Home About Browse Search
Svenska


Hällbom, Hampus, 2015. Förekomsten av Yersinia spp. och Salmonella spp. hos svenska jakthundar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
474kB

Abstract

Yersinia spp. och Salmonella spp. är båda bakterier som orsakar allvarlig gastroenterit hos människa. Det är dessutom vanligt att symptomen kvarstår under lång tid och patienten får ofta sekundära problem efter genomgången sjukdom i form av Reaktiv artrit (ReA) och Irritable Bowel Syndrome (IBS). Särskilt stor risk att drabbas löper små barn.
Då båda släktena är zoonotiska med ett brett värdspektrum som innefattar alla däggdjur och vissa andra djurgrupper har många forskare intresserat sig för hur utbredda dessa agens är bland djur som på ett eller annat sätt har kontakt med människor. Vi vet sedan länge att livsmedelsproducerande djur är en riskfaktor för spridning av bakterierna till människa.
Under senare år har många publikationer gjorts som visar på bakterieförekomst hos vilda djur i allmänhet och vildsvin i synnerhet vilket även belagts inom den svenska vildsvinsstammen.
Då våra jakthundar i dagsläget löper stor risk att komma i direkt kontakt med vildsvin eller med avföring och slaktrester från dessa ville vi med denna studie undersöka förekomsten av Yersinia spp. och Salmonella spp. i den svenska jakthundspopulationen. Detta är intressant ur ett djurhälsoperspektiv då förekomst av dessa sjukdomar till viss del kan medföra en ändrad praxis gällande provtagning av hundar med diarré samt djurägarråd till ägare av drabbade hundar. Det är minst lika viktigt ur ett humanmedicinskt perspektiv då vi idag ofta lever nära våra jakthundar och andra familjemedlemmar riskerar att smittas.
I denna studie togs prover från tonsillficka och rektumslemhinna på 13 jakthundar som kontinuerligt jagar vildsvin eller kommer i kontakt med material från dessa. Proverna odlades under för bakterierna gynnsamma förhållanden varpå de PCR-testades för att påvisa bakterieförekomst.
Vi fann i denna studie inga bevis på att Yersinia spp. eller Salmonella spp. finns utbredda i den svenska jakthundspopulationen. För att utesluta detta behövs dock fler studier där ett större antal individer provtas.

,

Yersinia spp. and Salmonella spp. both have potential to cause serious gastroenteritis in humans. Clinical signs may persist for a long time and the patients often suffer from secondary problems like Reactive Arthritis (ReA) and Irritable Bowel Syndrome (IBS). Young children are most susceptible for the diseases.
Both genera are zoonotic with a wide host range that includes all mammals and some other animal species. Many scientists have been interested in how widespread these agents are among animals that in one way or another have contact with people. Food-producing animals are known to be a risk factor for the spread of the bacterias to humans.
In recent years, many publications have shown the presence of Yersinia spp. and Salmonella spp. among wild animals in general and wild boars in particular, a finding also reported in the Swedish population of wild boars.
As our hunting dogs today is at high risk of direct contact with wild boars, or with faeces and offal from these, this study was performed in order to examine the prevalence of Yersinia spp. and Salmonella spp. in the Swedish hunting dog population. This is interesting from an animal health perspective because incidence of these diseases may indicate a change of our practices regarding sampling of dogs with diarrhea and the advices we give to owners of affected dogs. It is just as important from a human health perspective, as we often live close to our dogs and other family members are at risk of getting the disease.
In this study, samples were taken from tonsil capsules and rectal mucus membranes of 13 dogs which were known to be continuously in contact with wild boars or material associated with boars. The canine samples were prepared according to a protocol designed to increase growth of Yersinia spp. and Salmonella spp., thereafter they were PCR-tested to detect the presence of the studied bacterias.
In this study we did not find any evidence that Yersinia spp. or Salmonella spp. are spread in the Swedish hunting dog population, but to rule this out more studies with a greater number of dogs are needed.

Main title:Förekomsten av Yersinia spp. och Salmonella spp. hos svenska jakthundar
Authors:Hällbom, Hampus
Supervisor:Hamlin, Helene
Examiner:Trowald-Wigh, Gunilla
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:65
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Salmonella, vildsvin, jakthundar, Yersinia, wild boars, hunting dogs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2015 15:46
Metadata Last Modified:02 Jun 2015 15:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics