Home About Browse Search
Svenska


Sivertsson, Emelie, 2015. Genotyp – miljösamspel inom konventionell och ekologisk slaktsgrisproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige föds grisar upp i antingen konventionell eller ekologisk produktion, vilken utgör en procent av den totala produktionen. De raser som används inom de båda systemen är des-amma, dock skiljer sig utformningen av inhysning, utfodringsstrategi och omgivningstempe-ratur mellan systemen, vilket ställer olika krav på djuren. Hälsoproblemen i de olika systemen skiljer sig även åt. Där genotyp-miljösamspel förekommer och är starkt, rangordnas djuren olika med avseende på avelsvärde beroende på om de befinner sig i en konventionell eller ekologisk miljö. Där samspelet inte förekommer eller är svagt, rangeras djuren lika i bägge miljöerna.
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva genotyp-miljösamspel för grisars produkt-ionsegenskaper mellan konventionell och ekologisk produktionsmiljö och om det behöver ut-formas ett enskilt avelsprogram för ekologisk grisproduktion.
De studier som gjorts på genotyp-miljösamspel är inte samstämmiga. Vissa studier visar på ett svagt genotyp-miljösamspel medan andra visar på starkare samspel. Antalet utförda studier är få, det krävs fler för att kunna dra en entydig slutsats kring behovet av ett speciellt avelsarbete för ekologisk produktion. Om nu det konventionella avelsprogrammet skulle anpassas för ekologisk grisproduktion skulle man kunna selektera avelsdjur med bra benhälsa, då det är de vanligast förekommande hälsoproblem i den produktionsmiljön.

,

Pigs in Sweden are produced in either conventional or organic production, which represents one percent of the total production. The breeds used in the two systems are the same, but design of housing, feeding strategy and environmental temperature are different between the systems, which place different demands on the animals. Health problems in the different systems also differs. When genotype-environment interaction occurs and is strong, animals are ranked different with regard to breeding value, depending on whether they are kept in a conventional or organic environment. When the interaction do not occur or is weak, the animals get equal ranking in both environments.
The aim of this literature study is to describe the genotype by environment interaction for pig production characteristics between conventional and organic production environment. Fur-ther, the aim is to evaluate the need to design a specific breeding program for organic pig production.
The studies made on genotype environmental interactions are not consistent. Some studies show a low genotype by environment interactions while others shows stronger interactions. The number of studies are few and it takes more to draw a clear conclusion about the need for a special breeding program for organic production. If the conventional breeding program could be adapted for organic pig production, selecting breeding animals with good leg health should be a good idea since it is the most common health disorder in that production environment.

Main title:Genotyp – miljösamspel inom konventionell och ekologisk slaktsgrisproduktion
Authors:Sivertsson, Emelie
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:466
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:genotyp-miljösamspel, genetiska korrelationer, ekologisk produktion, konventionell produktion, produktionsegenskaper, hälsa, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4383
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4383
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:29 May 2015 14:40
Metadata Last Modified:29 May 2015 14:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics