utformningen av en sådan trädgård. Syftet med uppsatsen är att på ett tydligt sätt förmedla vad som framkommit i undersökningen och tydliggöra riktlinjerna. Detta görs genom att främst beskriva och sedan illustrera vad man bör ha i åtanke vid utformningen av hälsoträdgårdar för denna specifika målgrupp. Informationen som framkommit i arbetet riktar sig till andra som söker sammanfattad och till viss del även förenklad kunskap inom ämnet.

,

The hectic pace during the hours of work and leisure time alike results in an increasingly amount of people succumbing to physical and psychological illnesses and unhealthiness. Overexposure of stress may lead to a state of absolute exhaustion of the individual. The exhaustion can be diagnosed as burnout or fatigue syndrome. Naturalistic environments are valuable places when it comes to human health and well-being. A healing garden can be used for rehabilitating individuals diagnosed with fatigue syndrome. The healing garden combines nature's restorative effects and the traditional healthcare system. Scientists in the field of environmental psychology has throughout decades of research put forward evidence pointing to the positive health effects naturalistic environments has on mankind. The evidences form the foundation of how to design restorative environments such as healing gardens.
This Bachelor's thesis unifies and combines existing knowledge on how healing gardens may be designed for the purpose of rehabilitating a distinct target group; people diagnosed with fatigue syndrome. Through the methods of literature studies and interviews I examined whether there are guidelines to follow when designing a healing garden intended for this specific target group. The paper is a compilation of some of the information and knowledge available within the topics of healing- and restorative gardens, in a realistic level for a Bachelor's thesis.
A vary of factors influences the design of a healing garden, this leads to a great variety of visual aspects and design structures. Essentially the garden should be designed to meet the users’ needs and wants. There is no specific model explaining how it should be designed. However there are some guidelines on what to consider when designing such a garden. The purpose of the paper is to convey the information which emerged from the literature study as well as the interviews and then clarify the guidelines. This is done primarily by describing and then illustrating what you should bear in mind when designing healing gardens for this specific target group. The information provided in this is Bachelor's thesis applies to others who are searching for summarized and to some extent simplified knowledge regarding this topic.

Main title:Trädgården - en plats att återfinna hälsan
Subtitle:hälsoträdgårdens utformning för personer med diagnosen utmattningssyndrom
Authors:Ledéus, Linnéa
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Pálsdóttir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsoträdgård, grön rehabilitering, rehabiliteringsträdgård, terapiträdgård, restorativ miljö, natur, hälsa, stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4560
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4560
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:06 Jul 2015 09:53
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics