Home About Browse Search
Svenska


Klingberg, Adam, 2015. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb.), en nordlig, välspridd, pionjär från Kanadas inland med en utpräglad etableringsstrategi för torra, nybrända sandjordar.

Studiens övergripande syfte var att utvärdera utfallet från 22 år gamla försök av banksianatall och analysera banksianatallens odlingsvärde i norra Sverige genom att på fem lokaler jämföra överlevnad, tillväxt och skador med tall (Pinus sylvestris L.), contortatall (Pinus contorta var. latifolia Engelmann) och hybriden mellan contortatall och banksianatall. Ett ytterligare syfte var att utreda eventuella effekter av odlingslokalens temperatursumma och trädens latitudförflyttning från ursprungslatituden.
I metoden har fältförsök använts där varje enskilt träd mätts och bedömts. Materialet var insamlat i naturbestånd i nordvästra Kanada från 12 provenienser med en latitudinell spridning av cirka fem breddgrader. Försöksarterna blandades med full randomisering utom tall som planterats separat. Analyser utfördes med statistiska metoder. Variansanalys användes för medelhöjd och medeldiameter samt härkomstens och temperatursummans betydelse för medelhöjd och överlevnad medan konfidensintervall för två proportioner användes för att jämföra överlevnad och skador mellan försöksarterna.

Resultatet visade att oskadad banksianatall hade 15 % högre medelhöjd och 19 % grövre medeldiameter än tall i genomsnitt men var lägre och klenare än contortatall och hybrid. Banksianatallens volymproduktion var i genomsnitt 25 % högre än tallens medan contortatallen och hybriden genomgående hade högre volymproduktion jämfört med de andra försöksarterna. Överlevnaden var signifikant lägre för banksianatall jämfört med contortatall i fyra av försöken (16 procentenheter i genomsnitt) medan överlevnaden för banksianatall var signifikant lägre i ett av försöken jämfört med tall (nio procentenheter i genomsnitt). Skadorna var likartade mellan arterna. Älgskadorna var signifikant högre för tall jämfört de andra försöksarterna i de två nordligaste försöken. Banksianatallen hade i genomsnitt fler sprötkvistar per träd och fler träd med skador förknippade med instabilitet i rotsystemen (lutningsskador) jämfört med tall.

Stigande temperatursumma för odlingslokalen liksom nordlig latitudförflyttning hade positiv påverkan på banksianatallens höjdtillväxt och överlevnad.

Osäkerheter kring resultaten innefattar bland annat kvantiteten försöklokaler, konkurrens på grund av trädslagsblandningseffekter, materialets latitudinella ursprungsspridning, begränsningar i det statistiska analysverktyget och försökens uppföljningsfrekvens.

För att bedöma banksianatallens odlingsvärde över en omloppstid behövs information från äldre försök varför fortsatt försöksverksamhet är nödvändig. Det är emellertid relativt tydligt att banksianatall fram till 22- år ålder har 15-25 % högre tillväxt jämfört med tall medan den tydligt inte kan konkurrera tillväxtmässigt med contortatall och hybrid.

,

Exotic tree species has in recent time been of great interest for the forest industry in their pursuit for increased production, reduced damage sensitivity, increased adaptation etcetera. A, in Sweden, previously untested tree species was the jack pine (Pinus banksiana, Lamb.), a northerly, widely spread, pioneer from the Canadian inlands with a distinctive strategy to grow on dry, newly burned sandy soils.

The purpose of the study was to evaluate the outcome of 22 -year -old field trials of jack pine on five locations and analyze the value for cultivation in northern Sweden by comparing survival, growth and damages between Scots pine (Pinus sylvestris L.), lodgepole pine (Pinus contorta var. latifolia Engelmann) and the lodgepole pine x jack pine hybrid. An additional purpose was to evaluate if the temperature sum of the test sites and the trees latitude transfer from their native latitude origin had an effect on their performance.

The method used was field trials where each individual tree was measured and assessed. The material was collected in natural populations in northwestern Canada from 12 provenances with a latitudinal distribution of about 5 degrees. Analyses were performed with statistical methodology. Analysis of variance was used to compare average height and average diameter along with the origins and the temperature sums importance for average height and survival while confidence interval for two proportions was used to compare survival and damages for the species.

The result showed that undamaged jack pines hade an average of 15 % higher mean height and 19 % thicker mean trunk than Scots pines but was lower and thinner than lodgepole pines and hybrids. The jack pine’s average volume was 25 % higher than the Scots pine’s while the lodgepole pine and the hybrid had a higher volume than both of them. The survival rate was significantly lower for the jack pine compared to the lodgepole pine on four of the test sites (16 percentage points on average) while the jack pine compared with the Scots pine had a significantly lower survival rate on one of the test sites (nine percentage points on average). The damages were similar for the species. Moose browsing was significantly higher for Scots pine compared to the other species in the two most northerly -located test sites. The jack pine had more spike knots per tree on average and more trees with damages associated with instability in the root systems compared to Scots pine.

Rising temperature sum for the test site as well as northward latitude transfer had a positive impact on the jack pine’s height growth and survival rate.

Uncertainties regarding the results include the quantity of test sites, competition from mixed-species effects, the material’s latitudinal origin dispersal range, limitations in the statistical analysis software and the test sites monitoring frequencies.

To be able to assess the jack pine´s cultivation value for a full rotation period there is a need for information from older trials why continued field trial operations are necessary. However it is relatively clear that jack pine up to 22- years of age have 15- 25 % higher growth compared to Scots pine while it clearly can’t compete in terms of growth with lodgepole pine and the hybrid.

Main title:Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige
Authors:Klingberg, Adam
Supervisor:Hallsby, Göran
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2015:11
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:trädslagsförsök, latitudförflyttning, främmande trädslag, produktionsjämförelse, odlingsvärde, tree species trials, latitude transfer, exotic tree species, production comparison, cultivation value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4400
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2015 14:55
Metadata Last Modified:02 Jun 2015 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics