Home About Browse Search
Svenska


Lindsö, Daniel and Hallin, Sofia, 2014. Företagande inom trädgårdsdesign : viktiga komponenter för att lyckas. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
664kB

Abstract

Utbildningen Trädgårdsingenjör med designinriktning innefattar kurser som företagsekonomi och marknadsföring vilket kan uppmuntra studenter till att starta eget företag. Att bli egenföretagare kanske är rätt väg att gå men vi frågar oss om utbildningen ger tillräckligt med kompetens för att våga ta det steget. Följande kandidatuppsats ger en inblick i hur verkligheten ser ut för företagare inom trädgårdsdesign. Syftet är att undersöka om det finns några specifika komponenter som behövs för att starta och driva ett företag inom trädgårdsdesign. Uppsatsen ska vidare försöka konstatera vilka av dessa komponenter som är viktigast. Frågeställningen i denna uppsats lyder: Vilka är de viktigaste komponenterna för att starta och driva ett företag inom trädgårdsdesign? Kandidatuppsatsen innefattar en litteraturstudie där befintlig forskning presenteras. Här beskrivs delar som att välja företagsform och vad det innebär att driva ett tjänsteföretag. Därefter nämns viktiga delar i affärsplanen som bland annat berör marknadsföring, marknad, profilering och prissättning. Litteraturstudien avslutas med att förklara vad som gör ett företag inom trädgårdsdesign unikt men också vikten av personliga egenskaper. Denna del följs av kvalitativa intervjuer vars syfte är att bidra med en verklighetsuppfattning. Fyra stycken företag som är verksamma inom trädgårdsdesign har intervjuats för att sedan jämföras med litteraturen. Den avslutande diskussionen behandlar hur väl dessa överensstämmer. Det visar sig att de intervjuade företagen inte i samma utsträckning tillämpar de delar som litteraturen beskriver och föreslår. Endast i något fall har de intervjuade företagen skrivit ner dokument som kan liknas vid en affärsplan. De intervjuade företagen har dock på olika sätt berört delar ur en affärsplan utan att egentligen ha tänkt på det. Trots avsaknaden av en nerskriven affärsplan så har de intervjuade i detta arbete lyckats med sina företag vilket gör att vi kan ifrågasätta behovet av en sådan. Marknadsföring, profilering, marknadsundersökning och prissättning står sig ändå som viktiga komponenter för att lyckas som företagare inom branschen. Ännu en komponent är kunskapen om vad det innebär att sälja tjänster och då mer specifikt designtjänster. Slutligen belyses personliga kompetenser som minst lika viktiga komponenter.

,

The swedish bachelor to become a garden designer includes courses such as business administration and marketing, which could encourage students to start their own business. Becoming self-employed might be the way to go but we ask ourselves if the training provides enough skills to dare to take that step. The bachelor thesis provides insight into the realities of entrepreneurs in garden design. The aim in this thesis is to investigate whether there are any specific components needed for starting and running a business in garden design. The essay should also try to establish which of these components are most important. The issue addressed in this paper is: Which are the key components to start and run a business in garden design? The thesis includes a literature review where existing research are presented. Here is described different ways to choose business organization and what it means to run a service business. Then there is mentioned key elements of the business plan, these concerns marketing, analysis of the market, branding and pricing. The literature review concludes by explaining what makes a company in garden design unique but also the importance of a variety of other skills. This part is followed by qualitative interviews whose aim is to contribute a reality. Four companies operating in garden design has been analyzed and then compared with the literature. The final discussion addresses how well they comply. It turns out that the interviewed companies do not equally apply those parts that literature describes and proposes. Only in some cases, the companies interviewed wrote some kind of document which can be likened to a business plan. The companies interviewed, however differently affected parts from a business plan without really thinking about it. Despite the lack of a business plan written down, the companies interviewed in this work succeeded in their business, which means we can question the need for such a thing. Marketing, branding, market research and pricing still stands up as important components for success as an entrepreneur in the industry. Another component is the knowledge of what it means to sell services and then more specifically design services. Finally there is a lot of personal competencies that are equally important.

Main title:Företagande inom trädgårdsdesign
Subtitle:viktiga komponenter för att lyckas
Authors:Lindsö, Daniel and Hallin, Sofia
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:komponenter, företag, företagande, affärsplan, trädgårdsdesign, tjänster, intervjuer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2015 13:30
Metadata Last Modified:09 Jun 2015 13:30

Repository Staff Only: item control page